Oznámenie č. 457/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Čiastka 174/2010
Platnosť od 09.12.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

457

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra 2010 č. MF/25054/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

 Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/ 2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 607/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24443/2008-74 (oznámenie č. 503/2008 Z. z.) a opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 3 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

2. V prílohe č. 3 časti V. písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorými sú tieto osoby:

   1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou, alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,

   2. právnické osoby, ktoré majú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo má v nich podstatný vplyv účtovná jednotka,

   3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých má iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,

4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby2a) a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

   5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode majú podstatný vplyv, a to aj sprostredkovane,

   6. osoby, ktoré majú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,  

 7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

   8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,“.

 3. V prílohe č. 3 časti V. písm. j) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „transakciami sú napríklad

   1. nákupy alebo predaje tovaru, nehnuteľností a iného majetku,

   2. poskytovanie alebo prijímanie služieb,

   3. finančný prenájom,

   4. prevody výskumu a vývoja, prevody podľa licenčných zmlúv,

   5. prevody podľa finančných dohôd vrátane úverov a vkladov do vlastného imania,

   6. vysporiadanie záväzkov v mene účtovnej jednotky alebo účtovnou jednotkou v mene blízkej osoby.“.

 4. V prílohe č. 3 časti VIII. sa vypúšťa písmeno q).

  Doterajšie písmená r) až zc) sa označujú ako písmená q) až zb).

 5. V prílohe č. 3 časti VIII. písm. w) bode 1c. sa na konci pripájajú tieto slová: „v súhrne a s osobitným uvedením požitkov po skončení zamestnania, požitkov vyplývajúcich z ukončenia pracovného pomeru, krátkodobých zamestnaneckých požitkoch, ostatných dlhodobých požitkoch a platieb na základe podielov“.

 6. V prílohe č. 3 časti XI. uvádzacia veta znie: „Poznámky účtovnej jednotky, ktorou je Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ďalej obsahujú informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou, a to o“.

 7. V prílohe č. 4 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

 8. Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií