Oznámenie č. 422/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 159/2010
Platnosť od 10.11.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 12. novembra 2010.

Pôvodný predpis

10.11.2010