Oznámenie č. 473/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 3. augusta 2010 č. 1/2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave

Čiastka 179/2010
Platnosť od 15.12.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2010.

473

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 9 ods. 7 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach vydal

výnos z 9. decembra 2010 č. 4/2010, ktorým sa mení výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 3. augusta 2010 č. 1/2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave (oznámenie č. 344/2010 Z. z.).

Výnos sa vydáva v nadväznosti na novelu ustanovení § 8 ods. 7 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2010.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 8/2010 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.