Oznámenie č. 427/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2011

Čiastka 160/2010
Platnosť od 12.11.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2010.

427

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z.

výnos z 5. novembra 2010 č. S 19152-OL-2010, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2011.

Obsahom materiálu je nová tabuľka indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2011 na účely prerozdelenia poistného, ktorý sa určuje podľa veku a pohlavia poistencov a podľa toho, či štát je, alebo nie je platiteľom poistného za poistenca.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 29/2010 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.