Oznámenie č. 421/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zberateľskej činnosti vojenského materiálu

Čiastka 159/2010
Platnosť od 10.11.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 12. novembra 2010.

421

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 2, 5 a 7 a § 6b ods. 10 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 3. novembra 2010 č. 4/2010 o zberateľskej činnosti vojenského materiálu.

Výnos obsahuje vojenský materiál, ktorý môže byť predmetom zberateľskej činnosti.

Výnos nadobúda účinnosť 12. novembra 2010.

Výnos je uverejnený na webovej adrese Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk a v listinnej podobe bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2010.