465

OPATRENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 2. decembra 2010

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými na účely tohto opatrenia sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie1) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]

Povinnosť správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky, na dopravné prostriedky, zdravotnícku a veterinárnu techniku a zdravotnícky a veterinárny materiál a techniku a materiál na ochranu a obranu objektov a osôb, ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene menia správu nad hnuteľnými vecami štátu uvedenými v § 2 tohto opatrenia s inými správcami, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia nadobúdajú a prevádzajú hnuteľné veci štátu výmenou uvedené v § 2 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným nájomcom, ako sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.

§ 8

Výpožička hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia inému správcovi ako ministerstvu.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 393/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ján Figeľ v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.