Oznámenie č. 451/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka v znení výnosu zo 17. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-62/2009-OdL

Čiastka 171/2010
Platnosť od 01.12.2010
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

451

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2008 Z. z. vydalo

výnos z 29. novembra 2010 č. SEOPMVL-3-52/2010-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka (oznámenie č. 646/2008 Z. z.) v znení výnosu zo 17. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-62/2009-OdL (oznámenie č. 561/2009 Z. z.).

Výnosom sa mení metodika výpočtu koeficientu regulácie a indexu vývoja životných nákladov, ktoré vplývajú na výpočet platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka ustanoveného do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos bude uverejnený v čiastke 99/2010 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.