Oznámenie č. 43/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie

Čiastka 24/2010
Platnosť od 10.02.2010 do01.05.2004
Redakčná poznámka

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že 1. mája 2004 skončila platnosť Dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a...

43

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. mája 2004 skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie podpísanej 23. novembra 1992 v Bratislave (oznámenie č. 137/1994 Z. z.). Podľa čl. VII ods. 2 platnosť tejto dohody skončila stratou platnosti Dohody o colnej únii.

Platnosť Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie (oznámenie č. 199/1993 Z. z.) bola podľa ustanovenia Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zmene článku 38 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie podpísanej v Prahe 29. októbra 1992 (oznámenie č. 28/2004 Z. z.) skončená dňom nadobudnutia platnosti zmluvy, na ktorej základe bolo založené členstvo zmluvných strán v Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z. z.).

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že 1. mája 2004 skončila platnosť Dodatku k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomných vzťahoch a zásadách spolupráce v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve v podmienkach colnej únie podpísaného v Bratislave 8. novembra 1999.