Oznámenie č. 450/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej

Čiastka 170/2010
Platnosť od 26.11.2010
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 4.

450

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júna 2010 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej (vyhláška č. 138/1974 Zb. a oznámenie č. 199/1997 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 61 z 8. septembra 2010 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 18. októbra 2010.

Protokol nadobudne platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 4.

K oznámeniu č. 450/2010 Z. z.

PROTOKOL

medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej

Slovenská republika a Holandské kráľovstvo,

prajúc si zmeniť a doplniť Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej, podpísanú v Prahe 4. marca 1974, v znení protokolu podpísaného 16. februára 1996 v Bratislave (v tomto protokole ďalej len „zmluva“),

dohodli sa takto:

Článok 1

V článku 19 zmluvy sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

Článok 2

Článok 20 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim článkom:

„Článok 20

Verejné funkcie

(1)

a) Platy, mzdy a iné podobné odmeny platené jedným zo štátov alebo jeho nižším správnym útvarom alebo miestnym orgánom fyzickej osobe za služby poskytované tomu štátu alebo útvaru alebo orgánu sa v tom štáte môžu zdaniť.

b) Také platy, mzdy a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom štáte, ak sa služby poskytujú v tomto štáte a fyzická osoba, ktorá je osobou majúcou bydlisko v tomto štáte,

(i) je štátnym príslušníkom tohto štátu alebo

(ii) sa nestala osobou majúcou bydlisko v tomto štáte iba z dôvodov poskytovania týchto služieb.

(2)

a) Napriek ustanoveniam odseku 1 dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané buď priamo, alebo z prostriedkov, ktoré vytvoril jeden zo štátov alebo jeho nižší správny útvar alebo miestny orgán, fyzickej osobe za služby preukázané tomu štátu alebo útvaru alebo orgánu sa môžu zdaniť v tom štáte.

b) Také penzie a podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom štáte, ak fyzická osoba je osobou majúcou bydlisko v tomto štáte a štátnym príslušníkom tohto štátu.

(3) Ustanovenia článkov 16, 17 a 19 sa použijú na platy, mzdy, penzie a iné podobné odmeny za služby poskytované v súvislosti s podnikateľskou činnosťou vykonávanou niektorým štátom alebo jeho nižším správnym útvarom alebo miestnym orgánom.“.

Článok 3

V článku 25 zmluvy sa v časti A bode 2 slová „článku 20“ nahrádzajú slovami „článku 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a)“.

Článok 4

Tento protokol, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si štáty diplomatickou cestou písomne oznámia, že boli splnené ústavné požiadavky alebo požiadavky vnútroštátnych predpisov pre nadobudnutie platnosti tohto protokolu, a jeho ustanovenia sa budú vykonávať v zdaňovacích rokoch a obdobiach začínajúcich sa prvým dňom januára alebo neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom protokol nadobudol platnosť.

Článok 5

Tento protokol ostane v platnosti počas platnosti zmluvy.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Bratislave 7. júna 2010 v dvoch vyhotoveniach, v slovenskom jazyku, v holandskom jazyku a v anglickom jazyku, všetky tri texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu slovenského a holandského textu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Miroslav Lajčák v. r.

Za Holandské kráľovstvo:

Daphne Bergsma v. r.