Oznámenie č. 484/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o regulácii cestovného v železničnej doprave

Čiastka 186/2010
Platnosť od 17.12.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

484

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 9 ods. 2 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach vydal

výnos zo 14. decembra 2010 č. 5/2010 o regulácii cestovného v železničnej doprave.

Výnosom sa ustanovuje maximálna výška základného cestovného a osobitného cestovného za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej doprave a podmienky ich uplatňovania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/2010 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.