Oznámenie č. 454/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia č. MF/027059/2008-31 a opatrenia č. MF/23989/2009-31

Čiastka 172/2010
Platnosť od 07.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2012
Zrušený 375/2012 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 - 31.12.2012

Pôvodný predpis

07.12.2010