Nariadenie vlády č. 487/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2010
Platnosť od 18.12.2010
Účinnosť od 31.12.2010

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2010 Aktuálne znenie