Vyhláška č. 464/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov

Čiastka 176/2010
Platnosť od 10.12.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 410/2011 Z. z.

OBSAH

464

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 2. decembra 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 146/2010 Z. z. a vyhlášky č. 197/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 8 sa slová „s mesačnou platnosťou“ nahrádzajú slovami „s ročnou platnosťou“.

2. V § 4 ods. 9 sa slová „s týždennou platnosťou“ nahrádzajú slovami „s mesačnou platnosťou“.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Vzor nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 s týždennou platnosťou a vzor textu na papierovej podložke nálepky sú uvedené v prílohe č. 6.“

4. Prílohy č. 1 až 6 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t

Obrázok 01

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t

Obrázok 02

Príloha č. 2 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t

Obrázok 03

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t

Obrázok 04

Príloha č. 3 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s týždennou dobou platnosti pre motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t

Obrázok 05

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s týždňovou dobou platnosti pr motorové vozidlá a jazdné súpravy do 3,5 t

Obrázok 06

Príloha č. 4 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 07

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s ročnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 08

Príloha č. 5 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 09

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s mesačnou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 10

Príloha č. 6 k vyhláške č. 547/2009 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK s týždenno dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 11

VZORY TEXTOV NA PAPIEROVEJ PODLOŽKE NÁLEPIEK s týždennou dobou platnosti pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2

Obrázok 12“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ján Figeľ v. r.