Vyhláška č. 407/2010 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

Čiastka 155/2010
Platnosť od 28.10.2010 do09.01.2012
Účinnosť od 15.11.2010 do09.01.2012
Zrušený 516/2011 Z. z.

407

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 15. októbra 2010,

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa Štatistická klasifikácia zamestnaní uvedená v prílohe.

§ 2

Predmetom Štatistickej klasifikácie zamestnaní je kódové určenie a názvoslovné pomenovanie zamestnania, ktoré vykonáva jedna osoba podľa druhu vykonávanej pracovnej činnosti.


§ 3

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2010.


Ľudmila Benkovičová v. r.


Príloha k vyhláške č. 407/2010 Z. z.

Štatistická klasifikácia zamestnaní

Číselný kódNázov zamestnania
  
 1zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci
11zákonodarcovia, vyšší štátni zamestnanci
111zákonodarcovia
1111členovia vlády, poslanci národnej rady, vedúci ústredných orgánov štátnej správy (ministri, predsedovia, riaditelia, guvernéri)
111101prezident republiky
111102predseda, podpredseda národnej rady
111103predseda, podpredseda, minister vlády
111104predseda, podpredseda výboru, komisie národnej rady
111105poslanec
111106guvernér banky
111107predseda stálej delegácie pri orgánoch Európskej únie, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
1112vedúci zamestnanci v legislatíve (tvorba právnych predpisov)
111200vedúci zamestnanci v legislatíve (tvorba právnych predpisov)
1113predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov
111301starosta, zástupca starostu
111302vedúci, zástupca vedúceho vyššieho územného samosprávneho celku
112vyšší štátni zamestnanci
1121vedúci zamestnanci veľvyslanectiev, vyslanectiev a konzulátov
112101veľvyslanec
112102vyslanec
112103konzul
112104vedúci zamestnanec zastupiteľského úradu
112105veľvyslanecký atašé
112106diplomat
112107vyšší zamestnanec veľvyslanectva, vyslanectva, konzulátu, i. n.
1122generálny prokurátor (vrátane zástupcov)
112201generálny prokurátor
112202námestník generálneho prokurátora
1123predseda ústavného súdu a najvyššieho súdu (vrátane zástupcov a vedúcich zamestnancov)
112301predseda, podpredseda ústavného súdu
112302predseda, podpredseda najvyššieho súdu
112303predseda, podpredseda krajského súdu a okresného súdu
112304predseda, podpredseda kolégia, senátu ústavného súdu
112305riaditeľ odboru ústavného súdu
112306vedúci oddelenia ústavného súdu
112307zástupca predsedu najvyššieho súdu
112308riaditeľ, zástupca riaditeľa krajského súdu a okresného súdu
1124poradcovia prezidenta republiky, predsedu vlády, ministrov, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy, tlačoví hovorcovia
112401poradca prezidenta republiky
112402poradca predsedu, podpredsedu, ministra vlády
112403poradca predsedu ústredného orgánu štátnej správy (okrem ministra vlády)
112404poradca člena parlamentu
112405tlačový hovorca prezidenta republiky
112406tlačový hovorca vlády
112407tlačový hovorca ústredného orgánu štátnej správy
112408poradca guvernéra banky
1125vyšší štátni zamestnanci ústredného orgánu štátnej správy
112501štátny tajomník
112502vedúci úradu ústredného orgánu štátnej správy
112503zástupca vedúceho úradu ústredného orgánu štátnej správy
112504riaditeľ (vrchný riaditeľ, generálny riaditeľ) sekcie ústredného orgánu štátnej správy, riaditeľ osobného úradu
112505zástupca riaditeľa (vrchného riaditeľa, generálneho riaditeľa) sekcie ústredného orgánu štátnej správy
112506riaditeľ odboru ústredného orgánu štátnej správy
112507zástupca riaditeľa odboru ústredného orgánu štátnej správy
112508vedúci oddelenia ústredného orgánu štátnej správy
112509štátny zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy
1126riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) prezidenta, predsedu vlády, ministra, vyslanca a podobne
112601riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) prezidenta republiky
112602riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) predsedu, podpredsedu, ministra vlády
112603riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) predsedu národnej rady
112604riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) vedúceho iného štátneho orgánu
112605riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) vedúceho orgánu štátnej správy
112606vedúci (riaditeľ) sekretariátu (kancelárie) predsedu súdu, generálneho prokurátora
112607riaditeľ kancelárie (vedúci sekretariátu) veľvyslanca, vyslanca
1127vedúci zamestnanci iných štátnych orgánov (okrem ministerstva) a správnych úradov
112701vedúci iného štátneho orgánu
112702zástupca vedúceho, podpredseda, námestník iného štátneho orgánu
112703riaditeľ sekcie (vrchný riaditeľ, generálny riaditeľ) iného štátneho orgánu
112704riaditeľ odboru iného štátneho orgánu
112705vedúci oddelenia iného štátneho orgánu
112706vedúci orgánu správneho úradu (okrem ústredných orgánov)
112707zástupca vedúceho správneho úradu (okrem ústredných orgánov)
112708riaditeľ odboru správneho úradu (okrem ústredných orgánov)
112709vedúci oddelenia správneho úradu (okrem ústredných orgánov)
112710tlačový tajomník
112711hlavný hygienik
112712hlavná sestra
112713hlavný školský inšpektor
1128vyšší úradníci bezpečnosti a ochrany
112801policajný prezident, námestník prezídia, riaditeľ, námestník riaditeľa úradu polície
112802riaditeľ, zástupca riaditeľa policajnej správy, riaditeľstva polície
112803riaditeľ, zástupca služby, odboru, útvaru na prezídiu, na úrade, na správe polície
112804vedúci, zástupca oddelenia, skupiny na prezídiu, na úrade, na správe polície
112805veliteľ služby, vedúci odboru, oddelenia, skupiny na okresnom, na mestskom riaditeľstve polície
112806generálny riaditeľ, námestník väzenskej služby, riaditeľ, zástupca riaditeľa ústavu väzenskej služby
112807vedúci oddelenia, referátu väzenskej služby
112808náčelník, zástupca náčelníka hlavnej správy, správy požiarnej ochrany
112809riaditeľ, zástupca riaditeľa odboru zariadení hlavnej správy požiarnej ochrany
112810vedúci policajný inšpektor
112811inšpektor jadrovej bezpečnosti
112812vyšší úradník (obecná polícia)
114vedúci zamestnanci politických, záujmových a odborových organizácií
1141vedúci zamestnanci politických organizácií a politických strán
114101predseda, predák, generálny tajomník politickej strany
114102podpredseda politickej strany
114103vedúci sekretariátu (tajomník) politickej strany
114104vyšší úradník (politická strana)
114105predseda občianskeho združenia
114106predseda nadácie
114107vedúci zamestnanec politickej organizácie
1142vedúci zamestnanci záujmových, odborových a spoločenských organizácií
114201vedúci odborovej organizácie
114202vedúci zamestnanec odborovej organizácie
114203riaditeľ združenia
114204úradník vyššej odborovej, záujmovej organizácie
114205úradník vyššej záujmovej organizácie
114206vyšší úradník (združenie)
114207vedúci zamestnanec (združenie)
1143vedúci zamestnanci humanitárnych a podobných organizácií
114301predseda (generálny tajomník) humanitárnej organizácie
114302predseda organizácie ochrany prírody
114303predseda organizácie pre ľudské práva
114304predseda organizácie osobitnej záujmovej skupiny
114305úradník vyššej humanitárnej organizácie
114306vedúci zamestnanec humanitárnej organizácie
114307vedúci humanitárnej a podobnej organizácie, i. n.
115prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci krajských, okresných a obecných úradov
1150prednostovia, tajomníci a vedúci zamestnanci krajských, okresných a obecných úradov
115001prednosta, zástupca prednostu krajského úradu a okresného úradu
115002prednosta magistrátu (v Bratislave a Košiciach), mestského úradu
115003prednosta obecného úradu
115004vedúci kancelárie prednostu okresného, mestského, obecného úradu
115005vedúci odboru krajského úradu, okresného úradu a vedúci sekcie, oddelenia, magistrátu, mestského a obecného úradu
115006vedúci oddelenia krajského úradu, okresného úradu, mestského a obecného úradu
115007vedúci referátu mestského a obecného úradu
115008primátor, námestník primátora
115009krajský, okresný štátny lekár
115010krajský, okresný štátny hygienik
115011krajský, okresný štátny farmaceut
115012vedúci zamestnanec okresného, mestského, obecného úradu, i. n.
12vedúci a riadiaci zamestnanci veľkých organizácií, spoločností, podnikov a podobne vrátane ich organizačných jednotiek (manažéri)
121riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností
1210riaditelia a prezidenti veľkých organizácií, podnikov, spoločností
121001vedúci veľkej poľnohospodárskej organizácie
121002vedúci veľkej lesníckej, rybárskej, poľovníckej organizácie
121003vedúci veľkej organizácie výroby a rozvodu energie
121004vedúci veľkej organizácie dobývania a ťažby nerastných surovín
121005vedúci veľkej spracovateľskej (priemyselnej, výrobnej) organizácie
121006vedúci veľkej stavebnej, geodetickej, projektovej organizácie
121007vedúci veľkej stravovacej, ubytovacej organizácie
121008vedúci veľkej obchodnej, sprostredkovateľskej organizácie
121009vedúci veľkej dopravnej, skladovacej organizácie
121010vedúci veľkej poštovej, telekomunikačnej organizácie
121011vedúci veľkej peňažnej, poisťovacej organizácie
121012vedúci veľkej výskumnej a vývojovej, výpočtovej organizácie
121013vedúci veľkej organizácie zabezpečujúcej osobné, upratovacie, opatrovateľské služby
121014vedúci veľkej zdravotníckej organizácie, organizácie sociálnej starostlivosti
121015vedúci veľkej veterinárnej organizácie
121016vedúci veľkej vzdelávacej organizácie (riaditeľ školy, rektor)
121017vedúci veľkej kultúrnej, rekreačnej, športovej, cestovnej organizácie
121018vedúci veľkej cirkevnej organizácie
121019vedúci veľkej organizácie, i. n.
122vedúci zamestnanci výrobných, prevádzkových a iných čiastkových celkov veľkých organizácií, podnikov a podobne (organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov)
1221vedúci zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve a poľovníctve
122101výrobný námestník poľnohospodárskej, lesníckej, rybárskej organizácie
122102vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v poľnohospodárstve
122103vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v lesníctve
122104vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v rybárstve, rybnikárstve
122105vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru vo vodnom hospodárstve
122106vedúci zamestnanec výrobného útvaru v poľnohospodárstve, lesníctve, i. n.
122107riadiaci zamestnanec v hospodárstve (organizačná jednotka)
122108riadiaci zamestnanec v chove rýb (organizačná jednotka)
122109riadiaci zamestnanec v chovnej stanici pre dobytok (organizačná jednotka)
122110riadiaci zamestnanec v lesníctve (organizačná jednotka)
122111riadiaci zamestnanec v love rýb (organizačná jednotka)
122112riadiaci zamestnanec na farme (organizačná jednotka)
122113riadiaci zamestnanec poľnohospodárskeho podniku (organizačná jednotka)
1222vedúci zamestnanci v priemysle (vo výrobe)
122201výrobný, technický námestník výrobnej organizácie
122202vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru ťažby, geologického prieskumu
122203vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v energetike
122204vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v strojárstve
122205vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru v hutníctve
122206vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru chemickej, farmakologickej výroby
122207vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru výroby potravín a nápojov
122208vedúci výrobného (prevádzkového) útvaru výroby spotrebného tovaru, polygrafie
122209vedúci zamestnanec výrobného útvaru v priemysle, i. n.
1223vedúci zamestnanci v stavebníctve a geodézii
122301hlavný stavbyvedúci veľkej organizácie
122302výrobný námestník stavebnej organizácie (investičný námestník)
122303vedúci veľkého investičného útvaru
122304vedúci zamestnanec (geodet)
122305vedúci prevádzkového útvaru v stavebníctve
122306námestník riaditeľa veľkého projekčného ústavu
122307hlavný projektant
122308vedúci zamestnanec v stavebníctve, geodézii, i. n.
1224vedúci zamestnanci vo veľkoobchode a v maloobchode (vrátane exportu, importu)
122401vedúci prevádzkovej jednotky obchodu
122402vedúci oddelenia, sektora obchodného domu
122403odborný manažér (firma)
122404vedúci prevádzky v maloobchode
122405vedúci prevádzky vo veľkoobchode
122406vedúci obchodného odboru (útvaru)
122407vedúci prevádzky exportu, importu
122408vedúci zamestnanec vo veľkoobchode, v maloobchode, i. n.
1225vedúci zamestnanci v reštauráciách a hoteloch
122501vedúci prevádzky veľkej reštaurácie
122502vedúci prevádzky veľkého hotelu
122503vedúci prevádzky veľkej organizácie spoločného stravovania (jedálne, menzy)
122504vedúci prevádzky veľkého ubytovacieho zariadenia (študentského internátu)
122505gastronomický manažér
122506vedúci zamestnanec v reštaurácii, hoteli, i. n.
1226vedúci zamestnanci v doprave, skladovaní, telekomunikáciách a na poštových úradoch
122601prednosta železničnej stanice, vedúci depa, veľkej výkonnej jednotky v doprave
122602vedúci prevádzky veľkej železničnej stanice, vedúci prepravnej kancelárie
122603vedúci prevádzkového útvaru cestnej dopravy, strediska správy a údržby diaľnic
122604vedúci leteckej prevádzky (zabezpečenie letovej prevádzky)
122605vedúci prevádzkového útvaru lodnej dopravy
122606vedúci prevádzkového útvaru poštového úradu, telekomunikácií
122607vedúci prevádzkového útvaru dopravnej organizácie
122608vedúci prevádzkového útvaru skladovacej organizácie
122609vedúci zamestnanec v doprave, skladovaní, telekomunikáciách, i. n.
122610riaditeľ vnútornej organizačnej jednotky (Železnice Slovenskej republiky)
1227vedúci zamestnanci v organizáciách zameraných na poskytovanie obchodných služieb (napríklad v bankách, poisťovniach a podobne)
122701vedúci prevádzky v banke, v poisťovni
122702vedúci zamestnanec ústredia v banke
122703vedúci prevádzkového útvaru banky, poisťovne
122704vedúci prevádzkového útvaru obchodných služieb
122705vedúci prevádzky veľkej realitnej kancelárie
122706vedúci prevádzkového útvaru v požičovníctve a prenájme
122707vedúci zamestnanec v organizácii poskytujúcej obchodné služby, i. n.
1228vedúci zamestnanci v opatrovateľských, upratovacích a podobných službách
122801vedúci prevádzkového útvaru veľkej opatrovateľskej organizácie
122802vedúci prevádzkového útvaru veľkej organizácie zabezpečujúcej upratovačské služby
122803vedúci prevádzkového útvaru veľkej čistiarne bielizne a odevov
122804vedúci prevádzkového útvaru veľkej organizácie opravárenských služieb
122805vedúci prevádzkového útvaru veľkej organizácie osobných služieb
122806vedúci zamestnanec v organizácii opatrovateľských a podobných služieb, i. n.
1229vedúci zamestnanci čiastkových celkov, i. n. (kultúrnych, zdravotníckych, školských, športových a podobne)
122901vedúci prevádzkového útvaru veľkej kultúrnej, rekreačnej, cestovnej organizácie
122902impresário
122903manažér cestovnej kancelárie
122904divadelný manažér
122905vedúci prevádzkového útvaru veľkého športového zariadenia
122906manažér športového klubu
122907tajomník veľkej športovej organizácie
122908vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzdelávacieho vysokoškolského zariadenia, kvestor
122909dekan, prodekan fakulty
122910vedúci katedry, vedúci ústavu
122911vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzdelávacieho zariadenia (okrem vysokoškolského)
122912vedúci prevádzkového útvaru veľkého veterinárneho zariadenia
122913vedúci prevádzkového útvaru veľkého zariadenia sociálnej starostlivosti
122914vedúci prevádzkového útvaru veľkej náboženskej organizácie
122915vedúci výpravy v umeleckej tvorbe
122916cirkevný predstavený
122917vedúci technického útvaru veľkého zdravotníckeho zariadenia
122918vedúci lekár (námestník) pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122919primár útvaru pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122920vedúci lekár útvaru pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122921vedúca sestra pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122922vrchná sestra útvaru pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122923vedúci zdravotnícky zamestnanec útvaru pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti veľkého zdravotníckeho zariadenia
122924vedúci lekár (námestník) pre poskytovanie ochrany zdravia obyvateľstva štátneho zdravotného ústavu
122925vedúci lekár pre poskytovanie ochrany zdravia obyvateľstva štátneho zdravotného ústavu
122926vedúci zdravotnícky zamestnanec pre poskytovanie ochrany zdravia obyvateľstva štátneho zdravotného ústavu
122927vedúci zdravotnícky zamestnanec útvaru pre poskytovanie ochrany zdravia obyvateľstva štátneho zdravotného ústavu
122928vedúci farmaceut útvaru pre poskytovanie liečiv veľkého zdravotníckeho zariadenia
122929vedúci zdravotnícky zamestnanec útvaru pre poskytovanie liečiv veľkého zdravotníckeho zariadenia
122930vedúci zamestnanec čiastkového celku, i. n.
123vedúci zamestnanci univerzálnych čiastkových celkov (organizačných jednotiek, zoskupení, útvarov a podobne)
1231vedúci zamestnanci finančných a hospodárskych (správnych) útvarov
123101ekonomický riaditeľ, ekonomický námestník
123102tajomník spoločnosti
123103vedúci útvaru hospodárskej správy
123104vedúci útvaru informačnej sústavy, účtovníctva
123105vedúci útvaru kalkulácií, cien, rozborov, plánovania
123106vedúci útvaru financovania
123107vedúci útvaru ekonomiky práce (racionalizácia práce)
123108vedúci ekonomického útvaru
123109vedúci právneho útvaru
123110vedúci zamestnanec finančného, hospodárskeho útvaru, i. n.
1232vedúci zamestnanci personálnych útvarov a útvarov priemyselných vzťahov
123201personálny riaditeľ, námestník pre personálnu prácu
123202vedúci personálneho útvaru
123203vedúci útvaru starostlivosti o zamestnancov
123204vedúci útvaru výchovy zamestnancov
123205vedúci útvaru priemyselných vzťahov
123206vedúci zamestnanec personálneho útvaru, i. n.
1233vedúci zamestnanci odbytových útvarov (vrátane prieskumu trhu)
123301obchodný riaditeľ, obchodný námestník
123302vedúci veľkej podnikovej predajne
123303vedúci útvaru marketingu
123304vedúci útvaru odbytu (predaja)
123305vedúci útvaru zahraničných obchodných vzťahov
123306vedúci útvaru prieskumu trhu odberateľov
123307vedúci útvaru expedície (veľkej organizácie)
123308vedúci útvaru reklamácií v odbyte
123309prednosta obchodného zastupiteľského podniku
123310vedúci zamestnanec odbytového útvaru, i. n.
1234vedúci zamestnanci reklamných útvarov a útvarov pre styk s verejnosťou
123401vedúci útvaru propagácie
123402vedúci útvaru reklamy veľkej organizácie
123403vedúci útvaru pre styk s verejnosťou
123404vedúci servisnej služby podniku
123405vedúci útvaru organizačno-technických služieb
123406vedúci zamestnanec útvaru propagácie a reklamy, i. n.
1235vedúci zamestnanci zásobovacích útvarov
123501vedúci útvaru zásobovania, nákupu
123502vedúci útvaru prieskumu trhu dodávateľov
123503vedúci útvaru reklamácií v zásobovaní
123504vedúci útvaru skladového hospodárstva
123505vedúci zamestnanec zásobovacieho útvaru, i. n.
1236vedúci zamestnanci výpočtových útvarov
123601vedúci výpočtového strediska
123602vedúci prevádzky výpočtového strediska
123603vedúci zmeny výpočtového strediska
123604vedúci technickej obsluhy výpočtového útvaru
123605vedúci útvaru automatizácie riadenia veľkej organizácie
123606vedúci útvaru organizácie a techniky riadenia
123607vedúci zamestnanec výpočtového útvaru, i. n.
1237vedúci zamestnanci výskumných a vývojových útvarov
123701vedúci, námestník pre technický rozvoj
123702vedúci útvaru vedeckej, výskumnej a vývojovej organizácie
123703vedúci výskumnej základne podniku
123704vedúci útvaru technickej prípravy výroby
123705vedúci útvaru racionalizácie výroby
123706vedúci útvaru prípravy investícií
123707riaditeľ ústavu pri Slovenskej akadémii vied
123708vedúci zamestnanec výskumného a vývojového útvaru, i. n.
1239vedúci zamestnanci ostatných útvarov, i. n.
123901vedúci sekretariátu riaditeľa veľkej organizácie (asistent riaditeľa)
123902vedúci administratívneho útvaru veľkej organizácie
123903vedúci útvaru prípravy obrany veľkej organizácie
123904vedúci účtovného odboru
123905vedúci úseku investičnej výstavby
123906vedúci útvaru reprografických služieb veľkej organizácie
123907vedúci archívu, knižnice veľkej organizácie
123908vedúci návrhárskeho ateliéru
123909vedúci odboru meračstva a geológie
123910vedúci odboru riadenia ekonomiky
123911vedúci dezinfektor
123912vedúci zamestnanec veľkého univerzálneho útvaru, i. n.
13vedúci, riaditelia, ktorí riadia malý podnik, organizáciu, spoločnosť (za pomoci najviac jedného ďalšieho riadiaceho zamestnanca)
131vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií
1311vedúci, riaditelia v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve a poľovníctve
131101predseda poľnohospodárskeho družstva
131102vedúci malej lesníckej organizácie
131103riadiaci zamestnanec v hospodárstve (malý podnik)
131104vedúci malej rybárskej, rybnikárskej organizácie
131105vedúci malej poľovníckej organizácie
131106riadiaci zamestnanec v chove rýb (malý podnik)
131107vedúci malej organizácie v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve, i. n.
131108riadiaci zamestnanec chovnej stanice pre dobytok (malý podnik)
131109riadiaci zamestnanec v lesníctve (malý podnik)
131110riadiaci zamestnanec v love rýb (malý podnik)
131111riadiaci zamestnanec na farme (malý podnik)
1312vedúci, riaditelia v priemysle (vo výrobe)
131201vedúci malej priemyselnej organizácie
131202vedúci samostatnej výrobnej prevádzky
131203vedúci samostatnej veľkej výrobnej dielne
131204vedúci malej elektrárne, teplárne, vodárne
131205vedúci malej výrobnej organizácie, i. n.
1313vedúci, riaditelia v stavebníctve a zememeračstve
131301vedúci malého stavebného podniku
131302vedúci malej samostatnej stavebnej prevádzky
131303vedúci malej montážno-stavebnej organizácie
131304vedúci malej projektovej organizácie
131305vedúci malej geodetickej organizácie
131306vedúci malej stavebnej organizácie, i. n.
1314vedúci, riaditelia vo veľkoobchode a v maloobchode
131401vedúci malej veľkoobchodnej organizácie
131402vedúci maloobchodnej predajne
131403vedúci malého obchodného domu
131404vedúci výkupnej organizácie
131405vedúci malej organizácie zahraničného obchodu
131406vedúci malej dodávateľskej (zásobovacej) organizácie
131407vedúci malej zásielkovej organizácie
131408vedúci zamestnanec obchodník
131409vedúci malej obchodnej organizácie, i. n.
1315vedúci, riaditelia v reštauráciách a hoteloch
131501vedúci malého hotela, motela, botela
131502vedúci malého ubytovacieho zariadenia
131503vedúci malého pohostinského, stravovacieho zariadenia
131504riaditeľ malého zábavného podniku
131505vedúci herne
131506vedúci malej reštauračnej, hotelovej organizácie, i. n.
1316vedúci, riaditelia v doprave, skladovaní, telekomunikáciách a na poštových úradoch
131601vedúci malej dopravnej organizácie
131602vedúci samostatného skladu (prekladiska)
131603vedúci malej organizácie telekomunikácií
131604vedúci, prednosta malého poštového úradu
131605vedúci malej organizácie pre distribúciu tlače
131606vedúci malej dopravnej a skladovacej organizácie, i. n.
1317vedúci, riaditelia v podnikoch poskytujúcich obchodné služby
131701vedúci malej banky, poisťovne
131702vedúci malého podniku obchodných, sprostredkovateľských služieb
131703vedúci malej pobočky banky, poisťovne
131704vedúci malej organizácie poskytujúcej obchodné služby, i. n.
1318vedúci, riaditelia opatrovateľských, upratovacích a podobných služieb
131801vedúci malej opatrovateľskej organizácie
131802vedúci malej zotavovne
131803vedúci malej prevádzkarne (organizácie) osobných služieb
131804vedúci malej prevádzkarne (organizácie) opráv
131805vedúci malej organizácie poskytujúcej upratovačské služby
131806vedúci malej požičovne
131807vedúci malej čistiarne, práčovne
131808vedúci malej organizácie opatrovateľských, upratovacích a iných služieb, i. n.
1319vedúci, riaditelia malých podnikov, organizácií, ostatní, i. n. (školstvo, kultúra, šport, zdravotníctvo a podobne)
131901vedúci malej kultúrnej, rekreačnej, športovej, cestovnej organizácie
131902generálny riaditeľ cestovnej kancelárie
131903tajomník malej športovej organizácie
131904vedúci malej agentúry bezpečnostnej služby
131905primár organizačnej jednotky malého zdravotníckeho zariadenia
131906vedúci malej výskumnej a vývojovej, výpočtovej organizácie
131907vedúci malého vzdelávacieho zariadenia
131908vedúci malého veterinárneho zariadenia
131909vedúci malého zariadenia sociálnej starostlivosti
131910vedúci, predstaviteľ malej náboženskej organizácie
131911vedúci advokátskej poradne
131912vedúci právneho oddelenia
131913vedúci malého zdravotníckeho zariadenia
131914vedúci zdravotnícky zamestnanec útvaru malého zdravotníckeho zariadenia
131915vedúci malej organizácie, i. n.
2vedeckí a odborní duševní zamestnanci
21vedci a odborníci vo fyzikálnych a v príbuzných vedách, architekti a technickí inžinieri (tvoriví zamestnanci)
211vedci a odborníci vo fyzikálnych, v chemických a v príbuzných odboroch
2111fyzici a astronómovia
211101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec vo fyzikálnych odboroch
211102fyzik mechanik
211103fyzik termodynamik, akustik, optik
211104fyzik elektriny a magnetizmu
211105fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
211106fyzik hydrodynamik
211107fyzik, i. n.
211108astronóm, astrofyzik
211109aerodynamik
211110inžinier kryogenik
211111balistik
211112reológ
2112meteorológovia
211201vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore meteorológia
211202meteorológ prognostik (predpovede) počasia
211203meteorológ klimatológ
211204synoptik
211205meteorológ, i. n.
2113chemici
211301vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v chemických odboroch
211302anorganický chemik
211303organický chemik
211304fyzikálny chemik
211305analytický chemik
211306jadrový chemik
211307chemik farmakológ
211308chemik technológ
211309chemik koróznych procesov
211310chemik kvantovej chémie
211311chemik, i. n.
2114geológovia, geofyzici, geodeti, hydrológovia a podobne
211401vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v geologických a v príbuzných odboroch
211402geodet (zememerač)
211403geofyzik
211404geomorfológ
211405geológ, mineralóg, petrológ
211406glaciológ
211407vulkanológ, seizmológ
211408hydrológ
211409paleontológ, speleológ a podobne
211410mikropaleontológ
211411oceánograf
211412pedológ, pôdoznalec
211413stratigraf
211414geochemik
211415hydrogeológ
211416inžiniersky geológ
2119ostatní vedci a odborníci v príbuzných odboroch, i. n.
211901vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v príbuzných odboroch, i. n.
212vedci a odborníci v oblasti matematiky, štatistiky a v príbuzných odboroch
2121matematici a odborníci v príbuzných odboroch
212101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v matematických odboroch
212102matematik vedeckých analýz
212103matematik poistného
212104matematik aplikovanej matematiky
212105matematik teoretickej matematiky
212106matematik technických vied
212107analytik operačného výskumu
2122odborníci v oblasti štatistiky
212201vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore štatistika
212202štatistik matematik
212203štatistik analytik
212204štatistik metodik
212205štatistik ekonóm
212206štatistik demograf
212207štatistik biometrik
212208štatistik prieskumu verejnej mienky
212209štatistik odborný, i. n.
2129vedci a odborníci v príbuzných odboroch, i. n.
212901vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odboroch matematika a štatistika, i. n.
213vedci a odborníci v oblasti výpočtovej techniky
2131projektanti a analytici výpočtových systémov
213101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore výpočtová technika
213102projektant a analytik operačných systémov
213103projektant a analytik informačných systémov
213104projektant a analytik pre riadenie bázy dát
213105projektant a analytik vývojových nástrojov a programovacích jazykov
213106projektant a analytik komunikačných systémov
213107projektant a analytik multimediálnych systémov
213108projektant a analytik technických a inžinierskych aplikácií
213109inžinier počítačových systémov
213110projektant a analytik výpočtových systémov, i. n.
2132programátori
213201programátor špecialista v odbore výpočtová technika
213202programátor operačných systémov
213203programátor informačných systémov
213204programátor bázy dát, dátovej základne
213205vedúci programátor
213206programátor komunikácie, spojov
213207programátor pre aplikáciu počítačových systémov
213208programátor v odbore výpočtová technika, i. n.
2139ostatní odborníci zaoberajúci sa výpočtovou technikou, i. n.
213901inžinier správca operačných systémov
213902inžinier správca integrovaných informačných systémov, sietí
213903inžinier správca bázy dát
213904inžinier správca užívateľských aplikácií počítačových systémov
213905inžinier správca komunikačných systémov
213906systémový inžinier výpočtovej techniky
213907výskumný zamestnanec (výpočtová technika)
213908odborný zamestnanec inžiniersko-technických služieb
213909odborník zaoberajúci sa výpočtovou technikou, i. n.
214architekti, projektanti, konštruktéri, technickí vedci a inžinieri (tvoriví zamestnanci)
2141hlavní architekti, architekti a plánovači miest, urbanisti, projektanti miest a obcí, dopravných sietí
214101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore architektúra a urbanizmus
214102hlavný architekt
214103architekt plánovač miest, urbanista
214104inžinier projektant miest a obcí, dopravných sietí
214105projektant územnej a plánovacej dokumentácie
214106architekt krajiny, záhradný architekt
214107architekt výstav, interiérov
214108architekt stavebný
214109hlavný projektant miest, obcí a dopravných sietí
214110architekt, i. n.
2142projektanti stavieb a areálov, stavební inžinieri
214201stavebný inžinier vo výskume a vývoji
214202projektant stavieb, areálov
214203projektant, konštruktér dopravných komunikácií
214204stavebný inžinier stavieb, areálov
214205stavebný inžinier technológ, normovač
214206stavebný inžinier pre mechaniku zemín
214207stavebný inžinier dopravných komunikácií, systémov, sietí
214208stavebný inžinier investičný
214209stavebný inžinier, i. n.
214210stavebný konštruktér
214211stavbyvedúci
214212technológ stavebných materiálov
214213vedúci stavebný projektant
214214asistent stavbyvedúceho
2143projektanti elektrotechnických zariadení, elektroinžinieri
214301inžinier elektrotechnik vo výskume a vývoji
214302inžinier projektant, konštruktér elektrotechnických zariadení, systémov
214303inžinier projektant, konštruktér energetických zariadení, rozvodov
214304inžinier elektrotechnik výroby a rozvodu energie, operátor bloku jadrovej elektrárne
214305inžinier elektrotechnik technológ, normovač
214306inžinier elektrotechnik prístrojov, strojov a zariadení
214307inžinier energetik, energoinžinier
214308technológ elektrotechnických zariadení
214309vedúci energetik
214310vedúci elektroprojektant
214311inžinier elektrotechnik, i. n.
2144projektanti elektronických systémov a telekomunikačných sietí, inžinieri elektronici
214401inžinier elektronik vo výskume a vývoji
214402inžinier konštruktér, projektant elektronických prístrojov, zariadení, systémov
214403inžinier konštruktér, projektant jadrových elektronických systémov
214404inžinier projektant telekomunikačných sietí
214405inžinier elektronik technológ, normovač
214406inžinier elektronik telekomunikácii, rádiokomunikácii
214407inžinier elektronik vybavenia počítačov, informačných systémov
214408inžinier elektronik, i. n.
2145projektanti a konštruktéri strojových zariadení, strojní inžinieri
214501strojný inžinier vo výskume a vývoji
214502inžinier projektant, konštruktér priemyselných zariadení, strojov, motorov, pohonov
214503inžinier projektant, konštruktér dopravných prostriedkov, letecký (lodný)
214504inžinier projektant, konštruktér klimatizačných systémov
214505strojný inžinier technológ, normovač
214506strojný inžinier prístrojov, strojov a zariadení
214507inžinier jadrových strojov a zariadení
214508strojný inžinier investičný
214509strojný inžinier, i. n.
214510inžinier, technológ (zváranie)
214511vedúci strojný projektant
2146chemickí inžinieri, technológovia
214601chemický inžinier vo výskume a vývoji
214603inžinier, technológ (potravinárskych zariadení)
214604inžinier, technológ (náterové látky)
214605inžinier, technológ (papier a drevo)
214606inžinier, technológ (chemické vlákna)
214607inžinier, technológ (guma a plasty)
214608inžinier, technológ (palivá)
214609vedúci kontrolného chemického laboratória
214610chemický inžinier riadenia kvality
214611inžinier, technológ (vodné hospodárstvo)
214612chemický inžinier, i. n.
2147banskí a hutní inžinieri, technológovia, metalurgovia
214701banský, hutný inžinier vo výskume a vývoji
214702banský inžinier technológ, normovač
214703hutný inžinier technológ, normovač
214704banský, hutný inžinier investičný
214705banský inžinier, i. n.
2148geodeti a kartografi
214801vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore geodézia, kartografia a kataster
214802geodet a kartograf
214803geodet geodetických základov, kartograf základnej bázy geografických informácii
214804geodet, fotogrameter
214805geodet, kartograf digitálnej kartografie
214806geodet základného mapovania, kartograf základných máp, topograf, hydrograf
214807banský geodet, banský kartograf
214808geodet, odborný geodet katastra nehnuteľností
214809geodet, i. n.
2149ostatní architekti, projektanti, konštruktéri a technickí inžinieri, i. n. (tvoriví zamestnanci)
214901inžinier robotik
214902inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) pozemnej (okrem železničnej), potrubnej dopravy a infraštruktúry
214903inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) železničnej dopravy a železničnej infraštruktúry
214904inžinier technológ dreva, stavebných látok, skla, keramiky, kože, textilu, papiera, obuvi
214905inžinier systémový (okrem výpočtovej techniky)
214906inžinier analytik rozborov, štúdií, racionalizácie výroby
214907inžinier bezpečnosti práce a ochrany zdravia
214908konštruktér zbraňových systémov
214909konštruktér, i. n.
214910projektant, i. n.
214911inžinier, i. n.
214912inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) vodnej, leteckej dopravy a infraštruktúry
214913inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) v preprave a logistike
214914inžinier (odborný zamestnanec, špecialista) bezpečnosti dopravy, prepravy a dopravnej infraštruktúry
22vedci, odborníci v biologických, lekárskych a v príbuzných odboroch
221vedci, odborníci a inžinieri v biologických a v príbuzných odboroch
2211bakteriológovia, biológovia, ekológovia, zoológovia a odborníci v príbuzných odboroch
221101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v biologických a príbuzných odboroch
221102bakteriológ, mikrobiológ
221103genetik, embryológ
221104cytológ
221105botanik
221106ornitológ, entomológ, parazitológ
221107ekológ, inšpektor životného prostredia
221108hydrobiológ
221109ichtyológ
221110kynológ
221111mykológ
221112taxonomik
221113odborný zamestnanec v biologických a v príbuzných odboroch, i. n.
2212farmakológovia, anatómovia, biochemici, fyziológovia, patológovia a odborníci v príbuzných odboroch
221201vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec vo farmakologických a v príbuzných odboroch
221202biochemik, biofyzik
221203farmakológ, toxikológ
221204fyziológ
221205patológ
221206endokrinológ
221207anatóm
221208epidemiológ
221209histopatológ
221210imunológ
221211neuropatológ
221212odborný zamestnanec v odbore príbuznom anatómii, i. n.
221213odborný zamestnanec v odbore príbuznom biochémii, i. n.
221214odborný zamestnanec v odbore príbuznom fyziológii, i. n.
221215odborný zamestnanec v odbore príbuznom patológii, i. n.
221216odborný zamestnanec v odbore príbuznom farmakológii, i. n.
2213agronómovia, šľachtitelia a odborníci v príbuzných odboroch
221301vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore poľnohospodárstvo, lesníctvo
221302agronóm
221303šľachtiteľ odborný
221304odborný zamestnanec pestovania plodín
221305odborný zamestnanec starostlivosti o pôdu
221306odborný zamestnanec lesného hospodárstva
221307fytopatológ
221308pomológ
221309odborný zamestnanec poľnohospodárstva, lesníctva, i. n.
222odborní zdravotnícki a veterinárni zamestnanci
2221lekári (okrem zubných lekárov)
222101lekár pre vedeckú (výskumnú a vývojovú) činnosť v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva
222102lekár pre vedeckú (výskumnú a vývojovú) činnosť v oblasti liečebnej a preventívnej starostlivosti
222103lekár v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
222104lekár v odbore dermatovenerológia
222105lekár v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
222106lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo
222107lekár v odbore hygiena a epidemiológia
222108lekár v odbore chirurgia
222109lekár v odbore klinická biochémia
222110lekár v odbore mikrobiológia
222111lekár v odbore neurochirurgia
222112lekár v odbore neurológia
222113lekár v odbore oftalmológia
222114lekár v odbore ortopédia
222115lekár v odbore otorinolaryngológia
222116lekár v odbore patológia
222117lekár v odbore pediatria
222118lekár v odbore psychiatria
222119lekár v odbore rádiodiagnostika
222120lekár v odbore rádioterapia
222121lekár v odbore urológia
222122lekár v odbore interné lekárstvo
222123lekár v odbore všeobecné lekárstvo
222124lekár v odbore, i. n.
2222zubní lekári
222201vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore stomatológia
222202lekár zubný v odbore stomatologická chirurgia
222203lekár zubný v odbore stomatologická protetika
222204lekár zubný v odbore čeľustná ortopédia
222206lekár zubný v odbore, i. n.
2223veterinárni lekári
222301vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore veterinárne lekárstvo
222302veterinárny chirurg
222303veterinárny epidemiológ
222304veterinárny lekár
222305odborný zamestnanec vo veterinárnom lekárstve, i. n.
2224farmaceuti
222401farmaceut pre vedeckú (výskumnú a vývojovú) činnosť v oblasti klinickej farmakológie a klinickej farmácie
222402farmaceut v odbore klinická farmácia
222403farmaceut v odbore farmaceutická analytika
222404farmaceut v odbore farmaceutická informatika a marketing
222405farmaceut v odbore farmaceutická kontrola, zabezpečovanie kvality liečiv
222406farmaceut v odbore farmaceutická technológia
222407farmaceut v odbore lekárenstvo
222408farmaceut v odbore, i. n.
2229zamestnanci v zdravotníctve, i. n.
222901zamestnanec v zdravotníctve, odbor klinická logopédia
222902zamestnanec v zdravotníctve, odbor klinická psychológia
222903zamestnanec v zdravotníctve, odbor liečebná pedagogika
222904zamestnanec v zdravotníctve, odbor špeciálna pedagogika
222905zamestnanec v zdravotníctve, odbor priamo súvisiaci s odbornými pracovnými činnosťami jednotlivých zdravotníckych odborov
222906odborný administratívny zamestnanec zdravotníckej organizácie
222907zamestnanec v zdravotníctve, odbor sociálna práca
223ošetrovatelia
2230ošetrovatelia
223001zdravotnícky zamestnanec v odbore ošetrovateľstvo
223002zdravotnícky zamestnanec v odbore liečebná rehabilitácia
223003zdravotnícky zamestnanec v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
223004zdravotnícky zamestnanec v odbore verejné zdravotníctvo
223005staničná sestra
223006zdravotnícky zamestnanec v odbore, i. n.
23odborní pedagogickí zamestnanci
231vedecko-pedagogickí zamestnanci a učitelia na vysokých školách
2311vedecko-pedagogickí zamestnanci
231101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v pedagogických a vedecko-pedagogických odboroch
231102profesor vysokoškolský, univerzitný
231103docent vysokej školy, univerzity
231104odborný asistent vysokej školy, univerzity
231105asistent vysokej školy, univerzity
231106hosťujúci profesor vysokej školy, univerzity
2319ostatní učitelia na vysokých školách
231901lektor vysokej školy, univerzity
231902metodik výučby cudzích jazykov
231903odborný inštruktor vysokej školy
231904učiteľ vysokej školy, i. n.
232učitelia na stredných školách
2321učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov
232101zástupca riaditeľa strednej, vyššej školy
232102zástupca riaditeľa strednej školy pre športovú prípravu
232103zástupca riaditeľa pre študijné záležitosti
232104učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov strednej a vyššej školy
232105výchovný poradca na strednej škole
2322učitelia odborných predmetov
232201zástupca riaditeľa strednej odbornej školy pre teoretické vyučovanie
232202učiteľ poverený riadením odlúčeného pracoviska teoretického vyučovania na strednej odbornej škole
232203vedúci učiteľ miestne odlúčeného pracoviska strednej odbornej školy pre teoretické i praktické vyučovanie
232204učiteľ odborných predmetov strednej, vyššej školy
232205vedúci dielní
2323učitelia praktického vyučovania (okrem majstrov - skupina 334)
232301zástupca riaditeľa strednej odbornej školy pre praktické vyučovanie
232302učiteľ praktického vyučovania na strednej škole
233učitelia na základných školách a v predškolskej výchove
2331učitelia na základných školách
233101zástupca riaditeľa základnej školy
233102učiteľ na základnej škole 1. stupňa
233103učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na základnej škole 2. stupňa
233104výchovný poradca na základnej škole
233105učiteľ na základnej škole, i. n.
2332učitelia v predškolskej výchove
233201zástupkyňa riaditeľky materskej školy
233202odborný učiteľ v materskej škole
233203učiteľ predškolskej výchovy
233204učiteľ predškolskej výchovy, i. n.
234učitelia na špeciálnych školách
2341učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov na špeciálnych školách (vrátane učiteľov na špeciálnych základných školách a v predškolskej výchove)
234101zástupca riaditeľa špeciálnej, zvláštnej, pomocnej školy 1. stupňa
234102zástupca riaditeľa špeciálnej základnej školy (1. a 2. stupeň)
234103zástupca riaditeľa špeciálnej strednej školy, strednej odbornej školy
234104učiteľ na špeciálnej, zvláštnej, pomocnej škole 1. stupňa
234105učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na špeciálnej škole 2. stupňa
234106učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov na špeciálnej strednej škole, strednej odbornej škole
234107učiteľ špeciálnej predškolskej výchovy
234108učiteľ na špeciálnej základnej škole
2342učitelia odborných predmetov na špeciálnych školách
234201učiteľ odborných predmetov na špeciálnej škole
234202učiteľ odborných predmetov na špeciálnej strednej škole, strednej odbornej škole
2343učitelia praktického vyučovania na špeciálnych školách
234301vedúci praktického vyučovania, dielní na špeciálnej strednej škole, odbornom učilišti
234302učiteľ praktického vyučovania na špeciálnej strednej škole, odbornom učilišti
234303učiteľ v špeciálnom pedagogickom centre
235učitelia a odborní pedagogickí zamestnanci, i. n.
2351špecialisti zameraní na metódy výučby (napríklad audiovizuálnej)
235101špecialista metód výučby
235102špecialista audiovizuálnych a iných prostriedkov výučby
235103pedagogický poradca pre tvorbu učebných osnov
235104pedagogický poradca pre učebné pomôcky
235105poradca pre učebné metódy
2352školskí inšpektori
235201vrchný školský inšpektor
235202školský inšpektor
235203školský inšpektor výchovy mimo vyučovania
2353učitelia na základných umeleckých školách (vrátane súkromných učiteľov umeleckých predmetov)
235301zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy
235302učiteľ na základnej umeleckej škole 1. stupňa
235303učiteľ na základnej umeleckej škole 2. stupňa
235304vedúci odboru základnej umeleckej školy - učiteľ
235305súkromný učiteľ umeleckých predmetov
235306učiteľ na základnej umeleckej škole, i. n.
2354učitelia na jazykových školách a učitelia jazykov (okrem učiteľov jazykov na školách)
235401zástupca riaditeľa jazykovej školy
235402učiteľ jazykovej školy
235403učiteľ stenografie
235404súkromný učiteľ jazykov
235405učiteľ jazykov, i. n.
2355učitelia v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235501zástupca riaditeľa centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235502vedúci oddelenia centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235503pedagogický zamestnanec centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235504učiteľ centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
235505výchovný poradca centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
2356odborní pedagógovia v zariadeniach na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
235601zástupca riaditeľa výchovného ústavu pre mládež pre výučbu
235602špeciálny pedagóg v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
235603učiteľ v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
235604odborný inštruktor vo výchovnom ústave pre mládež
235605odborný pedagóg zariadenia na výkon ústavnej a ochrannej výchovy, i. n.
235606pedagóg v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych služieb
235607špeciálny pedagóg v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych služieb
235608psychológ v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych služieb
2359ostatní odborní pedagogickí zamestnanci, i. n. (napríklad odborní inštruktori)
235901vedúci základného informačného strediska - pedagóg
235902lektor umeleckých kurzov
235903odborný inštruktor riadenia dopravných prostriedkov
235904odborný lektor kvalifikačných, rekvalifikačných kurzov
235905tanečný pedagóg
235906odborný hlasový pedagóg, logopéd
235907odborný inštruktor lietania
235908pedagóg v autoškole
235909odborný pedagogický zamestnanec, i. n.
24ostatní vedci a odborní duševní zamestnanci, i. n.
241vedci a odborní duševní zamestnanci v oblasti podnikania a v príbuzných odboroch
2411odborní zamestnanci na úseku účtovníctva, financií, rozpočtov, daní a podobne, hlavní účtovníci
241101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore financovanie, rozpočty a dane
241102hlavný, vedúci účtovník
241103revízor účtov, účtovný znalec, audítor
241104odborný referent financovania a úverovania
241105odborný referent kalkulácií, cien a nákladov
241106odborný metodik účtovníctva
241107odborný referent rozpočtov
241108odborný daňový referent, poradca
241109hlavný kontrolór, kontrolór
241110referent pre verejné obstarávanie
241111odborný zamestnanec účtovníctva a financovania, i. n.
2412odborní zamestnanci na úseku zamestnaneckých, personálnych vecí
241201vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore personalistika
241202odborný referent osobného oddelenia
241203odborný personalista pre vzdelávanie
241204odborný personalista pre sociálne otázky a kolektívne vyjednávanie
241205odborný analytik (metodik) hodnotenia a overovania spôsobilosti
241206odborný personalista pre pracovnoprávne záležitosti
241207odborný zamestnanec zamestnaneckého prieskumu
241208odborný poradca pre voľbu povolania
241209odborný zamestnanec na úseku personálnych vecí, i. n.
2413odborní zamestnanci v bankovníctve a peňažníctve
241301vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore peňažníctvo
241302bankový maklér, poradca, expert, díler
241303metodik, analytik finančného trhu
241304odborný zamestnanec hotovostných a kapitálových operácií
241305odborný zamestnanec pre úverovú administratívu (úverové limity)
241306burzový maklér odborný
241307poisťovací a zaisťovací expert
241308odborný zamestnanec v poisťovníctve
241309odborný zamestnanec v bankovníctve a poisťovníctve, i. n.
241310študijný poradca
2419ostatní odborní zamestnanci v oblasti podnikania, i. n.
241901vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore podnikanie
241902odborný zamestnanec v odbore marketing (zahraničné vzťahy)
241903odborný zamestnanec v odbore propagácia, reklama
241904odborný zamestnanec v odbore licencie, patenty a vynálezy
241905odborný zamestnanec pre styk s verejnosťou, tlačový hovorca
241906odborný zamestnanec v oblasti podnikania, i. n.
242odborní zamestnanci v právnej oblasti
2421právnici, právni poradcovia, právni čakatelia
242101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore právo
242102právnik v odbore hospodárske riadenie
242103právnik v odbore legislatíva
242105právnik špecialista na občianske (pracovné) právo
242106právnik špecialista na obchodné (správne) právo, komerčný právnik
242107právnik v oblasti hospodárskeho práva
242108právny čakateľ
242109právny poradca
242110prosektor
242111právny zástupca
242112právnik, i. n.
2422sudcovia (okrem predsedov ústavného súdu, najvyššieho súdu a ich zástupcov)
242201predseda senátu súdu
242202predseda kolégia najvyššieho súdu
242203sudca ústavného súdu, najvyššieho súdu
242204sudca krajského a okresného súdu
242205sudca, i. n.
2423notári
242301notár
242302notár poradca
2424prokurátori (okrem generálneho prokurátora a jeho zástupcov)
242401krajský prokurátor, vyšší vojenský prokurátor
242402námestník krajského prokurátora, vyššieho vojenského prokurátora
242403okresný prokurátor, vojenský obvodný prokurátor
242404námestník okresného prokurátora, vojenského obvodného prokurátora
242405prokurátor generálnej prokuratúry
242406prokurátor krajskej prokuratúry, vyššej vojenskej prokuratúry
242407prokurátor, vedúci oddelenia
242408prokurátor okresnej prokuratúry, vojenskej obvodnej prokuratúry
2425vyšetrovatelia prokuratúry
242500vyšetrovatelia prokuratúry
2426advokáti
242601advokát patentovej politiky
242602advokát v civilných sporoch
242603advokát prevodov a postúpení
242604advokát medzinárodných a priemyselných práv
242605odborný zamestnanec advokátskej poradne
242606advokát - právny zástupca
242607advokát, i. n.
2427právni asistenti, praktikanti a koncipienti
242701právny asistent
242702asistent sudcu (advokáta)
242703zástupca sudcu (advokáta)
242704právny asistent (konateľ) makléra
242705právny asistent v banke (poisťovni)
242706koncipient, právny praktikant
242707justičný čakateľ
2429ostatní pracovníci v právnej oblasti, i. n.
242901právny zástupca pre nároky z poistenia
242902právny zástupca pre nároky sociálneho zabezpečenia
242903súdny exekútor
242904odborný zamestnanec v právnej oblasti, i. n.
243archivári, knihovníci a odborní zamestnanci v príbuzných odboroch
2431odborní archivári (okrem radových)
243101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore archivácia
243102odborný archivár pre humanitné odbory
243103odborný archivár pre technické odbory
243104odborný archivár knihovník
243105odborný archivár pre korešpondenciu
243106odborný archivár, i. n.
2432odborní zamestnanci v knižniciach (okrem radových)
243201vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore knihovníctvo
243202knihovník špecialista na audiovizuálne materiály
243203knihovník špecialista na katalogizáciu
243204odborný dokumentarista
2433odborní zamestnanci v oblasti informatiky
243301vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore informatika
243302odborník v informatike (všeobecne)
243303odborník v informatike pre vedu a výskum
243304odborník v informatike pre humanitné odbory
243305odborník v informatike pre technické odbory
243306odborník v informatike pre informačné siete
243307odborný zamestnanec strediska vedeckých informácií
243308odborný zamestnanec v informatike, i. n.
2434odborní zamestnanci - kurátori (múzeí, galérií)
243401kurátor (správca) múzea odborný
243402kurátor (správca) galérie odborný
243403odborný zamestnanec (archívnictvo a história)
243404kurátor odborný, i. n.
2439ostatní odborní zamestnanci kultúry a osvety, i. n.
243901vedúci výroby v umeleckej tvorbe
243902správca pamiatkových objektov, kastelán
243903odborný referent pre kultúrno-výchovnú činnosť
243904odborný zamestnanec kultúry a osvety, i. n.
244odborní zamestnanci v spoločenských vedách a v príbuzných odboroch
2441ekonómovia - vedeckí zamestnanci, špecialisti, experti
244101vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v ekonomických odboroch
244102odborný ekonóm metodik, špecialista, expert
244103odborný ekonóm rozborov, analýz a štúdií
244104odborný ekonóm práce a miezd
244105odborný ekonóm marketingu, obchodu
244106odborný ekonóm plánovania
244107odborný ekonóm prognostik
244108odborný ekonóm, i. n.
2442sociológovia, antropológovia, archeológovia, geografi, kriminológovia a odborníci v príbuzných odboroch
244201vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore sociológia, archeológia, kriminológia
244202sociológ
244203archeológ
244204geograf
244205etnológ
244206penológ
244207kriminológ
244208antropológ
244209sociopatológ
2443filozofi, historici, politológovia
244301vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore filozofia, história, politológia
244302filozof
244303politológ
244304historik
244305genealóg
2444filológovia, jazykovedci, grafológovia a podobne
244401vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore filológia
244402filológ (jazykovedec)
244403fonológ
244404etymológ
244405sémaziológ
244406lingvista
244407morfológ
244408grafológ (kryptológ)
244409fonetik
Číselný kódNázov zamestnania
  
2445tlmočníci a prekladatelia
244501tlmočník a prekladateľ
244502tlmočník bežných vzťahov, cestovného ruchu
244503tlmočník simultánny
244504prekladateľ odbornej, technickej literatúry
244505prekladateľ beletrie
244506tlmočník, i. n.
244507prekladateľ, i. n.
2446psychológovia
244601vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore psychológia
244602psychológ špecialista
244603sociálny psychológ
244604psychológ pre voľbu povolania
244605pedagogický psychológ
244606klinický psychológ
244607psychológ, i. n.
244608psychoterapeut
2447odborní zamestnanci v oblasti sociálnej starostlivosti
244701vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec v odbore sociálne vedy
244702sociálny kurátor
244703vedecký zamestnanec v odbore sociálnych vied, i. n.
244704sociálny pracovník
244705sociálny poradca
244706supervízor v sociálnej oblasti
244707zamestnanec sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
245umeleckí zamestnanci, novinári a redaktori
2451spisovatelia, autori, kritici, novinári, redaktori
245101spisovateľ, dramatik
245102básnik
245104odborný kritik umenia
245105novinár
245106redaktor
245107umelecký korektor
245108jazykový korektor
245109korešpondent
245110šéfredaktor
245111zástupca šéfredaktora
2452režiséri, scenáristi, dramaturgovia v divadlách, v rozhlase, televízii a vo filme
245201dramaturg
245202režisér filmový
245203režisér televízny
245204režisér rozhlasový
245205režisér hudobný, režisér ozvučenia programov
245206režisér divadelný
245207scenárista
245208rozprávač
245209lektor v divadle
245210režisér, scenárista, dramaturg, i. n.
2453komentátori, reportéri a žurnalisti v televízii a rozhlase
245301komentátor televízny
245302komentátor rozhlasový
245303reportér televízny
245304reportér rozhlasový
245305žurnalista televízny
245306žurnalista rozhlasový
245307moderátor
245308komentátor a žurnalista, i. n.
2454sochári, maliari, umeleckí reštaurátori, umeleckí grafici a výtvarníci
245401sochár
245402kresliar
245403maliar výtvarník
245404modelár umelecký
245405scénograf
245406umelecký, filmový grafik
245407reštaurátor, preparátor, umelecký konzervátor
245408umelecký výtvarník, výtvarník scény, kostýmov
245409kontrolór kresieb v umeleckej tvorbe
245410umelecký leptár
245411teoretik výtvarného umenia
245412umelecký rytec
2455umeleckí dizajnéri, návrhári, umeleckí grafici
245501umelecký grafik
245502umelecký dizajnér
245503technický dizajnér
245504umelecký odborný maskér
245505ilustrátor kníh
245506umelecký návrhár
245507dizajnér, návrhár, i. n.
2456hudobní skladatelia, dirigenti, speváci, hudobníci
245601zbormajster (riaditeľ chóru)
245602dirigent, kapelník, primáš
245603koncertný majster
245604hudobný skladateľ (hudobný aranžér)
245605hudobník, inštrumentalista
245606spevák sólista
245607muzikológ
245608člen orchestra, súboru, zboru
2457herci (vrátane bábkohercov), rozprávači, animátori
245701herec
245702bábkoherec
245703animátor odborný
2458choreografi, baletní majstri a tanečníci
245801choreograf
245802tanečný majster
245803primabalerína
245804sólista pantomímy (mím)
245805tanečník baletu
245806tanečník (okrem baletu)
2459ostatní umeleckí zamestnanci, i. n.
245901šepkár
245902umelecký zamestnanec, i. n.
246odborní zamestnanci v cirkevných a náboženských inštitúciách (duchovní)
2460odborní zamestnanci v cirkevných a náboženských inštitúciách (okrem nevysvätených)
246001vedecký zamestnanec v teologických odboroch (teológ)
246002senior (cirkevná organizácia)
246003cirkevný administrátor
246004samostatný duchovný správca (kazateľ)
246005duchovný
246006vikár
246007rehoľník (vysvätený)
246008odborný zamestnanec cirkevnej a náboženskej organizácie, i. n.
247odborní administratívni zamestnanci, i. n.
2470ostatní odborní administratívni zamestnanci, i. n.
247001odborný administratívny zamestnanec orgánu samosprávy
247002odborný administratívny zamestnanec súdu
247003odborný administratívny zamestnanec spoločenskej organizácie
247004odborný administratívny zamestnanec podnikateľskej organizácie
247005odborný administratívny zamestnanec kultúrnej, vzdelávacej organizácie
247006odborný administratívny zamestnanec zdravotníckej organizácie
247007odborný administratívny zamestnanec prokuratúry
247008odborný administratívny zamestnanec, i. n.
3technickí, zdravotnícki, pedagogickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch
31technici vo fyzikálnych, v technických a príbuzných odboroch
311technici vo fyzikálnych, v technických a príbuzných odboroch
3111technici vo fyzikálnych a v príbuzných odboroch
311101technik v geológii
311102technik v meteorológii
311103technik v hydrológii
311104technik v astronómii
311105technik v oceánografii
311106technik v metrológii
311107technik v geofyzike
311108technik vo fyzikálnych a v príbuzných odboroch, i. n.
3112stavební technici
311201majster stavebnej výroby
311202dispečer stavebnej výroby
311203stavebný technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311204technik investičnej výstavby
311205stavebný technik kontrolór akosti, laborant
311206stavebný technik prevádzkový
311207stavebný technik technológ, normovač
311208stavebný technik normovač
311209stavebný dozor (technický)
311210operátor stavebnej výroby
311211postupár stavebnej výroby
311212stavebný rozpočtár, stavebný cenár, stavebný kalkulant
311213stavebný výpočtár, stavebný prípravár
311214stavebný technik, i. n.
3113elektrotechnici
311301majster elektrotechnickej výroby, výroby a rozvodu energie
311302dispečer elektrotechnickej výroby, výroby a rozvodu energie
311303elektrotechnik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311304technik operátor bloku, okruhu elektrárne
311305elektrotechnik kontrolór akosti, laborant
311306elektrotechnik výrobných, prenosových strojov a zariadení, elektroprístrojov
311307elektrotechnik technológ
311308elektrotechnik normovač
311309konštruktér, technik (elektro a energo)
311310elektrorozpočtár
311311technik vysokého napätia
311312elektrotechnik, i. n.
3114elektronici a technici v rádiokomunikáciách a telekomunikáciách
311401majster elektronickej výroby, rádiokomunikačnej, telekomunikačnej prevádzky
311402dispečer elektronickej výroby, rádiokomunikačnej, telekomunikačnej prevádzky
311403technik elektronik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311404technik elektronických strojov a zariadení, prístrojov
311405technik kontrolór akosti, laborant v elektronike
311406technik inšpektor rádiokomunikácií, telekomunikácií
311407technik elektronik technológ
311408technik elektronik normovač
311409technik elektronik, i. n.
3115strojárski technici
311501majster strojárskej výroby
311502dispečer strojárskej výroby
311503strojársky technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311504strojársky technik starostlivosti o základné fondy
311505strojársky technik kontrolór akosti, laborant
311506strojársky technik montážny, prevádzkový
311507strojársky technik technológ, normovač
311508strojársky technik normovač
311509postupár strojárskej výroby
311510strojársky technik, i. n.
3116chemickí technici
311601majster chemickej výroby
311602dispečer chemickej výroby
311603chemický technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311604technik chemického inžinierstva
311605chemický technik kontrolór akosti, laborant
311606technik chemických procesov
311607chemický technik technológ, normovač
311608chemický technik normovač
311609dezinfektor, vedúci laborant
311610chemik, rozpočtár
311611postupár chemickej výroby
311612chemický rozpočtár
311613chemický výpočtár
311614chemický technik, i. n.
3117banskí a hutnícki technici
311701majster ťažby surovín, majster hutnej výroby
311702dispečer ťažby surovín, dispečer hutnej výroby
311703banský, hutnícky technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj
311704banský technik mechanik
311705banský, hutnícky technik kontrolór akosti, laborant
311706banský, hutnícky technik metalurg
311707banský, hutnícky technik technológ, normovač
311708banský technik trhacích prác, vetrania, protiprašný
311709defektoskopista
311710banský majster
311711banský normovač
311712normovač v hutníctve
311713postupár banskej výroby
311714postupár hutníckej výroby
311715banský rozpočtár
311716banský výpočtár
311717banský, hutnícky technik, i. n.
3118technici v kartografii, kresliči a zememerači
311801technik v zememeračstve a kartografii
311802technik grafických informačných systémov
311803technik v geodézii, referent katastra nehnuteľností
311804technický kreslič zememerač, kartograf
311805technický kreslič, technik dokumentácie
311806technik konštruktér strojov a zariadení, nástrojov a prístrojov
311807technický kreslič, konštruktér, i. n.
3119ostatní technickí zamestnanci, i. n.
311901majster, i. n.
311902dispečer výrobný, i. n.
311903technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj, i. n.
311904technik pozemnej (okrem železničnej) dopravy a infraštruktúry
311905technik kontrolór akosti, laborant, i. n.
311906bezpečnostný technik vo výrobe
311907technik technológ dreva, stavebných látok, skla, keramiky, kože, textilu, papiera
311908technik racionalizácie výroby, ergonomických štúdií
311909technik (inžinierska a priemyselná činnosť)
311910technik (inžinierske časové a pohybové štúdie)
311911systémový technik
311912odborný technický zamestnanec, i. n.
311913dispečer pozemnej (okrem železničnej) dopravy a infraštruktúry
311914technik energetik, technik tepelného hospodárstva
311915garážmajster, majster pozemnej (okrem železničnej) dopravy a infraštruktúry
311916technik, i. n.
312technickí zamestnanci v oblasti výpočtovej techniky
3121poradcovia v oblasti výpočtovej techniky
312101technik analytik počítačových systémov
312102technik analytik počítačových dátových základní
312103technik analytik komunikačných systémov
312104poradca, metodik pre hardvér počítačových systémov
312105poradca, metodik pre softvér počítačových systémov
312106poradca, metodik, programátor pre užívateľské aplikácie počítačových systémov
312107asistent programátora analytika počítačových systémov
312108systémový technik počítačov
312109poradca, metodik v oblasti výpočtovej techniky, i. n.
3122operátori a obsluha výpočtovej techniky
312201operátor výpočtovej techniky
312202obsluha elektronickej tlačiarne
312203technik údržby a opráv výpočtovej techniky
312204operátor zariadení počítačov
312205operátor periférnych zariadení počítačov
312206technik správca operačného systému, databázy, počítačových sietí
312207operátor a obsluha výpočtovej techniky, i. n.
3123operátori priemyselných robotov, číslicovo riadených strojov
312301operátor priemyselných robotov
312302operátor číslicovo riadených strojov
312303technik údržby priemyselných robotov a číslicovo riadených strojov
312304technik mechanik číslicovo riadených strojov
312305technik pružných výrobných systémov (technik robotik)
312306technik revízor pružných výrobných systémov (priemyselných robotov)
3129ostatní technici vo výpočtovej technike, i. n.
312901technik organizácie prevádzky výpočtovej techniky
312902technik prevádzkovej kontroly počítačového systému
312903odborný zamestnanec vo výpočtovej technike, i. n.
312904technik vo výpočtovej technike, i. n.
313obsluha optických a elektronických zariadení
3131fotografi (vrátane umeleckých)
313101fotograf vedecký
313102fotograf umelecký
313103fotograf reklamný
313104fotograf novinár (fotoreportér)
313105fotograf letecký
313106fotograf portrétny
313107fotograf policajný
313108fotograf špecializovaný (na mikrosnímky, na architektúru a pod.)
313109fotograf všeobecný
313110fotograf zdravotnícky
313111fotograf, i. n.
3132obsluha zariadení na záznam zvuku, obrazu, operátori kamery (vrátane filmových a televíznych zariadení)
313201majster zvuku
313202zvukár, ruchár
313203operátor zvukového záznamu, mixážneho zvukového zariadenia
313204kameraman
313205kameraman animovaného filmu trikový
313206kameraman televízny (filmový)
313207operátor televízneho (filmového) štúdia, audiovizuálnych zariadení, videoaparatúry
313208operátor snímania obrazu, ostrič, kamerový mechanik
313209strihač pri výrobe obrazového záznamu
313210filmový asistent
3133obsluha vysielacieho telekomunikačného zariadenia (vrátane obsluhy telegrafov)
313301vedúci telekomunikačnej ústredne, vysielacieho štúdia
313302operátor televízneho, rozhlasového prenosu, premietacieho zariadenia
313303operátor miestneho rozhlasu
313304operátor retranslačnej stanice
313305operátor telekomunikačného zariadenia
313306operátor telegrafu, technik telegrafista
313307radista
313308technik zariadení na prenos dát v telekomunikáciách
313309operátor spojov
313310režijný technik
313311technik operátor vysielacieho a telekomunikačného zariadenia, i. n.
3134obsluha lekárskych zariadení
313401operátor zariadení lekárskej rádiológie, rádiológ
313402diplomovaný rádiologický asistent
313403operátor elektrokardiografu (elektroencelografu)
313404operátor anestéziologického zariadenia
313405rádiologický laborant
313406operátor lekárskych elektronických zariadení
313407operátor lekárskeho röntgenu
313408operátor optického zariadenia na snímanie obrazu
313409operátor lekárskych zariadení, i. n.
3139obsluha ostatných optických a elektronických zariadení, i. n.
313901operátor scénického osvetľovacieho zariadenia
313902operátor (dispečer) hudobných automatov
313903operátor mikroskopov
313904operátor optických a elektronických zariadení, i. n.
314letecký a lodný personál (odborný)
3141lodní mechanici
314101hlavný inžinier lode
314102hlavný lodivod
314103loďmajster (technik), strojmajster
314104námorný technický správca
314105technik lodný strojník
314106technik námornej dopravy
314107technik lodnej (riečnej) dopravy
314108technik lodný mechanik, i. n.
3142lodní dôstojníci a lodivodi (kapitáni, velitelia plavidiel, navigátori a podobne)
314201veliteľ plavidla
314202kapitán lode, kapitán prístavu
314203vrchný lodník
314204lodný palubný, strojný dôstojník
314205lodný elektrodôstojník
314206lodný rádiodôstojník
314207lodný navigačný dôstojník (lodný navigátor)
314208lodný pilot
314209námorný dôstojník technický
314210lodný dôstojník a lodivod, i. n.
3143piloti, navigátori a leteckí technici
314301veliteľ lietadla
314302druhý pilot
314303palubný inžinier
314304palubný rádiotelefonista
314305letecký navigátor
314306plánovač posádok
3144riadiaci leteckej prevádzky
314401vedúci odbavovacej haly letiska
314402asistent vedúceho leteckej prevádzky
314403vedúci automatizovanej prípravy leteckej prevádzky
314404vedúci leteckej prevádzky
314405vedúci stanovišťa riadenia leteckej prevádzky, vedúci stanovišťa letovej prevádzky
314406vedúci prípravy leteckej prevádzky
3145leteckí dispečeri a zamestnanci v príbuzných odboroch (napríklad operátori leteckej stanice, riadiaci zamestnanci odstavovacej plochy a podobne)
314501vedúci odbavovacej plochy letiska
314502dispečer leteckej prevádzky, dispečer leteckej dopravy
314503kontrolór leteckej prevádzky
314504operátor leteckej stanice
314505operátor systémov riadenia leteckej dopravy
314506referent zásobovania a odbytu
314507podporný letecký personál
3146bezpečnostní technici leteckej prevádzky
314601vedúci čiastkového zabezpečovacieho leteckého strediska
314602technik zabezpečovania leteckej prevádzky
314603požiarny technik leteckej prevádzky
314604bezpečnostný technik leteckej prevádzky
315bezpečnostní, protipožiarni, kolaudační technici a technici na kontrolu zdravotnej neškodnosti a akosti
3151kolaudační technici a technici protipožiarnej ochrany, špecialisti na prevenciu požiarov a zisťovanie príčin požiarov (okrem požiarnikov)
315101inšpektor požiarnej služby
315102požiarny referent
315103vedúci požiarny technik
315104technik špecialista na zisťovanie príčin požiaru
315105technik špecialista na prevenciu požiaru
315106kolaudačný, revízny technik požiarnej ochrany
315107vyšetrovateľ požiarov
315108technik požiarnej ochrany
315109technik, i. n.
3152bezpečnostní technici a technici na kontrolu zdravotnej neškodnosti a akosti (vozidiel, postupov, výrobkov a podobne) a technici na kontrolu jadrovej bezpečnosti
315201inšpektor akosti, kvality a zdravotnej neškodnosti
315202inšpektor bezpečnosti a ochrany zdravia
315203technik na kontrolu jadrovej bezpečnosti
315204inšpektor technických prehliadok vozidiel
315205kontrolór (referent) akosti, kvality a zdravotnej neškodnosti
315206bezpečnostný technik, referent bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (okrem výroby)
315207revízny technik, kontrolór
315208skúšobný technik (okrem výroby)
315209certifikátor
315210inšpektor na ochranu spotrebiteľa
315211prevádzkový inšpektor
315212inšpektor spracovania priemyselného odpadu
315213technický kvalitár (výroba a postupy)
315214bezpečnostný technik a technik na kontrolu akosti, i. n.
316technici v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
3160technici v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316001vrchný majster, majster železničný, vedúci strediska
316002dispečer železničný (prevádzkový, staničný, vlakový)
316003vedúci vozovej a prepravnej kancelárie, vedúci prevádzky
316004výpravca (dispozičné, vonkajšie služby)
316005dozorca prepravy, depa
316006kontrolór v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316007normovač v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316008operátor v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316009skladmajster
316010strojmajster v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316011technológ v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre
316012technik v železničnej doprave a železničnej infraštruktúre, i. n.
32technickí zamestnanci v oblasti biológie, zdravotnícki a poľnohospodárski zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch
321technickí zamestnanci v oblasti biológie, zdravotnícki a poľnohospodárski zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch
3211technici a laboranti v oblasti biológie a v príbuzných odboroch (vrátane zdravotníckych laborantov)
321101technik v biológii a príbuzných odboroch
321102technik lekárskych odborov
321103technik biológ, biofyzik, biochemik
321104technik zoológ, botanik, ekológ
321105laborant transfúznej stanice
321106diplomovaný medicínsko-technický laborant
321107zdravotnícky laborant so špecializáciou
321108laborant v biológii a príbuzných odboroch
321109laborant pitevný, preparátor (balzamovač)
321110laborant vodného hospodárstva
321111technik a laborant v biologických odboroch, i. n.
3212technici v agronómii, v lesníctve, v poľnohospodárstve a vo vodnom hospodárstve
321201technik agronóm (agronóm prevádzkový)
321202zootechnik
321203technik pre technický rozvoj, výskum a vývoj v poľnohospodárstve (lesníctve)
321204poľnohospodársky technik
321205technik šľachtiteľ
321206technik vodného hospodárstva
321207technik lesného hospodárstva
321208technik rybársky a rybnikársky
321209lesník
321210polesný technik
321211pôdny technik
321212záhradný technik
321213vedúci lesného obvodu
321214technický laborant (poľnohospodárstvo)
321215technik v poľnohospodárstve a lesníctve, i. n.
3213poradcovia v poľnohospodárstve a v lesníctve
321301poľnohospodársky poradca
321302poľnohospodársky poradca demonštrátor
321303poradca v lesníctve
321304poradca v rybárstve
321305poradca pre ochranu životného prostredia
321306diagnostik, zisťovanie prítomnosti škodcov (poľnohospodárstvo)
322zdravotnícki asistenti, optici a rehabilitační zamestnanci
3221asistenti v zdravotníctve
322101rádiologický asistent so špecializáciou
322102rádiologický asistent
3222asistenti hygieny a epidemiológie
322201diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
322202asistent v odbore hygiena a epidemiológia so špecializáciou
322203asistent hygieny a epidemiológie
322204asistent hygienickej služby, i. n.
3223dietetici a odborníci na výživu, asistenti výživy
322301poradca (metodik) pre výživu
322302diplomovaná diétna sestra
322303dietetický konzultant (spracovanie potravín)
322304laborant v dietetike
322305dietetik liečebných kúr
322306diétna sestra
322307odborník na výživu
322308asistent výživy so špecializáciou
322309asistent výživy
322310dietetik, i. n.
3224optici a optometrici
322401očný optik
322402diplomovaný očný technik
322403odborný zamestnanec pre technický rozvoj, výskum a vývoj v očnej optike
322404očný optik špecialista na oftalmológiu
322405očný optik špecialista na optometriu, ortooptiku, pleooptiku
322406očný technik laborant
322407očný technik, technik pre výrobu očných pomôcok
322408diplomovaný optometrista
322409optometrista so špecializáciou
322410optik a optometrik, i. n.
3225zubní asistenti, zubní technici
322501diplomovaný zubný technik
322502diplomovaná dentálna hygienička špecialistka na výskum
322503zubný technik špecialista na čeľustnú ortopédiu
322504zubný asistent
322505zubný technik, zubný laborant
322506zubný inštrumentár
322507zubný hygienik
322508zubný technik so špecializáciou
322509zubný asistent, zubný technik, i. n.
3226rehabilitační a fyzioterapeutickí zamestnanci (vrátane odborných masérov) a ortopedickí technici
322601diplomovaný fyzioterapeut
322602asistent v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia so špecializáciou
322603asistent fyziatrie a liečebnej rehabilitácie
322604asistent masér
322605ortopedický technik so špecializáciou
322606ortopedický technik
322607rehabilitačný zamestnanec masér so špecializáciou
322608rehabilitačný a fyzioterapeutický zamestnanec, i. n.
3227farmaceutickí laboranti
322701farmaceutický laborant
322702farmaceutický laborant so špecializáciou
3228veterinárni asistenti
322801veterinárny asistent
322802inseminačný technik
322803odborný zamestnanec pre technický rozvoj, výskum a vývoj vo veterinárstve
322804veterinárny technik
322805očkovací technik
322806veterinárny technik laborant
322807veterinárny zamestnanec
322808veterinárny asistent, technik, i. n.
3229ostatní zdravotnícki zamestnanci, i. n.
322901zdravotnícky záchranár
322902diplomovaný zdravotnícky záchranár
322903zdravotnícky záchranár so špecializáciou
322904technik protetik, ortopéd
322905logopedický asistent
322906ortoepik, ortofonik
322907homeopat
322908homeopraktik
322909inštrumentárka
322910odborník na poruchy reči
322911odborník na orientáciu nevidiacich
322912odborník na správne videnie
322913chemický laborant v zdravotníctve
322914terapeut
322915asistent mentálnej hygieny
322916odborný zamestnanec v zdravotníctve
322917zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravotnícky asistent, i. n.
323zdravotné sestry a pôrodné asistentky
3231zdravotné sestry
323101diplomovaná všeobecná sestra
323102všeobecná sestra so špecializáciou
323103všeobecná sestra
323104diplomovaná detská sestra
323105detská sestra so špecializáciou
323106detská sestra
323107diplomovaná dentálna hygienička
323108zubná sestra so špecializáciou
323109zubná sestra
323110diplomovaná kozmetologická sestra
323111diplomovaná operačná sestra
323112operačná sestra so špecializáciou
323113diplomovaná psychiatrická sestra
323114psychiatrická sestra so špecializáciou
323115ženská sestra so špecializáciou
323116ženská sestra
323117sestra, i. n.
3232pôrodné asistentky
323201diplomovaná pôrodná asistentka
323202pôrodná asistentka so špecializáciou
324ľudoví liečitelia
3240ľudoví liečitelia
324001ľudový liečiteľ
324002chiropraktik, liečiteľ
33pedagogickí zamestnanci
331pedagógovia v mimoškolských zariadeniach
3311vychovávatelia v družinách, kluboch, domovoch detí a mládeže a v podobných zariadeniach
331101vedúci (zástupca) strediska pre voľný čas detí a mládeže
331102vedúci vychovávateľ v mimoškolskom zariadení
331103vychovávateľ v domove mládeže, družine, klube
331104asistent vychovávateľa
331105vychovávateľ v mimoškolskom zariadení, i. n.
3312vedúci záujmových krúžkov (z povolania)
331201vedúci záujmového krúžku
331202lektor záujmových krúžkov detí a mládeže
332pedagógovia v predškolskej výchove
3320pedagógovia v predškolskej výchove
332001vychovávateľ v materskej škole
332002učiteľ v materskej škole
332003učiteľ v detskom domove
332004ošetrovateľka v jasliach
332005pedagóg v predškolskej výchove, i. n.
333pedagógovia v špeciálnych školách a v zariadeniach na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
3331vychovávatelia v špeciálnych školách
333101vedúci vychovávateľ v špeciálnej materskej škole
333102vedúci vychovávateľ v špeciálnej škole, odbornom učilišti
333103vychovávateľ v špeciálnej materskej škole
333104vychovávateľ v špeciálnej škole, odbornom učilišti
333105pedagóg v špeciálnej škole
333106asistent vychovávateľa v špeciálnej škole
333107vychovávateľ v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
333108vychovávateľ pre deti so zdravotným znevýhodnením v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
3332vychovávatelia v školských zariadeniach na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
333201vedúci vychovávateľ v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
333202vychovávateľ v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
333203pedagóg v zariadení na výkon ochrannej a ústavnej výchovy
333204asistent učiteľa
333205vychovávateľ v ústave pre zrakovo, sluchovo a telesne postihnutých
333206asistent vychovávateľa v zariadení na výkon ústavnej a ochrannej výchovy
334ostatní pedagógovia
3341inštruktori a majstri odbornej výchovy
334101vrchný majster riadiaci miestne odlúčené pracovisko praktického vyučovania
334102vedúci pracoviska praktického vyučovania
334103majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole
334104majster odbornej výchovy vo výchovnom ústave pre mládež
334105inštruktor odbornej výchovy mládeže
334106majster odbornej výchovy, i. n.
3342pedagógovia v oblasti ďalšieho vzdelávania
334201pedagóg v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
334202pedagóg v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v predškolskej výchove
334203pedagóg v oblasti výučby (výchovy) personálu
334204lektor v podnikových vzdelávacích zariadeniach
334205pedagóg (učiteľ) v oblasti ďalšieho vzdelávania, i. n.
3343pomocní inštruktori autoškôl, lietania a podobne
334301pomocný inštruktor v autoškole
334302pomocný inštruktor lietania
334303pomocný inštruktor výcviku služobných zvierat
334304pomocný inštruktor, i. n.
3349ostatní pedagógovia, i. n.
334901zamestnanec pre pedagogický dozor
334902lektor vo vzdelávacích, v rekvalifikačných a v praktických kurzoch
334903pedagóg, i. n.
34iní pomocní odborní zamestnanci
341odborní zamestnanci – sprostredkovatelia obchodných a finančných transakcií
3411sprostredkovatelia finančných transakcií, obchodu s cennými papiermi, devízami a makléri
341101burzový maklér
341102sprostredkovateľ obchodu s cennými papiermi a obligáciami
341103sprostredkovateľ obchodu s akciami a podielovými listami
341104sprostredkovateľ obchodu s devízami
341105sprostredkovateľ obchodu s investíciami
341106sprostredkovateľ úverov
341107maklér
341108sprostredkovateľ finančných transakcií, i. n.
3412poisťovací agenti
341201poisťovací agent, sprostredkovateľ poistenia
341202poisťovací poradca (metodik)
341203referent poisťovne
341204správca kmeňa poistenia
3413obchodníci s realitami
341301maklér realitný
341302sprostredkovateľ obchodu s nehnuteľnosťami a realitami
341303odborný zamestnanec realitnej kancelárie
3414konzultanti a organizátori zájazdov
341401konzultant a organizátor zájazdov, ciest
341402špecialista, poradca pre cestovný ruch
341403cestovný agent
341404odborný zamestnanec cestovnej kancelárie
3415obchodní cestujúci, profesionálni poradcovia v obchode, obchodní zástupcovia
341501obchodný cestujúci, díler
341502obchodný zástupca
341503technický servisný poradca v obchode
341504poradca v obchode
341505akvizitér
341506technik v obchode
3416nákupcovia
341601nákupca (zásobovač, nákupca)
341602nákupca v maloobchode
341603nákupca vo veľkoobchode
341604agent predaja
341605sprostredkovateľ nákupu (zásobovania)
341606sprostredkovateľ dovozu
341607prevádzkar maloobchodu (veľkoobchodu)
3417odhadcovia a tovaroznalci
341701odhadca nehnuteľností
341702odhadca tovaru (tovaroznalec)
341703odhadca škôd
341704likvidátor (inšpektor) likvidácie škôd
341705likvidátor (inšpektor) reklamačný
341706reklamačný referent
341707znalec
341708odhadca a tovaroznalec, i. n.
3418aukcionári a dražitelia
341801aukcionár
341802dražiteľ (dražobník)
341803aukcionár a dražobník, i. n.
3419ostatní zamestnanci, obchodní sprostredkovatelia, i. n.
341901obchodný sprostredkovateľ, i. n.
342zástupcovia, agenti – obchodní, prepravní, zamestnanci pracovných úradov a zamestnanci v príbuzných odboroch
3421obchodní agenti
342101maklér komoditný
342102obchodný agent
342103obchodný referent (referent obchodnej služby)
342104referent zahraničného obchodu (marketingu)
342105sprostredkovateľ tovaru
342106odborný zamestnanec obchodu (komerčný)
3422odbytoví a prepravní agenti
342201odbytový agent (odbytár, predajca)
342202prepravný agent
342203vedúci expedície
342204sprostredkovateľ expedície (dopravy a prepravy)
342205sprostredkovateľ odbytu (predaja)
342206referent zúčtovacích operácií
342207referent dopravy a prepravy
342208zasielací agent
342209odbytový referent
342210referent špedícií (pošta)
3423sprostredkovatelia práce
342301sprostredkovateľ práce
342302sprostredkovateľ práce špecialista
342303referent úradu práce
342304úradník v úrade práce
342305referent pre zamestnanosť mladistvých
342306sprostredkovateľ práce a agent úradu práce, i. n.
3429ostatní obchodní agenti a makléri, i. n.
342901kultúrny agent, produkčný
342902sprostredkovateľ kultúrnych vystúpení, umeleckej agentáže
342903športový agent
342904divadelný agent
342905agent reklamných obchodných služieb
342906hudobný agent
342907literárny agent
342908usporiadateľ športových stretnutí
342909obchodný agent a maklér, i. n.
343odborní administratívni zamestnanci
3431odborné sekretárky, sekretári
343101vedúci administratívnej agendy
343102administratívny sekretár
343103administratívny tajomník
343104odborný sekretár stenograf
343105asistent manažéra
343106reportér, doslovný zapisovateľ
343107sekretár redakcie, vydavateľstva, agentúry
343108korešpondent
343109súdny spravodajca
343110generálny sekretár
343111odborný sekretár, sekretárka, i. n.
3432odborní asistenti, praktikanti, koncipienti
343201asistent v banke
343202asistent v advokátskej kancelárii
343203asistent makléra
343204asistent v poisťovni
343205súdny asistent
343206referent právnych vecí
343207referent, súdy a prokuratúra
343208notársky úradník
343209súdny úradník
343210vedúci správy okresnej prokuratúry
343211lustrant registra trestov generálnej prokuratúry
343212overovateľ registra trestov generálnej prokuratúry
3433zamestnanci v oblasti účtovníctva, fakturácie, rozpočtovníctva, kalkulácie
343301účtovník všeobecný
343302účtovník mzdový
343303účtovník finančný
343304účtovník materiálový
343305účtovník investičný
343306fakturant odborný
343307referent financovania, úverovania
343308referent kalkulácií, cien, rozpočtov
343309referent reklamačného oddelenia
343310zamestnanec v účtovníctve
343311referent účtovníctva, financovania, rozpočtovníctva a kalkulácie, i. n.
3434zamestnanci v oblasti štatistiky a matematiky
343401referent matematických štatistických metód, klasifikácií
343402odborný asistent matematiky
343403referent štatistiky
343404odborný štatistik ekonomického rozboru
343405odborný evident
343406účtovný asistent
343407rozborár
343408referent štatistiky a matematiky, i. n.
3435zamestnanci v oblasti práce a miezd (okrem účtovníkov)
343501ekonóm práce
343502plánovač miezd a platov
343503mzdový zamestnanec
343504normovač, racionalizátor práce
343505referent práce a miezd, i. n.
3436referenti personálnych oddelení
343601špecialista personálneho riadenia
343602referent osobného útvaru
343603referent starostlivosti o zamestnancov
343604referent personálneho riadenia
343605referent výchovy personálu
343606referent personálneho útvaru, i. n.
3439ostatní odborní administratívni zamestnanci, i. n.
343901výkonný úradník sekretariátu, asistent administratívy
343902výkonný tajomník, súdny vykonávateľ, súdny tajomník, vedúci súdnej kancelárie, vymáhajúci úradník, dozorný úradník
343903asistent v administratíve
343904referent hospodárskej správy
343905referent útvaru obrany, ochrany (referent civilnej ochrany)
343906referent organizácie a riadenia odborný
343907úradník konzulárny, diplomatický kuriér
343908referent ochrany priemyselných práv, vynálezov a zlepšovacích návrhov
343909hospodár v administratíve
343910poštový referent
343911referent poštovej prepravy
343912referent pre prijímanie a prepúšťanie pacientov v zdravotníctve
343913správca budovy a majetku
343914referent pre starostlivosť o chrup v zdravotníctve
343915referent pre styk so zdravotnou poisťovňou v zdravotníctve
343916referent v administratíve, i. n.
344colní a daňoví zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch
3441colní zamestnanci
344101colný inšpektor
344102colný inšpektor pasovej kontroly
344103colný zástupca
344104colník
344105špedičný disponent
344106prisťahovalecký inšpektor
344107colný zamestnanec, i. n.
3442daňoví zamestnanci
344201odborný zamestnanec pre správu daní
344202poradca pre daňové výmery
344203referent daňového úradu
344204daňový inšpektor
344205kontrolór daňových priznaní
344206daňový zamestnanec, i. n.
3443zamestnanci sociálneho a dôchodkového zabezpečenia
344301referent sociálneho zabezpečenia
344302kontrolór nároku na sociálne zabezpečenie
344303referent dôchodkového zabezpečenia
344304inšpektor dôchodkového zabezpečenia
344305dôchodkový úradník
344306sociálny úradník
344307zamestnanec sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, i. n.
3444zamestnanci pasových oddelení a oddelení udeľujúcich rôzne povolenia
344401referent pasov a víz
344402inšpektor zákonných licencií
344403referent vydávania licencií
344404referent pre prisťahovalectvo
344405referent živnostenského oddelenia
344406referent útvaru na udeľovanie rôznych povolení
344407zamestnanec pasového útvaru, i. n.
3449ostatní colní a daňoví zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n.
344901kontrolór cenový, inšpektor cenového dozoru
344902kontrolór colnej a daňovej služby
344903kontrolór mzdový, inšpektor miezd a platov
344904kontrolór hmotnosti tovaru
344905kontrolór finančný
344906cenzor, vládny úradník
344907colný deklarant
344908exekútor
344909odborný zamestnanec colný a daňový, i. n.
345policajní inšpektori a detektívi
3451policajní inšpektori, komisári
345101policajný inšpektor
345102policajný komisár
345103dôstojník polície
345104poddôstojník polície
345105práporčík polície
345106policajný referent (úradník)
3452vyšetrovatelia
345201vyšetrovateľ polície
345202vyšetrovateľ súkromný
345203vyšetrovateľ, i. n.
3453detektívi, kriminalisti
345301kriminalista
345302detektív v obchode (v obchodnom dome)
345303detektív v hoteli
345304detektív súkromný
345305detektív, i. n.
346zamestnanci v oblasti sociálnej starostlivosti
3460zamestnanci v oblasti sociálnej starostlivosti
346001zamestnanec sociálnej starostlivosti zariadenia sociálnej starostlivosti vo väzenstve
346002zamestnanec sociálnej starostlivosti okresného, mestského, obecného úradu
346003zamestnanec sociálnej starostlivosti organizácie
346004zamestnanec sociálnej starostlivosti pedagogicko-psychologickej poradne
346005zamestnanec sociálnej starostlivosti o postihnutých
346006zamestnanec sociálnej starostlivosti zdravotníckej organizácie
346007správca domova mládeže, internátu
346008zamestnanec sociálnej starostlivosti, referent sociálnej starostlivosti, i. n.
347výkonní zamestnanci v oblasti umenia a zábavy
3471aranžéri, priemyselní a komerční návrhári, bytoví architekti
347101aranžér
347102návrhár interiérov, bytový návrhár, bytový architekt
347103návrhár dekorácií, rekvizít, kostýmov
347104návrhár priemyselný, návrhár výrobkov
347105návrhár komerčný, reklamný, propagačný
347106dizajnér
347107tetovač
347108modelár výstavných modelov, technik architekt výstav
347109chemik, výtvarník
347110konštruktér, technik v priemyselnej výrobe
347111priemyselný výtvarník
347112kostymér
347113aranžér, návrhár, i. n.
3472rozhlasoví, televízni a iní hlásatelia
347201hlásateľ televízny
347202hlásateľ rozhlasový
347203tlačový reportér
347204konferenciér
347205hlásateľ, i. n.
3473pouliční a baroví hudobníci, speváci a tanečníci, diskotekári (nočné kluby a podobne)
347301kapelník, vedúci malej hudobnej, tanečnej skupiny
347302pouličný hudobník, spevák
347303pouličný herec, bábkar, tanečník
347304hudobník, spevák, tanečník v nočnom klube, v bare a podobne
347305hudobník, spevák, tanečník malej skupiny
347306diskdžokej
347307striptérka, striptér
3474zamestnanci cirkusov, klauni, kúzelníci, akrobati a zamestnanci v príbuzných odboroch
347401artista, akrobat, artista asistent
347402žonglér
347403klaun, cirkusový, estrádny komik
347404kúzelník, mág, hypnotizér
347405drezér, krotiteľ zvierat
347406zamestnanec cirkusu
347407estrádny a cirkusový umelec, i. n.
3475profesionálni športovci, tréneri, cvičitelia a úradníci v športových podnikoch a kluboch
347501profesionálny športovec v kolektívnych športoch
347502profesionálny športovec v motoristických športoch
347503profesionálny športovec v individuálnych športoch
347504profesionálny športovec, i. n.
347505vedúci tréner, kouč, cvičiteľ
347506športový odborný trenér, cvičiteľ
347507športový inštruktor, metodik
347508športový rozhodca
347509usporiadateľ – profesionál
347510učiteľ športovej disciplíny
347511referent športovej organizácie, športový referent
347512pomocný tréner, cvičiteľ
347513organizačný úradník v športe
347514odborný zamestnanec telovýchovy a športu, i. n.
3479ostatní zamestnanci v oblasti umenia a zábavy, i. n.
347901vedúci kresby, modelár kresieb
347902korepetítor
347903asistent umeleckej tvorby
347904odborný kolorista, konturista
347905reštaurátor, preparátor, konzervátor (okrem živých organizmov)
347906skriptér, inšpicient, klapka
347907fázar, finišér
347908sledovač textov
347909odborný archivár
347910prevádzkar herne
347911referent kultúry
347912rekvizitár
347913štatista v kultúre
347914zamestnanec umenia a zábavy, i. n.
348nevysvätení profesionálni zamestnanci náboženských spoločností
3480nevysvätení profesionálni zamestnanci náboženských spoločností
348001správca cirkevného majetku
348002kazateľ, duchovný, nevysvätený
348003rehoľník, rehoľníčka, nevysvätený (á)
348004rádová sestra
348005mních
348006cirkevný kurátor
348007učiteľ náboženstva, učiteľ cirkevnej školy (okrem 33)
348008evanjelický zamestnanec
348009zamestnanec náboženskej spoločnosti, nevysvätený (profesionálny)
348010odborný cirkevný zamestnanec, nevysvätený, i. n.
4nižší administratívni zamestnanci (úradníci)
41nižší administratívni zamestnanci (okrem úradníkov v službách a obchode)
411kancelárski a manipulační zamestnanci, sekretárky, pisárky
4111pisárky – opisovačky, stenotypistky
411101pisárka, pisár
411102pisárka na osobnom počítači
411103stenotypistka, stenotypista
411104zapisovateľ, súdny zapisovateľ
411105zamestnanec, obsluha výpočtových systémov
4112kancelárski a manipulační zamestnanci a obsluha zariadení na spracovanie textu
411201operátor telefaxu, ďalekopisu, diaľkového prenosu dát
411202operátor frankovacieho stroja
411203operátor zariadení na spracovanie textov
411204operátor reprografických zariadení
411205spisový manipulant
411206kancelársky a manipulačný zamestnanec, i. n.
4113zamestnanci na prípravu dát výpočtovej techniky
411301operátor počítača na vkladanie dát
411302operátor počítača na kontrolu dát
411303operátor počítača na triedenie a evidenciu dát
411304operátor pomocných a doplnkových zariadení výpočtovej techniky
411305pomocný operátor prípravy a spracovania dát
411306zamestnanec prípravy dát výpočtovej techniky, i. n.
4114obsluha kalkulačných strojov
411400obsluha kalkulačných strojov
4115sekretárky, sekretári
411501sekretárka, sekretár
411502pomocný sekretár
411503administratívny zamestnanec, i. n.
412úradníci spracúvajúci číselné údaje
4121nižší účtovníci
412101nižší všeobecný účtovník
412102nižší mzdový účtovník
412103nižší finančný účtovník
412104nižší materiálový (výrobný) účtovník
412105nižší investičný účtovník
412106kalkulant, cenár
412107fakturant
412108aukčný úradník
412109zamestnanec v učtárni
412110nižší účtovník, i. n.
4122štatistici
412201úradník informačnej sústavy
412202rozborár (rozpočtár)
412203evident štatistiky
412204úradník pre poistnú matematiku
412205volebný referent
412206štatistik, i. n.
4123finanční, daňoví úradníci a úradníci v príbuzných odboroch
412301finančný úradník
412302daňový úradník
412303bankový úradník
412304úradník maklérskych operácií
412305úradník správy cenných papierov
412306úradník finančných, daňových útvarov, i. n.
413úradníci v skladoch, doprave a v preprave
4131úradníci v skladoch
413101vedúci malého skladu, skladový majster
413102skladník (úradník)
413103úradník expedície, expedient
413104operátor skladov
413105revízor skladového hospodárstva
413106vážnik
413107úradník v sklade, i. n.
4132úradníci vo výrobe (napríklad výrobný plánovač)
413201úradník výrobného útvaru
413202dielenský plánovač koordinácie výroby
413203dielenský plánovač výroby
413204dielenský (výrobný), finančný plánovač miezd
413205výrobný plánovač zásobovania (predaja)
413206pomocný úradník vo výrobe
Číselný kódNázov zamestnania
  
413207úradník vo výrobe, i. n.
4133úradníci v doprave a v preprave (dispečeri, kontrolóri a podobne)
413301dispečer dopravy a prepravy, komerčný dispečer
413302operátor dopravy a prepravy
413303vozový disponent
413304revízor, kontrolór dopravy a prepravy
413305komerčný zamestnanec dopravy a prepravy
413306administratívny inšpektor v doprave
413307kontrolór služieb na železnici
413308referent špedícií (doprava a preprava)
413309reklamant v doprave a v preprave
413310správca prístaviska
413311špeditér, zasielateľ
413312úradník v doprave a v preprave, i. n.
414úradníci v knižniciach, na poštách a v príbuzných odboroch
4141radoví knihovníci, archivári, evidenční zamestnanci
414101knihovník
414102archivár
414103dokumentarista
414104správca depozitára
414105úradník evidencie, registratúry
414106administratívny zamestnanec v registri
414107rozmnožovač (archívnictvo)
414108knihovník, archivár, evidenčný zamestnanec, i. n.
4142poštoví doručovatelia, úradníci v triediarňach
414201doručovateľ poštových zásielok, tlače
414202doručovateľ telegramov
414203referent poštovej prevádzky
414204manipulant (pošta a telekomunikácie)
414205úradný kuriér
414206kontrolór, revízor poštovej prevádzky
414207zamestnanec poštovej prepravy
414208úradník triedenia poštových zásielok
414209prevádzkový zamestnanec pošty, i. n.
4143korektori, kódovači a zamestnanci v príbuzných odboroch
414301korektor
414302kódovač
414303operátor kódovania a spracovania dát
414304korektor, kódovač a zamestnanec v príbuzných odboroch, i. n.
419ostatní úradníci, i. n.
4190ostatní úradníci, i. n.
419001úradník prehľadov a adresárov
419002kompilátor
419003úradník v službách
419004prevádzkový úradník, praktikant v prevádzke
419005operátor adresovacieho stroja
419006praktikant v administratíve
419007vedúci spisovne
419008hospodárskosprávny zamestnanec
419009úradník (referent), i. n.
42úradníci v službách a obchode
421pokladníci a zamestnanci v príbuzných odboroch
4211pokladníci (v bankách, poisťovniach, na pošte a podobne)
421101pokladník v banke
421102pokladník v poisťovni
421103pokladník na pošte
421104pokladník v organizácii
421105pokladník, i. n.
4212úradníci pri priehradkách a zmenárnici (v bankách, poisťovniach, na pošte a podobne)
421201zmenárnik
421202úradník pri priehradke v banke
421203úradník pri priehradke v poisťovni
421204úradník pri priehradke v službách
421205úradník pri priehradke na pošte
421206úverový referent v banke
421207úradník pri priehradke, i. n.
4213pokladníci v obchode, spoločnom stravovaní a podobne
421301pokladník v obchode
421302pokladník v spoločnom stravovaní
421303pokladník v maloobchodnej predajni
421304pokladník kontrolnej pokladne v samoobsluhe
421305úradník pokladničného účtu
4214predavači vstupeniek, cestovných lístkov a podobne
421401predavač vstupeniek v kultúrnom zariadení
421402pokladník v prevádzkarni služieb
421403predavač cestovných lístkov v osobnej doprave
421404pokladník v nákladnej doprave
421405hlavný pokladník, zástupca hlavného pokladníka
421406kontrolór, pokladník v doprave
421407predavač vstupeniek, cestovných lístkov, i. n.
4215bookmakeri, krupieri, úradníci stávkových kancelárií
421501bookmaker
421502bookmaker stávok
421503krupier
421504moderátor hier
421505úradník stávkovej kancelárie
4216inkasanti (vyberači dlhov)
421601inkasant nájomného, poplatkov za energie
421602vyberač dlhov
421603vyberač dobrovoľných príspevkov
421604inkasant, i. n.
4219ostatní pokladníci a zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n. (napríklad zamestnanci záložní
a podobne)
421901zamestnanec v záložni
422zamestnanci poskytujúci rôzne informácie
4221úradníci v cestovných kanceláriách
422101prevádzkový úradník cestovného ruchu
422102úradník tuzemských aj zahraničných cestovných služieb
422103úradník v cestovnej kancelárii, i. n.
4222recepční
422201vedúci recepcie
422202recepčný
422203hotelový zriadenec
4223telefonisti
422301telefonista v telefónnej ústredni (okrem telekomunikácií)
422303operátor telefónneho panelu (okrem telekomunikácií)
422304úradník na vybavovanie dotazov, telefonista (telefónna informačná služba)
422305telefonista, i. n.
4224informátori
422401informátor v úrade a v organizácii
422403informátor v obchode a v službách
422404informátor v doprave
422405informátor v kultúrnom zariadení
422407informátor, i. n.
5prevádzkoví zamestnanci v službách a v obchode
51obsluhujúci zamestnanci
511obsluhujúci zamestnanci v doprave a pri cestovaní (sprievodcovia)
5111obsluhujúci zamestnanci v doprave a stevardi (vrátane obsluhy lôžkových vozňov)
511101vedúci kabíny lietadla
511102lodný stevard
511103palubný sprievodca (stevard) lietadla, letuška
511104obsluha cestujúcich na letisku
511105operátor (letisková prevádzka)
511106obsluha cestujúcich v zájazdových autobusoch
511107obsluha cestujúcich v lôžkovom (ležadlovom) vozni
511108obsluhujúci zamestnanec v doprave, i. n.
5112vlakvedúci, vlakové čaty, sprievodca (vrátane palubných sprievodcov)
511201vlakvedúci vlaku osobnej dopravy
511202sprievodca vlaku osobnej dopravy
511203sprievodca rýchlika
511204sprievodca osobnej lanovej dráhy
511205sprievodca v cestnej a mestskej doprave
511206palubný sprievodca
511207vlakový manipulant osobnej dopravy
511208sprievodca, i. n.
5113sprievodcovia (turistických zájazdov, historických a kultúrnych pamiatok a podobne)
511301sprievodca v cestovnom ruchu a pri turistických zájazdoch
511302sprievodca v kultúrnom zariadení
511303sprievodca pri prehliadkach pamätihodností
511304sprievodca v hradoch a zámkoch (kastelán)
511305sprievodca v rezervácii a v safari
511306sprievodca pri loveckých a rybárskych výpravách
511307sprievodca pri horských a horolezeckých výpravách
511308sprievodca v priemyselných zariadeniach
511309sprievodca, i. n.
512prevádzkoví zamestnanci v stravovaní a zamestnanci v príbuzných odboroch
5121zamestnanci dozerajúci na obsluhujúci personál, gazdiné
512101hospodársky správca stravovacieho a ubytovacieho zariadenia
512102prevádzkový zamestnanec školskej jedálne
512103prevádzkar stravovacej a ubytovacej jednotky
512104zamestnanec dozerajúci na obsluhujúci personál
512105majster pivničného hospodárstva (skladovanie vína, piva a podobných produktov)
512106gazdiná v domácnosti
512107gazdiná (okrem domácnosti)
512108zástupca prevádzkovej jednotky (spoločné stravovanie a ubytovanie)
512109zamestnanec dozerajúci na personál, i. n.
5122kuchári
512201šéfkuchár
512202kuchár
512203kuchár príloh
512204kuchár špeciálnych diét
512205pomocný kuchár
512206kuchár, i. n.
5123čašníci, servírky
512301vrchný čašník
512302čašník, servírka
512303čašník nápojov
512304čašník barman
512305obsluha v jedálnom vozni
512306čašník jedál
512307stevard v lodnej jedálni
512308zamestnanec na výdaj stravy
512309čašník, i. n.
5124barmani
512401barman
512402výčapník
513opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia
5131detské pestúnky, opatrovateľky, pomocní vychovávatelia
513101vychovávateľ, vychovávateľka
513102opatrovateľka, guvernantka
513103opatrovateľka detí v domácnosti (pestúnka)
513104opatrovateľka v jasliach
513105opatrovateľka v materskej škole
513106detská pestúnka, opatrovateľka, i. n.
513107profesionálny rodič
5132opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach
513201opatrovateľka (okrem v domácnosti)
513202pomocník v ambulancii
513203dezinfektor
513204pomocný ošetrovateľ
513205charitatívna ošetrovateľka
513206sanitár
513207sanitár so špecializáciou
513208pomocník v nemocnici
513209sanitár, vodič sanitného vozidla
513210masér
513211opatrovateľ a pomocný ošetrovateľ v zdravotníckom zariadení, i. n.
513212opatrovateľ v zariadeniach sociálnych služieb
513213opatrovateľ v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
5133opatrovatelia v domácnosti (chorých, invalidov, starých občanov a podobne)
513301opatrovateľ, opatrovateľka v domácnosti (okrem detí)
513302opatrovateľ chorých a invalidov v domácnosti
513303opatrovateľ starých občanov v domácnosti
5139ostatní opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia, i. n.
513901lekárenský pomocník
513902pomocný laborant
513903pomocný zamestnanec veterinárnej služby
513904pomocný pitevný laborant
513905opatrovateľ a pomocný ošetrovateľ, i. n.
514zamestnanci zabezpečujúci ostatné osobné služby
5141kaderníci a holiči
514101kaderník dámsky a pánsky
514102kaderník dámsky
514103kaderník pánsky
514104vlásenkár
514105holič
514106kaderník a holič, i. n.
5142kozmetici, maskéri
514201kozmetik, kozmetička
514202vizážista
514203kozmetik divadelného, filmového štúdia
514204maskér
514205umelecký maskér
514206kozmetik a maskér, i. n.
5143manikéri a pedikéri
514301pedikér, pedikérka
514302manikér, manikérka
514303manikér a pedikér, i. n.
5144maséri
514401masér v kúpeľoch
514402rehabilitačný masér
514403športový masér
514404masér, i. n.
5145zamestnanci v pohrebnej službe
514501zamestnanec v pohrebnej službe
514502organizátor pohrebov
5146balzamovači
514601balzamovač ľudských tiel
514602preparátor
514603vypchávač zvierat
5149ostatní zamestnanci zabezpečujúci osobné služby, i. n.
514901hosteska
514902zamestnanec kúpeľov, sauny
514903zamestnanec rekreačného, rehabilitačného zariadenia
514904spoločník, spoločníčka
514905zamestnanec zabezpečujúci osobné služby, i. n.
515astrológovia, jasnovidci a zamestnanci v príbuzných odboroch
5151astrológovia
515101astrológ
5152jasnovidci a zamestnanci v príbuzných odboroch
515201chiromant
515202jasnovidec
515203magik, numerológ
515204veštec
515206vykladač osudu
516zamestnanci ochrany a strážnej služby
5161hasiči
516101hasič strojník
516102hasič podnikového zboru
516103hasič v baniach
516104hasič lesných požiarov
516105odborník na záchranu osôb a majetku pri požiari
516106hasič špecialista, záchranár
516107hasič preventivista
516108hasič dobrovoľných zborov
516109technik požiarnej ochrany
516110veliteľ požiarnej ochrany
516111zástupca veliteľa útvaru požiarnej ochrany
516112hasič, i. n.
5162zamestnanci bezpečnostných orgánov
516201policajt
516202policajný dôstojník
516203policajt služby rýchleho nasadenia
516204policajt obecnej, mestskej, miestnej polície
516205operátor, inšpektor bezpečnostnej služby
516206policajt ozbrojenej ochrany železníc
516207pochôdzkar
516208kriminalistický technik
516209zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby
516210zamestnanec bezpečnostných orgánov, i. n.
5163zamestnanci väzenských zariadení (väzenskí dozorcovia)
516301inšpektor väzenskej služby
516302strážny väzenskej služby
516303strážny justičnej stráže
516304zamestnanec zariadenia nápravnej výchovy, i. n.
5164zamestnanci ochrany v doprave
516401zamestnanec ochrany v cestnej doprave
516402zamestnanec ochrany letísk
516403zamestnanec ochrany železníc
516404zamestnanec dopravnej hliadky
516405zamestnanec ozbrojenej ochrany v doprave, i. n.
5169ostatní zamestnanci ochrany a strážnej služby, i. n. (napríklad telesní strážcovia, plavčíci, polesní a podobne)
516901strážnik, člen závodnej stráže
516902polesný
516903príslušník civilnej obrany
516904strážca prírody, životného prostredia
516905poriečny
516906strážca zveri
516907plavčík, strážca pláže
516908telesný, osobný strážca, ochranka
516909referent obrany
516910správca ihriska
516911správca rezervácie
516912pracovník bezpečnostnej služby
516913zamestnanec ochrany majetku a osôb, i. n.
52predavači, manekýni a predvádzači tovaru
521predavači v obchodoch a predvádzači tovaru
5211predavači v obchodoch
521101predavač zmiešaného tovaru
521102predavač potravinárskeho tovaru
521103predavač priemyselného tovaru
521104predavač drogériového tovaru, kozmetiky
521105predavač textilu, obuvi
521106predavač hudobnín, kníh, časopisov
521107predavač motorových vozidiel
521108predavač na benzínových čerpadlách
521109predavač mäsa
521110vedúci predajne
521111predavač, i. n.
5212predvádzači tovaru
521201predvádzač tovaru
521202predvádzač tovaru na výstavách
521203predvádzač, demonštrátor tovaru, i. n.
522predavači v stánkoch a na trhoviskách
5220predavači v stánkoch a na trhoviskách
522001predavač v stánku
522002predavač potravín, občerstvenia v stánku
522003predavač novín, časopisov a tabakových výrobkov v stánku
522004predavač v tržnici a na trhovisku
522005predavač v stánku a na trhovisku, i. n.
523manekýni, manekýnky a modelky
5230manekýni, manekýnky a modelky
523001manekýn, manekýnka v oblasti módy
523002manekýn, manekýnka v oblasti reklamy
523003model, modelka
523004manekýn, manekýnka, i. n.
6kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných odboroch (okrem obsluhy strojov a zariadení)
61kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve, poľovníctve orientovaní na trh
611záhradníci a pestovatelia orientovaní na trh
6111pestovatelia poľných plodín
611101pestovateľ obilnín
611102pestovateľ poľnej zeleniny
611103pestovateľ okopanín
611104pestovateľ tabaku, bavlny, ľanu
611105poľnohospodársky robotník, závlahár
611106poľnohospodársky robotník v rastlinnej výrobe
611107kvalifikovaný poľnohospodársky zamestnanec (pestovanie poľných plodín)
611108pestovateľ poľných plodín, i. n.
6112ovocinári, vinohradníci, chmeliari a ostatní pestovatelia plodín rastúcich na stromoch a kríkoch
611201ovocinár, sadár
611202vinohradník
611203chmeliar
611204ovocinár
611205kvalifikovaný zamestnanec (množenie a kultivácia ovocných stromov a krov vrátane viniča)
611206poľnohospodársky robotník v ovocinárstve, chmeliarstve a vinohradníctve
611207pestovateľ plodín rastúcich na stromoch a kríkoch, i. n.
6113záhradníci a pestovatelia záhradných plodín a sadeníc
611301záhradník (pestovateľ ovocia, zeleniny)
611302pestovateľ v škôlke
611303pestovateľ húb
611304pestovateľ kvetov
611305záhradník a pestovateľ záhradných plodín, i. n.
6114pestovatelia aromatických a liečivých plodín
611401pestovateľ aromatických a liečivých rastlín
6115pestovatelia zmiešaných plodín (kombinácie poľných, záhradných plodín a plodín rastúcich na stromoch a kríkoch)
611501pestovateľ rôznych plodín, poľnohospodár
611502pestovateľ dekoratívnych rastlín a plodín
611503poľnohospodársky robotník, pestovateľ rôznych plodín
611504pestovateľ rôznych plodín, i. n.
612chovatelia zvierat pre trh a zamestnanci v príbuzných odboroch
6121chovatelia hospodárskych zvierat (okrem hydiny a včiel)
612101chovateľ hovädzieho dobytka
612102chovateľ ošípaných
612103chovateľ koní
612104chovateľ oviec, kôz
612105chovateľ kožušinových zvierat
612106chovateľ psov a mačiek
612107poľnohospodársky asanátor
612108strihač oviec
612109chovateľ hospodárskych zvierat, i. n.
6122chovatelia hydiny
612201chovateľ v hydinárskej liahni
612202chovateľ kurčiat
612203chovateľ sliepok
612204chovateľ kačíc, husí, moriek
612205chovateľ hydiny, i. n.
6123včelári a chovatelia priadky morušovej
612301chovateľ včiel
612302chovateľ priadky morušovej
612303chovateľ hmyzu
6124zmiešaní chovatelia
612401kvalifikovaný zamestnanec zameraný na chov zmiešaných (viacerých) druhov zvierat
6125chovatelia a ošetrovatelia zvierat v zoologickej záhrade
612501chovateľ a ošetrovateľ zvierat v zoologickej záhrade, safari
612502strážca v safari a zoologickej záhrade
612503robotník v zoologickej záhrade
6129ostatní chovatelia, ošetrovatelia zvierat, i. n. (v rezerváciách, stajniach, cirkusoch, výskumných ústavoch a v podobných inštitúciách)
612901chovateľ zveri
612902chovateľ pernatej zveri
612903chovateľ plazov, slimákov
612904chovateľ a ošetrovateľ laboratórnych zvierat
612905chovateľ a ošetrovateľ zvierat veterinárnej služby
612906chovateľ a ošetrovateľ zvierat v cirkuse
612907drezér, tréner koní
612908cvičiteľ psov
612909chovateľ nezdomácnených kožušinových zvierat
612910sokoliar
612911strážca v rezervácii
612912chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
613pestovatelia a chovatelia orientovaní na trh (zmiešané hospodárstvo)
6130pestovatelia a chovatelia orientovaní na trh (zmiešané hospodárstvo)
613001pestovateľ a chovateľ orientovaný na trh, poľnohospodár
613002poľnohospodár zmiešaného hospodárstva
614kvalifikovaní robotníci v lesníctve a v príbuzných odboroch
6141robotníci na pestovanie a ošetrovanie lesa
614101zberač semena zo stojacich stromov
614102lúskač semien
614103robotník v lesnej škôlke
614104robotník na pestovanie, ošetrovanie a ochranu lesa
614105robotník pri pestovaní mladých lesných porastov
614106robotník na pestovanie a ošetrovanie lesa, i. n.
6142robotníci na ťažbu dreva (okrem obsluhy pojazdných zariadení)
614201lesný mechanizátor, traktorista
614202lesár, drevorubač
614203manipulant pri rozrezávaní dreva
614204obsluha manipulačných liniek, odkôrňovačov a štiepačiek
614205robotník na ťažbu dreva, i. n.
6143uhliari, robotníci zaoberajúci sa výrobou drevného uhlia a zamestnanci v príbuzných odboroch
614301uhliar, pálenie drevného uhlia
615kvalifikovaní robotníci v rybárstve a poľovníctve
6151kvalifikovaní robotníci zaoberajúci sa chovom vodných živočíchov
615101chovateľ vodných živočíchov
615102chovateľ rýb
615103robotník rybársky, rybnikársky
615104robotník pre chov vodných živočíchov, i. n.
6152rybári
615201rybár vo vnútrozemských vodách
615202rybár, i. n.
6153poľovníci, lovci a stopári
615301poľovník
615302lovec zveri
615303stopár zveri
615304nadháňač zveri
615305poľovník, lovec a stopár zveri, i. n.
62zamestnanci získavajúci obživu v poľnohospodárstve a rybárstve (samozásobitelia)
621samozásobiteľskí poľnohospodári a rybári
6210samozásobiteľskí poľnohospodári a rybári
621001poľnohospodár pestovateľ samozásobiteľ
621002poľnohospodár chovateľ samozásobiteľ
621003zberač plodín (húb)
621004rybár samozásobiteľ
621005poľnohospodár samozásobiteľ, i. n.
7remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia, opravári (okrem obsluhy strojov a zariadení)
71kvalifikovaní robotníci pri ťažbe surovín, stavební robotníci a zamestnanci v príbuzných odboroch (okrem obsluhy strojov a zariadení)
711baníci na ťažbu surovín, robotníci na prácu s výbušninami a kamenári
7111baníci, lámači v uhoľných baniach
711101baník hlbinnej ťažby uhlia (prevažne ručný)
711102baník povrchovej ťažby uhlia (prevažne ručný)
711103banský pilotár
711104lámač pri ťažbe uhlia (prevažne ručný)
711105banský tesár pri ťažbe uhlia
711106baník robotník v uhoľných baniach
7112baníci, lámači v rudných baniach
711201baník hlbinnej ťažby rúd (prevažne ručný)
711202baník povrchovej ťažby rúd (prevažne ručný)
711203lámač pri ťažbe rúd (prevažne ručný)
711204banský tesár pri ťažbe rúd
711205baník robotník v rudných baniach
7113baníci na ťažbu nerudných surovín a kameňolámači
711301baník na ťažbu nerudných surovín (prevažne ručný)
711302baník chemickej ťažby
711303kameňolámač (prevažne ručný)
711304lámač pri ťažbe nerudných surovín (prevažne ručný)
711305banský tesár pri ťažbe nerudných surovín
711306tunelár, ťažba nerudných surovín
711307robotník v kameňolome
711308baník robotník v baniach na nerudné suroviny
7114strelmajstri
711401strelmajster v hlbinnej bani
711402strelmajster v povrchovej bani
711403strelmajster na stavbe
711404strelmajster tunelár
711405strelmajster pri demolácii objektov
711406pyrotechnik
711407robotník na prácu s výbušninami, i. n.
7115robotníci na opracúvanie kameňa (vrátane opracovania žuly, mramoru a podobne)
711501kamenár, rezač a opracúvač kameňa, žuly, mramoru
711502drvič kameňa
711503farbiar kameňa
711504kamenár, opracúvač stavebného kameňa
711505leštič kameňov
711506sochár, výroba pomníkov
711507vŕtač kameňa
711508zušľachťovač kameňa
711509robotník na opracovanie kameňa, i. n.
7116mechanici banskej záchrannej služby
711601banský záchranár
711602mechanik banskej záchrannej služby
711603robotník na bezpečnostné práce, údržbu strojového zariadenia v baniach a lomoch
712stavební robotníci v hlavnej stavebnej výrobe a zamestnanci v príbuzných odboroch
7121murári, kamenári, omietkari
712101murár
712102omietkar
712103murár ohňovzdorného muriva (šamotár)
712104kachliar
712105murár kanalizačných komôr a šácht
712106kamenár stavebný
7122betonári, robotníci špecializovaní na kladenie betónových povrchov a terazza
712201betonár, betonár stavebných dielcov
712202odlievač, úpravár betónových, cementových výrobkov
712203ukladač betónových povrchov a terazza
712204betonár studniar
712205betonár tunelár
712206sklobetonár
712207železiar v stavebníctve, injektážnik
712208stavebný robotník pri betonárskych prácach (miešač betónu)
712209stavač debnenia
712210železobetonár
7123tesári a stolári
712301stavebný tesár
712302tesár drevených častí dopravných prostriedkov
712303tesár mostných konštrukcií, lešení
712304tesár, stolár pre divadelnú scénu
712305tesár a stolár, stavebný opravár
712306stavebný stolár
712307stavebný robotník pri tesárskych a stolárskych prácach
712308stavač scénických dekorácií
712309lodný stolár
7124lešenári
712401lešenár drevených lešení
712402lešenár železných lešení
712403stavebný robotník pri lešenárskych prácach
712404lešenár, i. n.
7125stavební montážnici
712501montér sadrokartónových dosák
712502montér oceľových konštrukcií na stavbách
712503montér laminátových konštrukcií
712504montér prefabrikovaných budov
712505montér bytových jadier
712506montážnik technických, scénických dekorácií
712507stavebný robotník pri montážnych prácach, stavač
712508stavebný injektážnik
712509stavebný montážnik, i. n.
7126asfaltéri, dláždiči
712601asfaltér
712602dláždič
712603asfaltér a dláždič, i. n.
7127murári pracujúci s tradičnými materiálmi
712701murár pri stavbe domov z tradičných materiálov
712702stavebný robotník na murárske práce z tradičných materiálov
7129ostatní stavební robotníci v hlavnej stavebnej výrobe a zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n.
712901výškový špecialista na stavbách
712902studniar (okrem vŕtača)
712903stavač reklamných panelov
712904stavebný údržbár budov, stavieb (okrem 7124)
712905robotník pri demolačných prácach
712906železiar
712907pokladač odvodňovacích drenáží
712908robotník pokladač kanalizačného potrubia
712909stavebný robotník v hlavnej stavebnej výrobe, i. n.
713kvalifikovaní robotníci zabezpečujúci dokončovacie stavebné práce a zamestnanci v príbuzných odboroch
7131stavební pokrývači
713101pokrývač lepenkami
713102pokrývač plechovou krytinou
713103pokrývač škridlami
713104pokrývač bridlicou, eternitom
713105pokrývač otiepkami, šindľami
713106pokrývač, údržbár striech
713107pokrývač, i. n.
7132stavební podlahári, parketári a obkladači
713201podlahár, pokladač podlahových krytín
713202parketár
713203ukladač kyselinovzdorných podláh
713204obkladač stien, obkladač stavebný
713205stavebný robotník kladenia podláh
7133stavební štukatéri
713301stavebný štukatér
713302umelecký štukatér a kašér
713303ozdobný omietkar
713304stavebný robotník pri štukatérskych prácach
7134izolatéri
713401montér izolácií budov
713402montér akustických izolácií
713403montér tepelných izolácií
713404montér hydroizolácií
713405montér izolácií potrubí, kotlov
713406montér antikoróznej ochrany, izolatér
713407stavebný robotník pri izolatérskych prácach
713408izolatér, i. n.
7135sklenári
713501stavebný sklenár
713502servisný sklenár
713503umelecký sklenár, vitrážista
713504sklenár rezač, upravovač plochého skla
713505sklenár zrkadlových skiel
713506sklenár, zasklievač vozidiel
713507sklenár, i. n.
7136inštalatéri, potrubári, stavební zámočníci, klampiari
713601stavebný inštalatér
713602inštalatér plynovodov
713603inštalatér vodovodov
713604inštalatér ústredného kúrenia
713605montér potrubár
713606stavebný klampiar, lodný
713607stavebný zámočník
713608stavebný robotník pri inštalatérskych, zámočníckych, klampiarskych prácach
713609mechanik oceľových potrubí
713610mechanik stavebno-inštalačného zariadenia
713611opravár vodovodného zariadenia
713612vodár, meliorácie
7137stavební a prevádzkoví elektrikári
713701stavebný elektrikár, elektroinštalatér
713702stavebný elektrikár, údržbár
713703opravár elektroinštalácií
713704prevádzkový elektrikár (domové inštalácie)
713705prevádzkový elektrikár (inštalácie priemyselných objektov, elektroúdržba budov)
713706prevádzkový elektrikár (scéna a filmové štúdio)
713707stavebný robotník pri elektroinštalačných prácach
713708montér bleskozvodov
713709stavebný a prevádzkový elektrikár, i. n.
7139ostatní robotníci zabezpečujúci dokončovacie stavebné práce a robotníci v príbuzných odboroch, i. n.
713900ostatní robotníci zabezpečujúci dokončovacie stavebné práce a robotníci v príbuzných odboroch, i. n.
714maliari, lakovači, tapetári, čističi, kominári a zamestnanci v príbuzných odboroch
7141maliari a tapetári
714101maliar izieb, interiérov
714102maliar (natierač) budov, maliar a natierač
714103maliar (natierač) konštrukcií
714104maliar divadelných dekorácií
714105tapetár
714106stavebný robotník pri maliarskych a natieračských prácach
714107maliar a tapetár, i. n.
7142lakovači a zamestnanci v príbuzných odboroch
714201stavebný lakovač
714202lakovač automobilov (vozidiel)
714203lakovač kovov, kovových výrobkov
714204lakovač drevených výrobkov
714205nanášač kovových vrstiev postrekom
714206lakovač, i. n.
7143kominári, čističi budov (vrátane výškových)
714301kominár
714302kominár (preventívne prehliadky)
714303čistič budov (čistič vonkajšieho plášťa budov)
714304čistič budov vo výškach (výškový špecialista)
714305búrač komínov
714306likvidátor škodcov fasád (komínov)
714307stavebný robotník na čistenie budov, i. n.
72kvalifikovaní kovorobotníci a strojárski robotníci (okrem obsluhy strojov a zariadení)
721formovači, zvárači, výrobcovia a opravári výrobkov z plechov, potápačské čaty a zamestnanci v príbuzných odboroch
7211formovači a jadrári
721101formovač a jadrár v zlievarni
721102formovač kovových odliatkov
721103zlievarenský modelár (formovač)
721104kovomodelár, drevomodelár (výroba modelov v zlievarenstve)
721105cizelér odliatkov
721106zlievarenský robotník pri výrobe foriem a jadier
7212zvárači, rezači plameňom a spájkovači
721201rezač kovov plameňom, laserom
721202zvárač v ochrannej atmosfére
721203zvárač elektrickým oblúkom
721204zvárač acetylénom, plameňom
721205zvárač neželezných kovov
721206spájkovač
721207strojník zvarovne
721208strojársky robotník vo zvarovni
721209zvárač kovov a spájkovač, i. n.
7213výrobcovia a opravári výrobkov a dielov z plechov
721301klampiar
721302karosár, klampiar vozidlových karosérií
721303mechanik plechových výrobkov
721304kovotepec
721305kováč medi
721306kovotlačiteľ plechov
721307kotlár (výrobca kotlov)
721308strojársky robotník, práce s plechom, značkovač plechov
721309výrobca a opravár výrobkov a dielov z plechu, i. n.
7214montéri kovových konštrukcií
721401montér kovových konštrukcií
721402montér kovových konštrukcií, prípravár, značkovač
721403lodný, letecký montér kovových konštrukcií
721404mechanik oceľových konštrukcií
721405nitovač
721406montér na stavbe
721407zámočník koľajových konštrukcií
721408robotník montér kovových konštrukcií
7215montéri lán a zdvíhacích zariadení
721501montér zdvíhacích zariadení
721502montér výťahov
721503montér výťahov, opravár a údržbár
721504montér kovových lán a laniek
721505montér lanoviek, vlekov
721506mechanik zdvíhacieho zariadenia
721507navíjač, splietač drôtov, káblov, lán
721508robotník čistič zdvíhacích zariadení, lanoviek, vlekov
721509údržbár lanoviek, strojník
7216montéri kotlári
721601montér kotlár
721602montér kotlár, údržbár
721603strojársky robotník pri montáži kotlov
7217členovia potápačských čiat (vrátane záchranárov)
721701potápač pracujúci pod vodou (opravár, montér)
721702potápač záchrannej služby
721703potápač zvárač
721704potápač, i. n.
722kováči, nástrojári, zámočníci a zamestnanci v príbuzných odboroch
7221umeleckí zámočníci a umeleckí kováči
722101umelecký kováč
722102umelecký zámočník
722103reštaurátor kovových umeleckých predmetov (robotník)
722104rytec kovov
722105strojársky robotník vo výrobe kovových umeleckých predmetov
7222umeleckí pozlacovači, zlatotepci, cinári a podobne
722201umelecký zlatotepec
722202umelecký pozlacovač
722203zlatotepec
722204striebrotepec
722205umelecký pasiar
722206cinár
7223kováči, obsluha kovacích lisov, obsluha bucharov
722301kováč kovacieho lisu
722302kováč, podkúvač
722303kováč zápustkového stroja, kovadlinár
722304kováč bucharu
722305strojársky robotník v kováčni, lisovni kovov
722306strojarsky kvalifikovaný robotník, i. n.
7224nástrojári, kovomodelári, kovorobotníci, zámočníci
722401nástrojár
722402zámočník, zámočník strojov
722403prevádzkový zámočník, údržbár
722404pilnikár
722405nožiar
722406kovomodelár, značkovač kovov, pasiar
722407rytec kovov, rytec nôt
722408strojársky robotník (prevažne ručný)
722409robotník kovovýroby
722410upravovač kovov
722411úpravár kovových odliatkov
722412vŕtač kovov
722413kovorobotník, i. n.
7225puškári
722501puškár, výrobca a opravár loveckých zbraní
722502puškár, výrobca a opravár športových zbraní
722503puškár, opravár a údržbár
722504puškár, i. n.
7226nastavovači a obsluha obrábacích strojov
722601sústružník kovov, nastavovač a obsluha
722602frézar kovov, nastavovač a obsluha
722603brusič kovov, nastavovač a obsluha
722604vŕtač kovov, nastavovač a obsluha
722605hobliar kovov, nastavovač a obsluha
722606rezač kovov, nastavovač a obsluha
722607nastavovač kovoobrábacích strojov
722608strojársky robotník pri nastavovaní a obsluhe obrábacích strojov
722609nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov, i. n.
7227brusiči, leštiči a ostriči nástrojov
722701brusič kovov (prevažne ručný)
722702brusič vo zvarovniach
722703brusič nástrojov, brusič valcov
722704leštič (pieskovač) kovov pri ručnom obrábaní
722705lapovač, zaškrabávač, licovač
722706ostrič nástrojov, píl, nožov
722707robotník, čistič kovov (čistenie kovových odliatkov)
722708strojársky robotník brusič a leštič (robotník v brusiarni)
7228kovolejári, cizeléri
722801kovolejár
722802cizelér
722803umelecký kovolejár a cizelér
722804odlievač (prevažne ručný)
722805formovač výrobkov úžitkového umenia
722806zlievarenský robotník pri kovolejárskych prácach
723mechanici a opravári strojov a zariadení (okrem mechanikov a opravárov elektrických a elektronických strojov a zariadení )
7231mechanici a opravári motorových vozidiel (okrem autoklampiarov)
723101automechanik nákladných automobilov
723102automechanik osobných automobilov
723103mechanik, opravár autobusov a trolejbusov
723104mechanik, opravár stavebných, zemných motorových vozidiel, bagrov a traktorov
723105mechanik, opravár motocyklov a bicyklov
723106nastavovač motorov vozidiel
723107robotník autoservisu
723108mechanik a opravár motorových vozidiel, i. n.
7232mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
723201letecký strojný mechanik
723202letecký strojný mechanik, opravár (údržbár)
723203mechanik, opravár lietadlových motorov
723204mechanik strojových častí lietadlových prístrojov a zariadení
723205servisný mechanik lietadlových motorov
723206strojársky robotník výroby a opráv lietadiel
723207mechanik, opravár lietadlových motorov a zariadení, i. n.
7233mechanici a opravári lodných motorov, trupov a zariadení
723301lodný strojník, mechanik
723302lodný strojný mechanik, opravár (údržbár)
723303mechanik, opravár lodných motorov
723304mechanik strojových časti lodných prístrojov a zariadení
723305servisný mechanik lodných motorov
723306lodný odborný mazač
723307strojársky robotník pri výrobe a opravách lodí
723308mechanik, opravár lodných motorov a zariadení, i. n.
7234mechanici a opravári koľajových vozidiel
723401mechanik koľajových vozidiel, motorových lokomotív a vozňov
723402mechanik, opravár koľajových vozidiel
723403zámočník koľajových vozidiel
723404vozmajster (robotník)
723405strojársky robotník pri výrobe a opravách koľajových vozidiel
723406mechanik, opravár koľajových vozidiel, i. n.
7235mechanici a opravári obrábacích strojov, poľnohospodárskych strojov a priemyselného strojového zariadenia, i. n.
723501mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení
723502mechanik, opravár kovoobrábacích strojov a zariadení
723503mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
723504mechanik, opravár ťažobných, stavebných, zemných strojov a zariadení
723505mechanik, opravár energetického zariadenia a elektroprístrojov (mechanická časť)
723506mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení
723507mechanik, opravár výpočtovej a automatizačnej techniky (okrem elektro)
723508mechanik, opravár kancelárskych strojov a zariadení (okrem elektro)
723509mechanik klimatizačného zariadenia
723510mechanik, opravár a nastavovač priemyselných strojov a zariadení, i. n.
7239ostatní mechanici a opravári strojov a zariadení (okrem elektro), i. n.
723901mechanik, opravár zariadení ľudovej technickej zábavy
723902mechanik, opravár hasiacich prístrojov a zariadení
723903mechanik, opravár skladovacích zariadení
723904mechanik, opravár geologicko-prieskumných strojov a zariadení
723905mechanik, opravár zabezpečovacích zariadení (mechanická časť)
723906mechanik, opravár servisný, i. n.
723907kontrolór strojárskej výroby (robotník)
723908banský mechanik
723909mechanik, opravár banských zariadení
723910mechanik tepelných sústav
723911nastavovač stavebných strojov
723912nastavovač výrobných liniek vo výrobe stavebných látok
723913opravár cestných a zemných strojov
723914opravár plynárenského zariadenia
723915revízor tlakového a plynového zariadenia
723916údržbár banských strojov
723917údržbár skladových mechanizmov
723918údržbár strojov a zariadení
723919mechanik, opravár strojov a zariadení (bez elektro), i. n.
724mechanici, nastavovači, opravári elektrických a elektronických zariadení a prístrojov
7241elektromechanici, opravári a nastavovači rôznych typov elektrických zariadení, prístrojov, motorov, generátorov, napájacích a spínacích staníc, elektrických častí výťahov a podobných zariadení (vrátane kontroly a testovania elektrických výrobkov)
724101elektromechanik elektroprístrojov
724102elektromechanik elektromotorov, točivých strojov
724103elektromechanik strojov a zariadení
724104elektromechanik strojov pre prácu na železničnom zvršku
724105prevádzkový elektromechanik
724106servisný elektromechanik
724107kontrolór elektrotechnickej výroby (robotník)
724108robotník v elektrotechnike
724109elektromechanik nastavovač a opravár, i. n.
7242mechanici, opravári a nastavovači elektrických častí dopravných prostriedkov
724201elektromechanik osobných motorových vozidiel
724202elektromechanik nákladných motorových vozidiel
724203elektromechanik autobusov a trolejbusov
724204elektromechanik lietadiel
724205elektromechanik lodí
724206servisný elektromechanik lietadiel (lodí)
724207elektromechanik železničných koľajových vozidiel
724208elektromechanik trakčných vozidiel (okrem železničných)
724209mechanik, opravár elektrických častí dopravných prostriedkov, i. n.
7243mechanici, nastavovači, opravári elektronických zariadení (vrátane kontroly a testovania elektronických výrobkov)
724301mechanik, elektronik hudobných nástrojov
724302mechanik, elektronik energetických zariadení
724303mechanik, elektronik oznamovacích, zabezpečovacích zariadení a vysielacej techniky
724304mechanik, elektronik organizačnej, výpočtovej a riadiacej techniky
724305mechanik, elektronik priemyselného a výrobného zariadenia
724306mechanik, elektronik meracích, regulačných, optických prístrojov a lekárskej techniky
724307kontrolór elektronickej výroby (robotník)
724308robotník v elektronike
724309mechanik, elektronik strojov a zariadení, i. n.
7244telefónni a telegrafní mechanici, montéri a opravári
724401mechanik prenosových (spojových) zariadení
724402telefónny mechanik
724403telegrafný mechanik
724404mechanik telekomunikačných zariadení
724405montér telefónnych a telegrafných vedení
724406montér telekomunikačných a železničných telekomunikačných sietí
724407prevádzkový mechanik telefónnych a telegrafných zariadení
724408robotník telekomunikácií
724409servisný montér a opravár telefónov a telegrafov
7245mechanici, nastavovači, opravári elektronických zariadení (vrátane kontroly a testovania elektronických výrobkov)
724501montér rozhlasových a televíznych prijímačov
724502opravár rozhlasových, televíznych prijímačov a audiovizuálnej techniky
724503mechanik, elektronik rádiovej a televíznej techniky
724504montér audiovizuálnej techniky
724505prevádzkový mechanik líniových zariadení (rozhlasu po drôte)
724506prevádzkový mechanik rádiokomunikačných zariadení
724507prevádzkový elektronik kancelárskych strojov
724508mechanik elektronik servisnej služby
724509montér, opravár spotrebnej elektroniky, i. n.
7246montéri a opravári silnoprúdových elektrických vedení (vrátane spájania káblov)
724601mechanik diaľkových spojov
724602opravár silnoprúdových elektrických vedení
724603špecialista na spájanie káblov (spájač elektrických káblov)
724604elektromontér zemných (podzemných) káblov
724605elektromontér sieťového rozvodu
724606elektromontér (prevádzkový montér) trakčných silnoprúdových vedení
724607robotník pri montáži a opravách silnoprúdových elektrických vedení
724608montér, opravár silnoprúdových elektrických vedení, i. n.
7247montéri a opravári slaboprúdových elektrických vedení
724701montér káblových telekomunikačných sietí
724702opravár slaboprúdových elektrických vedení
724703mechanik slaboprúdových elektrických vedení
724704mechanik telefónnych (telegrafných, televíznych) káblov
724705elektromechanik oznamovacích zariadení a rozvodov
724706prevádzkový montér slaboprúdových vedení
724707montér anténnych zariadení
724708robotník pri montáži a opravách slaboprúdových elektrických vedení
724709montér, opravár slaboprúdových elektrických vedení, i. n.
73výrobcovia a opravári presných prístrojov, umeleckí remeselníci, polygrafi a zamestnanci v príbuzných odboroch (okrem obsluhy strojov a zariadení)
731výrobcovia a opravári presných prístrojov a nástrojov z kovov a z podobných materiálov a výrobcovia a opravári šperkov
7311výrobcovia, mechanici a opravári presných prístrojov a zariadení
731101mechanik hodín, hodinár
731102mechanik meracích a regulačných zariadení (okrem elektro)
731103mechanik optických a fotografických prístrojov
731104mechanik vákuových zariadení
731105mechanik presných nástrojov a prístrojov
731106mechanik váh
731107mechanik chirurgického a zubolekárskeho náradia z kovov
731108robotník pri výrobe a opravách presných prístrojov a zariadení (okrem elektro)
731109ciachovač
731110chladiarenský mechanik
731111mechanik a opravár presných prístrojov a zariadení, i. n.
7312ortopedickí mechanici a protetici, bandážisti vrátane výrobcov a opravárov zubných pomôcok a protéz
731201ortopedický mechanik a protetik
731202ortopedický mechanik, opravár
731203ortopedický bandážista
731204výrobca ortopedických pomôcok
731205výrobca a opravár zubných pomôcok a protéz
731206zubný mechanik
731207zubný technik, výroba protéz
731208robotník v ortopedickej výrobe
7313výrobcovia a ladiči hudobných nástrojov
731301výrobca sláčikových, strunových hudobných nástrojov, husliar
731302výrobca klávesových hudobných nástrojov
731303výrobca dychových hudobných nástrojov
731304výrobca bicích hudobných nástrojov
731305výrobca akordeónov a harmoník
731306výrobca perkusných hudobných nástrojov
731307ladič hudobných nástrojov
731308robotník pri výrobe hudobných nástrojov
731309mechanik, opravár hudobných nástrojov
731310výrobca hudobných nástrojov, i. n.
7314klenotníci a zlatníci (výrobcovia a opravári šperkov a predmetov z drahých kovov)
731401zlatník a klenotník, výrobca
731402zlatník a klenotník, opravár
731403výrobca (zasadzovač, vsadzovač) drahokamov
731404zlatník, strieborník
731405rytec a rezač klenotov, drahokamov a priemyselných diamantov
731406brusič a leštič drahokamov, klenotov a diamantov
731407odlievač drahých kovov
731408pasiar (valcovač) drahých kovov
731409kovotepec
731410kovotlačiteľ drahých kovov
731411opravár predmetov z drahých kovov
731412smaltovač klenotov
732hrnčiari, sklári a zamestnanci v príbuzných odboroch (ručná výroba)
7321výrobcovia hrnčiarskeho, porcelánového tovaru, žiaruvzdorných výrobkov, brúsnych kotúčov vrátane výroby tehál, obkladačiek a podobných výrobkov (ručná výroba)
732101hrnčiar
732102keramikár a elektrokeramikár
732103modelár keramiky, kameniny a porcelánu
732104umelecký keramikár
732105výrobca obkladačiek
732106výrobca tehál a tvárnic
732107výrobca brúsnych kotúčov a brúsnych prostriedkov
732108robotník v keramickej (tehliarskej) výrobe
732109formovač kameniny a porcelánu
732110keramikár, prípravár
732111leštič keramiky
732112namáčač keramiky
732113vŕtač hrnčiarskeho tovaru
732114výrobca hrnčiarskeho a porcelánového tovaru, i. n.
7322robotníci pri výrobe skla, sklári vrátane brusičov a leštičov
732201sklár prvotných operácií
732202fúkač skla
732203stláčač skla
732204brusič skla
732205odlievač sklených šošoviek
732206umelecký sklár
732207výrobca sklenej bižutérie (prevažne ručný)
732208robotník v sklárskej výrobe
732209leštič sklených predmetov
732210rezač skla
732211sintrovač skla
732212vŕtač skla
732213zušľachťovač skla
732214sklár, i. n.
7323rytci a leptári sklených predmetov
732301rytec skla
732302leptár skla
732303značkovač skla
732304rytec a brusič šperkárskeho kameňa
732305vstrekovač piesku pri zušľachťovaní skla
732306rezač a tvarovač dekoračného skla
7324maliari skla a keramiky a zamestnanci v príbuzných odboroch (vrátane výrobcov zrkadiel, písmomaliarov)
732401maliar, dekoratér keramiky
732402maliar skla
732403maliar písma
732404maliar ozdobných vzorov
732405výrobca zrkadiel (striebrič zrkadiel)
732406výrobca vianočných ozdôb (prevažne ručný)
732407kontrolór sklárskej a keramickej výroby (robotník)
732408smaltér skla a keramiky
732409umelecký mozaikár
733umeleckí remeselníci spracúvajúci a vyrábajúci predmety z kameňa, dreva, textilu, kože a z podobných materiálov (ručná ľudová tvorba)
Číselný kódNázov zamestnania
  
7331umeleckí spracovatelia dreva, kameňa, kostí, hliny a podobných materiálov tradičnými postupmi
733101košikár, výrobca predmetov zo slamy, prútia a tŕstia
733102výrobca drevených bižutérnych predmetov
733103umelecký spracovateľ dreva
733104umelecký spracovateľ hliny
733105umelecký sklár, keramikár
733106umelecký kamenár
733107umelecký rezbár
733108perletiar (gombikár)
733109výrobca v umeleckej ľudovej tvorbe (drevo, kameň, sklo, hlina), i. n.
7332umeleckí remeselníci spracúvajúci textil, kožu a príbuzné materiály tradičnými postupmi (ľudová tvorba)
733201výrobca odevov, obuvi a tašiek
733202výrobca sediel, ohlávok a podobne
733203výrobca kožených a iných doplnkov
733204tkáč gobelínov, tapisérií, kobercov
733205čipkárka a paličkárka
733206vyšívačka a pletiarka
733207umelecký čalúnnik a dekoratér
733208vlásenkár
733209umelecký textilný tlačiar
733210výrobca v umeleckej ľudovej tvorbe (papier, textil, koža), i. n.
734polygrafi, knihári a zamestnanci v príbuzných odboroch (okrem obsluhy strojov)
7341tlačiari a sadzači (okrem obsluhy tlačiarenských strojov)
734101tlačiar nastavovač a obsluha (prevažne ručný)
734102tlačiar sadzač
734103tlačiar na kníhtlačiarskych, hĺbkotlačových strojoch (prevažne ručný)
734104perforatér (prevažne ručný)
734105montážnik v polygrafii
734106typograf a litograf
734107kontrolór v polygrafii (robotník)
734108robotník v polygrafii, tlačiar (prevažne ručný)
7342stereotypéri a galvanotypéri
734201stereotypér
734202stereotypér a lejár
734203galvanotypér
734204galvanoplastik
734205výrobca tlačových dosák Brailleovho písma
734206robotník v polygrafii stereotypér, galvanotypér (prevažne ručný)
7343rytci a leptári (vrátane ručných rytcov do dreva, gumy, linolea a podobne)
734301rytec kovov v polygrafii
734302rytec do dreva, gumy a linolea
734303rytec do litografického kameňa
734304retušér
734305typograf, autotypér
734306výrobca hĺbkotlačových dosák a šablón pre tlačové formy
734307tlačiar leptár
734308robotník v polygrafii, rytec a leptár (prevažne ručný)
7344fotografi a zamestnanci v príbuzných odboroch
734401priemyselný fotograf
734402reprodukčný fotograf (grafik)
734403fotograf textilných tlačiarní (hĺbkotlače)
734404fotograf retušér
734405fotolitograf
734406laborant spracovania filmov
734407laboratórny robotník v tmavej komore
734408fotograf, i. n.
7345knihári a zamestnanci v príbuzných odboroch (vrátane výrobcov reliéfnych obrazov a titulov na knihách)
734501kníhviazač
734502knihár zdobenia a potlače
734503knihár, reštaurátor
734504knihár, výrobca obrazov a titulov na knihách
734505knihár raziaceho stroja
734506robotník v knihárni
734507knihár, i. n.
7346sieťotlačiari, doskotlačiari a textilní tlačiari
734601sieťotlačiar
734602tlačiar reliéfneho kalandra
734603tlačiar tkanín a pletenín, textilný tlačiar
734604tlačiar filmovej tlače a svetlotlače
734605montážnik v polygrafii pri sieťotlači
734606výrobca šablón pre sieťotlač a filmovú tlač
734607doskotlačiar
734608robotník v polygrafii, sieťotlačiar (prevažne ručný)
734609typograf heraldickej tlače
74ostatní kvalifikovaní spracovatelia a výrobcovia, i. n. (okrem obsluhy strojov a zariadení)
741kvalifikovaní spracovatelia, výrobcovia potravinárskych výrobkov
7411spracovatelia mäsa a rýb vrátane údenárov a konzervovačov mäsa a rýb
741101spracovateľ mäsa a spracovateľ kostí
741102spracovateľ rýb
741103spracovateľ hydiny
741104mäsiar údenár
741105mäsiar porážač a vyvrhovač zvierat
741106mäsiar vykosťovač a vyrezávač mäsa
741107konzervovač mäsa a rýb
741108robotník v potravinárskej výrobe pri spracovaní mäsa a rýb
741109čistič rýb a mäsa
741110nasoľovač mäsa
741111párkar
741112porcovač
741113preparátor črievok
741114spracovateľ mäsa a rýb, i. n.
7412spracovatelia pekárskych a cukrárskych výrobkov (napríklad pekári, múčnikári, cukrári, cukrovinkári)
741201pekár (prevažne ručný)
741202pečivár a cestovinár
741203formovač čokolády
741204šéfcukrár
741205cukrár a múčnikár
741206cukrovinkár
741207miesič
741208robotník potravinárskej výroby v pekárenstve (prevažne ručný)
741209výrobca a spracovateľ pekárenských a cukrárskych výrobkov, i. n.
7413výrobcovia a spracovatelia mliekarenských výrobkov
741301mliekar, výrobca mliečnych výrobkov (prevažne ručný)
741302mliekar, spracovateľ mlieka (prevažne ručný)
741303výrobca masla (prevažne ručný)
741304výrobca syrov (prevažne ručný)
741305výrobca tvarohu (prevažne ručný)
741306výrobca mrazených mliečnych výrobkov a výrobca zmrzliny (prevažne ručný)
741307mliekar, biochemik
741308robotník potravinárskej výroby v mliekarenstve (prevažne ručný)
741309výrobca a spracovateľ mliekarenských výrobkov, i. n. (prevažne ručný)
7414konzervovači ovocia, zeleniny a príbuzných produktov
741401spracovateľ ovocia a zeleniny (prevažne ručný)
741402konzervovač zeleniny a zeleninových štiav
741403konzervovač ovocia a ovocných štiav
741404lisovač (odlučovač) oleja
741405liehovarník (prevažne ručný)
741406chemik tukového priemyslu a kozmetiky (prevažne ručný)
741407robotník potravinárskej výroby v konzervárenstve (prevažne ručný)
741408konzervovač ovocia a zeleniny, i. n.
7415ochutnávači potravín a nápojov
741501ochutnávač kávy a čaju
741502ochutnávač vína
741503ochutnávač likérov
741504ochutnávač štiav
741505ochutnávač piva
741506kvalitár spracovania ovocia a zeleniny
741507kvalitár výroby potravín (okrem mäsa, ovocia a zeleniny)
741508kvalitár spracovania mäsa (robotník)
741509ochutnávač potravín a nápojov, i. n.
7416spracovatelia tabaku a výrobcovia tabakových výrobkov
741601tabakár, výrobca cigariet (prevažne ručný)
741602výrobca tabakových zmesí a šnupavého tabaku (prevažne ručný)
741603výrobca cigár
741604aromatizátor, lisovač a zavinovač tabaku
741605prípravár tabaku
741606kvalitár tabaku
741607robotník výroby a spracovania tabaku (prevažne ručný)
741608spracovateľ tabaku a tabakových výrobkov, i. n. (prevažne ručný)
7419ostatní spracovatelia – výrobcovia potravinárskych výrobkov, i. n.
741901sladovník a pivovarník (prevažne ručný)
741902spracovateľ medu
741903výrobca droždia
741904výrobca škrobu (prevažne ručný)
741905spracovateľ a výrobca soli (prevažne ručný)
741906vinár (výrobca ovocného vína)
741907robotník potravinárskej výroby, i. n. (prevažne ručný)
741908výrobca a spracovateľ potravinárskych výrobkov, i. n. (prevažne ručný)
742spracovatelia dreva, stolári a robotníci v príbuzných odboroch
7421impregnátori a úpravári dreva
742101impregnátor dreva
742102úpravár dreva
742103špecialista na vyzrievanie dreva
742104prípravár chemikálií v drevárskej výrobe
742105sušič dreva
742106kvalitár dreva
742107robotník drevospracujúcej výroby, úpravár dreva
742108triedič dreva
742109impregnátor a úpravár dreva, i. n.
7422umeleckí stolári, rezbári a výrobcovia výrobkov z dreva vrátane opravárov (pomocou jednoduchých nástrojov)
742201umelecký stolár a rezbár
742202ramár a kolár
742203debnár a obalár
742204stolár a stolár opravár
742205výrobca drevených športových a fajčiarskych potrieb, bižutérie a hračiek
742206výrobca dreveného nábytku, rakiev a povozov
742207drevomodelár
742208robotník v drevospracujúcej výrobe, stolár
742209leštič dreveného nábytku
742210vykladač umeleckej intarzie
742211značkovač spracovaného dreva
742212výrobca predmetov z dreva, i. n.
7423nastavovači a nastavovači-obsluhovači drevoobrábacích strojov
742301nastavovač drevoobrábacích strojov
742302nastavovač a obsluha stolárskych strojov
742303nastavovač a obsluha drevoobrábacieho sústruhu
742304nastavovač a obsluha píly
742305nastavovač a obsluha vŕtacieho stroja na drevo
742306robotník drevospracujúcej výroby, nastavovač a obsluha
742307nastavovač a obsluha drevoobrábacích strojov, i. n.
7424košikári a pletiari nábytku a robotníci v príbuzných odboroch (výrobcovia metiel a podobne)
742401košikár (výrobca košíkov)
742402výrobca lykovej obuvi
742403výrobca slamených výrobkov
742404výrobca metiel, kefár
742405výrobca pleteného a prúteného nábytku
742406výrobca korkového tovaru
742407robotník v drevospracujúcej výrobe, košikár a pletiar
743kvalifikovaní výrobcovia textílií, odevov a výrobkov z kože, kožušín a kvalifikovaní robotníci v príbuzných odboroch
7431kvalifikovaní robotníci pripravujúci prírodné vlákna na ďalšie spracovanie (napríklad vlnu, bavlnu, ľan, konope a podobne)
743101triedič a klasifikátor vlákien a priadzí
743102pradiar prípravy prírodných vlákien
743103trepáč
743104zušľachťovač textilných surovín a vlákien
743105česač vlákien
743106prípravár výroby plsti
743107kvalitár spracovania vlákna
743108robotník v textilnej výrobe, prípravár
7432pradiari, ruční tkáči, pletiari a iní výrobcovia ručne vyrábaných tkanín
743201pradiar
743202tkáč
743203tkáč, navliekač osnovy
743204pletiar a opravár pleteného tovaru
743205čipkár, prámikár a sieťovač
743206retiazkovačka a opravárka pančúch
743207kvalitár spracovania tkanín
743208robotník textilnej výroby, ručný tkáč, pletiar
743209ručný navíjač priadze
743210výrobca tkanín (prevažne ručný), i. n.
7433dámski a pánski krajčíri a klobúčnici (vrátane opravárov odevov a výrobcov scénických kostýmov a krojov)
743301dámsky krajčír
743302pánsky krajčír
743303krajčír v konfekcii
743304krajčír scénických kostýmov a krojov
743305krajčír zákazkových výrobkov
743306plstiar klobúčnický
743307výrobca klobúkov, čiapok, baretov, fezov
743308modistka zákazkových výrobkov
743309opravár odevov a bielizne
743310garderobiér
7434kožušníci a zamestnanci v príbuzných odboroch
743401kožušník
743402krajčír (opravár) kožušinových odevov
743403napínač kožušiny
743404kožušník zákazkový
743405prípravár kožušníckej výroby
743406kvalitár kožušín a kožušník triedič
743407kožušnícky robotník
743408opravár kožušín
7435modelári a strihači textilu, kože a podobných materiálov (vrátane modelárov a strihačov klobúkov, rukavíc a čiapok)
743501modelár odevov
743502modelár klobúkov, čiapok, baretov a rukavíc
743503modelár technickej konfekcie
743504strihač textilu v technickej konfekcii
743505strihač rukavičkár
743506strihač textilu v odevnej výrobe
743507strihač vo výrobe klobúkov, čiapok, baretov a fezov
743508strihač pri spracúvaní koží a kožušín
743509prípravár a značkovač odevných dielov
7436krajčírky, vyšívači a zamestnanci v príbuzných odboroch (vrátane šitia technickej konfekcie a výroby dáždnikov)
743601šička, krajčír odevnej konfekcie
743602šička, krajčír technickej konfekcie, dáždnikár
743603šička bielizne a textílií
743604šička kožušín a koží
743605ručná vyšívačka
743606sieťovačka pančúch
743607rukavičkár
743608robotník v odevnej výrobe, i. n.
7437čalúnnici a zamestnanci v príbuzných odboroch (vrátane autočalúnnikov a výrobcov matracov)
743701čalúnnik nábytku
743702čalúnnik a dekoratér
743703autočalúnnik, čalúnnik vozidiel
743704čalúnnik umelecký
743705výrobca matracov
743706výrobca špeciálnych bytových textílií (prikrývok)
743707robotník v čalúnnickej výrobe
7439ostatní robotníci pri výrobe textilu, odevov a výrobkov z kože, kožušín a podobných materiálov, i. n.
743901spracovateľ textilného odpadu
743902výrobca netkaných textílií
743903výrobca textilných hračiek
743904výrobca umelých kvetov (z textilu, kože, plastov, papiera)
743905kvalitár výroby textilu
743906úpravár textílií, zušľachťovač
743907robotník textilnej výroby, i. n.
744spracovatelia kože, kožušín a obuvníci
7441kvalifikovaní robotníci v irchárňach a garbiarňach
744101klasifikátor, triedič koží, usní, kožiek a kožušín
744102garbiar koží, usní a kožušín
744103garbiar úpravár pri spracúvaní koží, usní a kožušín
744104farbiar kože
744105irchár
744106garbiarsky chemik
744107kvalitár výroby koží a kožušín
744108garbiarsky robotník
744109opravár koží a usní
744110leštič kože
744111morič kože
744112škrabač kožušiny
744113zamestnanec, ručné farbenie surovej kože
744114zamestnanec, ručné odstraňovanie srsti a mäsa zo surovej kože
7442obuvníci vrátane opravárov obuvi (okrem strojových obuvníkov)
744201obuvník prípravár
744202obuvník zvrškár a lepič obuvi
744203ortopedický obuvník
744204výrobca scénickej a krojovej obuvi
744205zákazkový výrobca obuvi a opravár obuvi
744206kvalitár výroby obuvi
744207robotník v obuvníckej výrobe
744208leštič obuvi vo výrobe
744209modelár obuvi
744210opravár obuvi
744211žliabkovač podrážok
744212obuvník, i. n.
7443výrobcovia a opravári koženej technickej konfekcie, galantérneho tovaru a robotníci v príbuzných odboroch
744301sedlár
744302výrobca koženej technickej konfekcie a postrojov
744303brašnár, výrobca tašiek a kabeliek
744304výrobca koženej galantérie
744305krajčír galantérneho tovaru okrem rukavíc a klobúkov
744306výrobca a opravár koženej technickej konfekcie a galantérneho tovaru na zákazku
744307robotník koženej konfekcie
744308výrobca a opravár koženej technickej konfekcie, i. n.
8obsluha strojov a zariadení
81obsluha priemyselných zariadení
811obsluha banského zariadenia, raziacich štítov a zariadení na spracovanie nerastov
8111obsluha banského zariadenia a raziacich štítov
811101strojný baník hlbinnej ťažby
811102strojný baník povrchovej ťažby
811103obsluha raziacich strojov, štítov (strojník tunelár)
811104obsluha banských vŕtacích strojov
811105obsluha rýpadiel
811106banský narážač
811107strojník banského zariadenia
811108robotník člen osádky rýpadiel (zakladačov)
811109razič v bani
8112obsluha zariadení na úpravu rudných a nerudných surovín
811201strojný banský úpravár surovín
811202strojník zariadení na úpravu rúd
811203strojník briketárne
811204strojník zariadení na úpravu nerudných surovín (uhlia)
811205obsluha drviča nerastov
811206obsluha flotačného (usadzovacieho) zariadenia
811207robotník pri úprave nerudných surovín
811208robotník pri úprave rúd
8113vŕtači, žeriavnici na ropných alebo plynových vrtoch a robotníci v príbuzných odboroch
811301vŕtač ropných a plynových vrtov
811302vŕtač studní
811303ťažiar ropy, prírodného plynu
811304strojník žeriavu ropných a plynových vrtov
811305vŕtač pri geologickom (hydrologickom) prieskume
811306injektážnik, karotážnik, kesonár geologického prieskumného zariadenia
811307vŕtač pri stavebnej činnosti
811308robotník pri ťažbe ropy a plynu
811309čerpadlár na ropných a plynových vrtoch
812obsluha zariadení na spracovanie kovov
8121obsluha zariadení v hutníckej výrobe kovov (obsluha pecí a konvertorov)
812101hutník oceliar
812102hutník vysokopeciar
812103hutník neželezných kovov
812104peciar rafinácie kovov
812105práškový metalurg strojný
812106robotník pri hutníckej výrobe kovov (obsluha strojov a zariadení)
812107obsluha zariadení pri hutníckej výrobe kovov, i. n.
8122obsluha zariadení v zlievarenstve (taviči, zlievači)
812201strojný zlievač
812202strojný odlievač v zlievarenstve
812203tavič kovov
812204obsluha pece v zlievarenstve
812205zakladač v zlievarni kovov
812206kontrolór výroby kovov (robotník)
812207zlievarenský robotník (robotník prípravy vsádzky)
812208obsluha strojov a zariadení v zlievarenstve, i. n.
8123obsluha zariadení na tvarovanie kovov vo valcovniach
812301valcovač plechov
812302valcovač rúr a rúrok
812303valcovač profilov
812304hutnícky lisovač
812305strojník na valcovacej trati
812306robotník pri hutníckej výrobe vo valcovniach
812307obsluha strojov a zariadení na tvárnenie kovov, i. n.
8124obsluha zariadení na tepelné spracovanie kovov
812401kalič
812402žíhač kovov
812403popúšťač kovov
812404strojník vysokofrekvenčného kalenia
812405strojník cementovania (nitridovania) kovov
812406zušľachťovač kovov
812407robotník pri tepelnom spracovaní kovov
812408miesič v hutníctve (obsluha strojov)
812409obsluha strojov a zariadení na tepelné spracovanie kovov, i. n.
8125obsluha zariadení na ťahanie a pretláčanie kovov
812501ťahač drôtov
812502ťahač profilov
812503ťahač rúrok
812504pletiar lán
812505obsluha zariadenia na výrobu pružín
812506obsluha pretláčacieho zariadenia
812507obsluha zariadenia na výrobu elektród
812508robotník v hutnej druhovýrobe
812509upravovač výrobkov v druhovýrobe
812510obsluha strojov a zariadení na ťahanie a pretláčanie kovov, i. n.
8126obsluha zariadení na úpravu kovového odpadu
812601spracovateľ železného odpadu
812602spracovateľ odpadu z neželezných kovov
812603obsluha stroja na páranie a strihanie elektrických káblov
812604obsluha mechanizmov na manipuláciu s kovovým odpadom
812605úpravár (demontážnik) železného odpadu
812606úpravár (demontážnik) odpadu z neželezných kovov
812607strojársky robotník pri úprave kovového odpadu
812608obsluha zariadení na rozbíjanie liatiny
812609obsluha zariadení na úpravu kovového odpadu, i. n.
813obsluha pecí a zariadení na výrobu skla, keramiky a obsluha zariadení v príbuzných odboroch
8131obsluha pecí na výrobu skla a keramiky
813101sklár (obsluha konvenčných strojov) a strojník sklárskych zariadení
813102strojník zariadení na tvarovanie skloviny
813103strojník zariadení na dokončovanie výroby skla a keramiky
813104strojník zariadení na zušľachťovanie skla
813105strojník (peciar) vypaľovania výrobkov z hliny, keramiky a porcelánu
813106strojník zariadení na výrobu stavebnej kameniny a keramiky
813107strojník (peciar) pri výrobe tehál
813108úpravár sklárskych, keramických a žiaruvzdorných výrobkov
813109obsluha zariadenia na spracovanie zrkadlového skla
813110zakladač v sklárni
8139ostatná obsluha zariadení na výrobu skla a keramiky a obsluha v príbuzných odboroch, i. n. (napríklad pri príprave hliny, glazúr a podobne)
813901obsluha strojov a zariadení na prípravu sklárskych a keramických surovín
813902strojník zariadení na výrobu glazovanej (polievanej) keramiky a kameniny
813903strojný výrobca elektrokeramiky
813904strojný výrobca sklených vlákien
813905strojný výrobca sklenej bižutérie
813906strojný výrobca brúsnych prostriedkov
813907strojný výrobca sklokeramickej izolácie a špeciálnej keramiky
813908obsluha strojov a zariadení (robotník) v sklárskej, keramickej a v tehlárskej výrobe
813909laborant vo výrobe skla
813910obsluha stroja na výrobu porcelánového tovaru
813911obsluha zariadenia na miešanie
813912úpravár keramiky (obsluha strojov)
813913tavič minerálnych vlákien
813914strojník zariadení na výrobu minerálnych vlákien
813915obsluha stroja a zariadenia na výrobu minerálnych vlákien
813916kontrolný robotník pri výrobe minerálnych vlákien
813917laborant vo výrobe minerálnych vlákien
813918obsluha zariadení na výrobu skla a keramiky, i. n.
814obsluha zariadení na spracovanie dreva a zariadení v papierňach
8141obsluha píly a iného zariadenia na spracovanie dreva
814101strojník sušiarne dreva
814102strojník píly na drevo
814103strojník drtiča dreva
814104preglejkár a dyhár (obsluha konvenčných strojov)
814105debnár obalár (obsluha konvenčných strojov)
814106ramár (obsluha konvenčných strojov)
814107stolár, výrobca drevárskych polotovarov (obsluha konvenčných strojov)
814108robotník základnej drevovýroby (obsluha strojov a zariadení)
814109obsluha strojov a zariadení na spracovanie dreva, i. n.
8142obsluha zariadení na výrobu vlákniny
814201strojník sekania, drvenia, mletia a brúsenia dreva pri výrobe vlákniny
814202strojný celulózar
814203strojník výroby vlákniny
814204bielič
814205strojník variča buničiny
814206strojník bielenia vlákniny
814207strojný výrobca buničiny a obväziva
814208obsluha strojov a zariadení na výrobu vlákniny (robotník)
814209obsluha strojov a zariadení na výrobu vlákniny, i. n.
8143obsluha zariadení na výrobu papiera, kartónu a lepenky
814301strojný papiernik
814302strojvodca papierenského stroja
814303obsluha čerpadla na výrobu papiera
814304strojník zariadenia na výrobu kartónu a lepenky
814305strojník zariadenia na výrobu zušľachteného papiera
814306lisovač drevovláknitých dosák
814307výrobca izolačných materiálov na báze papiera
814308obsluha strojov a zariadení na výrobu papiera (robotník)
814309obsluha natieracieho stroja
814310obsluha superkalandera
814311obsluha strojov a zariadení na výrobu papiera, kartónu a lepenky, i. n.
8149ostatná obsluha zariadení na spracovanie dreva v papierňach, i. n.
814901ceruzkár, obsluha konvenčných strojov na spracovanie dreva
814902strojný kefár
814903výrobca zápaliek, obsluha konvenčných strojov na spracovanie dreva
814904strojný trstinár
814905mlynár korku
814906obsluha strojov a zariadení (robotník) v drevospracujúcej výrobe
814907obsluha zariadenia v papierňach, i. n.
815obsluha zariadení v chemickej výrobe
8151obsluha drvičov, mlynov a miešadiel v chemickej výrobe
815101strojník zariadení na výrobu chemických zlúčenín drvením a miešaním
815102chemik, obsluha drvičov a mlynov
815103chemik, obsluha miešadiel a homogenizátorov
815104robotník zariadení na drvenie, mletie a miešanie v chemickej výrobe
815105obsluha zariadení na prípravu surovín chemickej výroby, i. n.
8152obsluha varných a pražiacich zariadení a iných zariadení na tepelné spracovanie (vrátane obsluhy sušičov)
815201chemik, obsluha sušičov, výmenníkov
815202chemik, obsluha varných zariadení (autoklávu)
815203chemik, obsluha pražiacich zariadení, pecí
815204peciar v chemickej výrobe
815205vypaľovač (chemické procesy)
815206robotník pri varných a tepelných procesoch v chemickej výrobe
815207obsluha strojov a zariadení na tepelné spracovanie v chemickej výrobe, i. n.
8153obsluha filtrov a triedičov (vrátane obsluhy výparníkov, podtlakových nádob a podobne)
815301chemik, obsluha filtrov a filtračných zariadení
815302chemik, obsluha presievacích, triediacich, dávkovacích zariadení
815303chemik, obsluha výparníkov
815304chemik, obsluha podtlakových nádob
815305strojník zariadenia na dehydratáciu
815306robotník pri filtrácii a triedení v chemickej výrobe
815307obsluha filtrov a triedičov v chemickej výrobe, i. n.
8154obsluha chemických destilačných kolón a reaktorov (okrem obsluhy zariadení na spracovanie ropy a zemného plynu)
815401chemik, obsluha konvertorov
815402chemik, obsluha reaktora
815403chemik, obsluha destilačných zariadení (kolón, staníc, rafinačných zariadení)
815404chemik, obsluha tlakových nádob
815405chemik, obsluha zahusťovacích, odparovacích, suspenzačných a vsádzkových zariadení
815406chemik, obsluha riadiacich panelov a velínov výrobných systémov
815407kontrolór výroby pri destilácii a rafinácii (robotník)
815408robotník pri destilačných procesoch v chemickej výrobe
8155obsluha zariadení na spracovanie ropy a zemného plynu (vrátane obsluhy zariadení na výrobu parafínu)
815501chemik spracovania ropy, obsluha riadiaceho systému (panelov)
815502chemik spracovania ropy, obsluha destilačnej stanice
815503chemik spracovania ropy, obsluha odsírovacieho zariadenia
815504strojník v krakovacej stanici na spracovanie ropy
815505strojník v čerpacej stanici ropy a zemného plynu
815506strojník plynárne, plynárenský robotník
815507laborant, kontrolór spracovania ropy a plynu (robotník)
815508robotník spracovania a rozvodu ropy a zemného plynu
815509obsluha miešadla pri rafinácii ropy
815510obsluha zariadenia na výrobu parafínu
815511obsluha strojov a zariadení na spracovanie ropy a zemného plynu, i. n.
8156obsluha zariadení na spracovanie rádioaktívneho materiálu
815601strojník zariadenia na separovanie a spracovanie rádioaktívneho materiálu
815602strojník skladu na vyhoreté palivo
815603strojník zariadenia na spracovanie rádioaktívneho odpadu
815604chemik dozimetrista (obsluha zariadenia)
815605obsluha strojov a zariadení (robotník) na dezaktivácu a dekontaminácu
815606laborant vo výrobe a spracovaní rádioaktívneho materiálu
815607robotník v chemickej výrobe pri spracovaní rádioaktívneho materiálu
815608obsluha zariadení na spracovanie rádioaktívneho materiálu, i. n.
8159obsluha ostatných zariadení v chemickej výrobe, i. n.
815901chemik, obsluha strojov a zariadení na chemické bielenie
815902chemik, obsluha strojov a zariadení na výrobu umelých hnojív
815903chemik, obsluha strojov na výrobu plynu z uhlia
815904koksár, strojník koksárenskej pece
815905laborant chemický, i. n.
815906obsluha strojov a zariadení (robotník) v chemickej výrobe, i. n.
815907obsluha zariadenia na výrobu syntetických vlákien
815908obsluha zariadení chemickej výroby, i. n.
816obsluha elektrárenských a príbuzných zariadení
8161obsluha zariadení na výrobu a rozvod elektriny
816101strojník energetických zariadení tepelnej elektrárne
816102strojník energetických zariadení hydroelektrárne
816103strojník energetických zariadení jadrovej elektrárne
816104strojník energetických zariadení veternej a slnečnej elektrárne
816105obsluha zariadení na rozvod elektriny
816106obsluha turbíny (elektráreň)
816107laborant pri výrobe a rozvode elektriny
816108robotník pri výrobných a rozvodných energetických zariadeniach
816109obsluha zariadení na výrobu a rozvod elektriny, i. n.
8162obsluha parných turbín, ohrievačov a motorov
816201kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacích zariadení a výmenníkov
816202strojník parných turbín
816203troskár, obsluha strojov na odpopolnenie
816204strojný zauhľovač
816205obsluha kremačného zariadenia
816206kurič, obsluha tepelných motorov
816207kurič na lodi a lokomotíve
816208kurič v plynovej kotolni
816209robotník pri výrobe a rozvode tepla
8163obsluha zariadení na úpravu, čistenie a rozvod vody a obsluha zariadení v príbuzných odboroch
816301strojník zariadení na čistenie vody
816302obsluha zariadení na úpravu vody
816303obsluha strojov a zariadení na hrádzach a hatiach (hrádzny, hatiar)
816304strojník čerpacej stanice vody a zariadení na rozvod vody
816305strojník chladiacieho (mraziaceho) zariadenia a kompresorovne
816306vodohospodársky robotník
816307vodárenský robotník
816308obsluha ohrievacieho a ventilačného zariadenia
816309obsluha plavebného priepustu
816310úpravár vody v teplárni
816311vrátnik v plavebnej komore
816312vzduchár vodohospodárskych zariadení
8164obsluha zariadení v spaľovni (spaľovanie odpadkov a podobne)
816401strojník zariadenia na spaľovanie odpadkov
816402kurič v spaľovni odpadkov
817obsluha automatických montážnych liniek a priemyselných robotov
8171obsluha automatických alebo poloautomatických montážnych liniek
817101obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v strojárskej výrobe
817102obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v chemickej výrobe
817103obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v sklárskej a keramickej výrobe
817104obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v elektrotechnickej a elektronickej výrobe
817105obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v polygrafii a v drevospracujúcej výrobe
817106obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky v potravinárskej výrobe
817107obsluha poloautomatickej a automatickej baliacej linky
817108obsluha poloautomatickej a automatickej montážnej linky, i. n.
8172obsluha priemyselných robotov
817201obsluha priemyselných robotov v strojárskej a hutníckej výrobe
817202obsluha priemyselných robotov v chemickej výrobe
817203obsluha priemyselných robotov v sklárskej a keramickej výrobe
817204obsluha priemyselných robotov v elektrotechnickej a elektronickej výrobe
817205obsluha priemyselných robotov v stavebníctve
817206obsluha priemyselných robotov v potravinárskej výrobe
817207obsluha priemyselných robotov v prieskume a diagnostikovaní
817208obsluha priemyselných robotov v manipulácii a skladovaní
817209obsluha priemyselných robotov, i. n.
818obsluha strojov a zariadení pri prácach na železničnom zvršku
8180obsluha strojov a zariadení pri prácach na železničnom zvršku
818001traťový strojník pokladač
818002traťový strojník čističky štrkového ložiska
818003traťový strojník podbíjacieho stroja
818004traťový strojník zariadení na úpravu koľají
818005traťový strojník viacúčelového stroja
818006vodič stroja na prácu na železničnom zvršku
818007obsluha strojov a zariadení na práce na železničnom zvršku, i. n.
82obsluha stacionárnych zariadení a montážni robotníci
821obsluha strojov na výrobu výrobkov z kovov a nerastov
8211obsluha automatických alebo poloautomatických obrábacích strojov (okrem nastavovačov)
821101sústružník kovov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821102frézar kovov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821103vŕtač kovov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821104brusič kovov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821105nástrojár, obsluha poloautomatického a automatického obrábacieho stroja
821106zvárač kovov, obsluha poloautomatického a plne automatizovaného zváracieho stroja
821107výrobca spojovacích súčastí, obsluha poloautomatického a automatického stroja
821108obsluha poloautomatického a automatického kovoobrábacieho stroja, i. n.
8212obsluha strojov na výrobu maltovín, vápna, cementu, prefabrikátov, výrobkov z betónu, azbestocementu
821201strojník stroja na výrobu liateho betónu
821202strojník stroja na výrobu cementu a pece na pálenie cementu
821203strojník stroja na výrobu maltovín
821205strojník betonár, obsluha stroja na výrobu prefabrikátov
821206strojník železiar, obsluha stroja na výrobu prefabrikátov
821207strojník stroja na výrobu azbestocementových výrobkov
821208obsluha strojov na výrobu stavebných látok, i. n.
8219obsluha strojov na výrobu výrobkov z iných materiálov (napríklad z kameňa)
821901strojník strojov na výrobu výrobkov zo syntetického kameňa
821902strojník strojov na rezanie, leštenie a zarovnávanie kameňa
821903strojník zariadení na vykonávanie kamenných rezieb
821904strojný brusič technického kameňa
821905strojný rytec kameňa
821906strojník strojov na výrobu syntetických diamantov
821907obsluha strojov a zariadení na výrobu výrobkov z kameňa, i. n.
822obsluha strojov na výrobu chemických výrobkov
8221obsluha strojov vo farmaceutickej výrobe
822101chemik, obsluha granulovacieho stroja vo farmaceutickej výrobe
822102chemik, obsluha strojov a zariadení na výrobu liečiv
822103chemik, obsluha strojov a zariadení na spracovanie liečiv
822104obsluha stroja na brúsenie farmaceutických výrobkov
822105obsluha stroja na výrobu tabletiek
822106obsluha strojov a zariadení farmaceutickej výroby, i. n.
8222obsluha strojov na výrobu streliva a výbušnín
822201výbušninár, obsluha strojov na výrobu výbušnín
822202výbušninár, obsluha strojov na výrobu streliva
822203výbušninár, obsluha strojov na výrobu pyrotechnického tovaru
822204kontrolór výroby streliva a výbušnín
822205obsluha strojov a zariadení na výrobu streliva a výbušnín, i. n.
8223obsluha strojov na výrobu toaletných a kozmetických výrobkov
822301chemik, obsluha strojov v tukovom priemysle a kozmetike (okrem 815)
822302chemik, obsluha strojov na výrobu toaletných potrieb (okrem 815)
822303chemik, obsluha strojov na výrobu mydla (okrem 815)
822304chemik, obsluha zariadení na výrobu voňaviek (okrem 815)
822305obsluha strojov na výrobu toaletných a kozmetických výrobkov, i. n.
8224obsluha strojov pri konečnej úprave a nanášaní ochranných povlakov na kovové predmety
822401strojný galvanizér
822402obsluha strojov na čistenie kovových predmetov
822403obsluha strojov na pokovovanie predmetov (okrem galvanizéra)
822404obsluha strojov na morenie kovov
822405obsluha zariadení na protikoróznu ochranu materiálov
822406obsluha strojov na smaltovanie a metalizáciu kovov
822407lakovač, obsluha zariadení na striekanie lakov a farieb a obsluha vypaľovacích pecí
822408obsluha strojov a zariadení na konečnú úpravu kovových predmetov, i. n.
8225obsluha strojov na výrobu fotografických materiálov (vrátane tlače fotografií)
822501chemik, obsluha strojov na výrobu fotografických papierov a dosiek
822502strojník, obsluha stroja na výrobu fotografického papiera
822503chemik, obsluha stroja na výrobu fotografických filmov
822504chemik, obsluha stroja na vyvolávanie fotografických filmov
822505obsluha zväčšovacieho zariadenia
822506tlačiar, obsluha strojového lisu fotografií
822508obsluha zariadení na výrobu fotografických materiálov, i. n.
8226obsluha strojov na výrobu linolea alebo iných krytín z plastov
822601strojník, obsluha stroja na výrobu linolea
822602strojník, obsluha stroja na výrobu plastových krytín (okrem linolea)
822603strojník, obsluha stroja na výrobu asfaltových izolačných pásov
822604obsluha strojov na výrobu plastových krytín, i. n.
8229obsluha ostatných strojov na výrobu chemických výrobkov, i. n. (napríklad detergentov, sviečok, zápaliek a podobne)
822901chemik, obsluha stroja na výrobu detergentov, čistiacich a pracích prostriedkov
822902chemik, obsluha stroja na výrobu sviečok
822903obsluha stroja na chemickú úpravu zápaliek
822904obsluha stroja na výrobu technických a halogénových plynov
822905chemik, obsluha strojov v ceruzkárni
822906obsluha strojov a zariadení na výrobu chemických výrobkov, i. n.
823obsluha strojov na výrobu výrobkov z gumy a plastov
8231obsluha strojov na výrobu výrobkov z gumy (napríklad obuvi, pneumatík, výrobkov pre priemysel, domácnosť)
823101gumár, obsluha stroja na výrobu technických gumových výrobkov
823102gumár, obsluha stroja na výrobu spotrebných gumových výrobkov
823103gumár, strojník gumárenského kalandra
823104gumár, strojník gumárenského konfekčného stroja
823105gumár, obsluha stroja na lisovanie a vulkanizáciu gumy (vulkanizér, lisár)
823106gumár, obsluha stroja na výrobu gumových zmesí
823107obsluha stroja na protektorovanie pneumatík
823108obsluha miešacieho dvojvalca
823109obsluha strojov na výrobu gumových výrobkov, i. n.
8232obsluha strojov na výrobu výrobkov z plastov (vrátane laminovania plastov)
823201plastikár, obsluha stroja na lisovania plastov
823202plastikár, obsluha stroja na odlievanie, nanášanie plastov
823203plastikár, obsluha stroja na vyfukovanie a vytláčanie plastov
823204plastikár, obsluha stroja na laminovanie plastov
823205plastikár, obsluha granulovacieho, leptacieho a rezacieho stroja na spracovanie plastov
823206plastikár, obsluha stroja na výrobu umelých čriev
823207plastikár, obsluha stroja na výrobu gramofónových platní, audionosičov a gombíkov z plastov
823208obsluha strojov na výrobu plastových výrobkov, i. n.
824obsluha automatických alebo poloautomatických drevoobrábacích strojov
8240obsluha automatických alebo poloautomatických drevoobrábacích strojov
824001sústružník dreva, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824002výrobca drevárskych polotovarov, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824003obsluha poloautomatického a automatického stroja na výrobu nábytku
824004preglejkár, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824005obsluha poloautomatického a automatického stroja na výrobu konštrukčných dosiek
824006ramár, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824007obsluha poloautomatického a automatického stroja na výrobu drevených výrobkov, i. n.
824008obrábač, sústružník, leštič dreva, obsluha poloautomatického a automatického stroja
824009prípravár drevárskej výroby
824010tuhár
824011obsluha poloautomatického a automatického drevoobrábacieho stroja, i. n.
825obsluha tlačiarenských a knihárskych strojov a strojov na výrobu predmetov z papiera
8251obsluha tlačiarenských strojov
825101strojný sadzač
825102tlačiar, obsluha tlačiarenských strojov
825103tlačiar, obsluha stroja na valcovú tlač
825104tlačiar, obsluha rotačky
825105tlačiar, obsluha ofsetových a litografických strojov
825106tlačiar, obsluha hĺbkotlačových strojov
825107strojný tlačiar tapiet a tlačiar textílií
825108obsluha platňového lisu
8252obsluha kopírovacích strojov
825201tlačiar, obsluha kopírovacieho stroja
825202plánograf, rozmnožovač, obsluha ofsetu, xeroxu
825203obsluha kopírovacieho stroja
8253obsluha automatických a poloautomatických knihárskych strojov
825301knihár papierenský, obsluha poloautomatického a automatického stroja
825302knihár, obsluha poloautomatického a automatického kníhviazačského lisu
825303knihár, obsluha poloautomatickej a automatickej knihárskej rezačky
825304knihár, obsluha poloautomatického a automatického stroja na vytláčanie titulov a vzorov
825305obsluha stroja na viazanie kníh
825306obsluha poloautomatického, automatického kníhviazačského stroja, i. n.
8254obsluha strojov na výrobu predmetov z lepenky (vrátane kartonáže)
825401obsluha stroja na výrobu predmetov z lepenky
825402obsluha stroja na výrobu predmetov z kartónu
825403obsluha stroja na výrobu kartonáží
825404obsluha stroja na výrobu lepenkových izolácií
825405obsluha stroja na poťahovanie a skladanie kartónov
825406obsluha stroja na spracovanie lepenky
825407obsluha stroja na výrobu vriec z lepenky
825408obsluha strojov a zariadení na výrobu predmetov z lepenky, i. n.
8255obsluha strojov na výrobu predmetov z papiera (vrecká, obálky, tégliky vrátane celofánových predmetov)
825501obsluha stroja na výrobu papierových vreciek, obálok, vriec
825502obsluha stroja na výrobu a spracovanie celofánu
825503obsluha stroja na spracovanie papiera
825504obsluha stroja na výrobu kancelárskych potrieb z papiera
825505obsluha stroja na výrobu školských potrieb z papiera
825506obsluha strojov na výrobu predmetov z papiera, i. n.
826obsluha strojov na úpravu a výrobu textilných, kožušinových a kožených výrobkov
8261obsluha strojov na úpravu vlákien, dopriadanie a navíjanie priadze a nití
826101pradiar, obsluha strojov a zariadení na úpravu vlákien
826102pradiar, obsluha spriadacieho, dopriadacieho a štočkového stroja
826103obsluha súkacieho a skrucovacieho stroja
826104obsluha navíjacieho a pásmového stroja na priadzu, nite a stuhy
826105pradiar (trepáč), obsluha trepárenského stroja
826106strojník spracovania vlákien
826107obsluha práčky a miešačky textilných vlákien
826108obsluha stroja na prípravu vlákien na ďalšie spracovanie
826109obsluha strojov na úpravu vlákien, i. n.
8262obsluha tkacích a pletacích strojov
826201tkáč, obsluha snovadiel (strojov na navíjanie osnovy)
826202strojný tkáč tkanín
826203strojný tkáč čipkovín (čipkár)
826204strojný tkáč kobercov
826205obsluha stroja na výrobu čipiek
826206pletiar, obsluha pletacích strojov
826207obsluha strojov na výrobu záclon a sietí
826208obsluha stroja na výrobu nití
826209obsluha tkacích a pletacích strojov, i. n.
8263obsluha šijacích a vyšívacích strojov
826301strojná vyšívačka
826302strojná šička textilnej konfekcie
826303strojná šička ochranných odevov
826304strojná šička rukavíc a čiapok
826305strojná šička kožuchov
826306obsluha šijacích a vyšívacích strojov, i. n.
8264obsluha strojov na bielenie, farbenie, čistenie, pranie, žehlenie textilu (vrátane nepremokavej úpravy textilu)
826401obsluha strojov a zariadení na chemické pranie a čistenie textilu
826402obsluha strojov na čistenie, odstreďovanie a sušenie textilu
826403strojný žehliar
826404obsluha strojov na farbenie a bielenie tkanín a odevov
826405obsluha strojov na nepremokavú úpravu textilu
826406obsluha strojov a zariadení na úpravu textilu, i. n.
8265obsluha strojov na úpravu kožušín a kože
826501úpravár usní, obsluha strojov na činenie koží a usní
826502úpravár usní, obsluha strojov na úpravu, farbenie a hladenie koží a usní
826503úpravár usní, obsluha strojov na čistenie a odchlpovanie koží a usní
826504garbiar, obsluha strojov na spracovanie koží a usní, vysekávač usní
826505plstiar, obsluha strojov na strihanie a spracovanie srsti
826506kožušník, obsluha strojov na vypracovanie kožušín
826507kožušník, obsluha strojov na čistenie a spracovanie kožušín
826508obsluha strojov a zariadení na úpravu koží a kožušín, i. n.
8266obsluha strojov na výrobu a dokončovacie úpravy obuvi
826601obuvník, obsluha strojov a zariadení na výrobu obuvi
826602obuvník, obsluha strojov a zariadení na prípravu obuvníckych dielcov
826603obuvník, obsluha vysekávacieho a vyrezávacieho stroja
826604obuvník, obsluha strojov a zariadení na úpravu obuvníckych polotovarov
826605obuvník, obsluha strojov a zariadení na dokončovanie obuvi
826606obsluha stroja na výrobu šablón na strihanie častí topánok
826607zvrškár, obsluha obuvníckeho šijacieho stroja
826608úpravár obuvníckych polotovarov
826610obsluha strojov a zariadení na výrobu a dokončovanie obuvi, i. n.
8267obsluha strojov na výrobu galantérneho a príbuzného tovaru
826701strojný rukavičkár
826702obsluha stroja na výrobu kožených predmetov
826703brašnár, obsluha strojov a zariadení na výrobu tašiek, kabeliek a kufrov
826704strojný výrobca koženej galantérie
826705sedlár, manžetár – obsluha strojov a zariadení na výrobu postrojov a sediel
826706strojný výrobca gombíkov
826707strojný výrobca zapínadiel
826708obsluha strojov na sekanie kože (galantérny tovar)
826709obsluha strojov na výrobu galantérneho tovaru, i. n.
8268obsluha strojov na výrobu klobúkov (vrátane obsluhy strojov na výrobu foriem na klobúky)
826801plstiar, obsluha strojov a zariadení na spracovanie plsti
826802strojný plstiar klobúčnický
826803strojný klobúčnik
826804strojný výrobca čiapok, baretov a fezov
826805strojný výrobca foriem na klobúky
826806obsluha strojov na výrobu klobúkov, i. n.
8269obsluha ostatných strojov na výrobu textilných, kožušinových a kožených výrobkov, i. n.
826901prámikár, strojník výroby stúh, prámikov, šnúrok
826902strojný výrobca textilnej vaty
826903strojný výrobca povrazov
826904strojný výrobca netkaných textílií
826905strojný výrobca umelých kvetín
826906strojný opravár pančúch
826907výrobca háčkovaných výrobkov
826908obsluha strojov a zariadení výroby textilu a kožených výrobkov, i. n.
827obsluha strojov na výrobu potravín a príbuzných výrobkov
8271obsluha strojov na spracovanie a konzervovanie mäsa a rýb
827101priemyselný hydinár, obsluha strojov a zariadení na porážanie a spracovanie hydiny
827102priemyselný hydinár, obsluha strojov a zariadení na výrobu hydinových špecialít
827103obsluha stroja na zabíjanie rýb a zvierat
827104konzervár, obsluha strojov a zariadení na konzervovanie rýb
827105obsluha strojov a zariadení na mrazenie mäsa
827106mäsiar a údenár, obsluha strojov a zariadení na spracovanie mäsa a rýb
827107mäsiar a údenár, obsluha strojov a zariadení na údenie mäsa, údenín a rýb
827108obsluha strojov a zariadení na spracovanie mäsa, i. n.
8272obsluha strojov na výrobu mliekarenských výrobkov
827201mliekar, obsluha strojov a zariadení na prípravu surovín a polotovarov
827202mliekar, obsluha strojov a zariadení na spracovanie a pasterizáciu mlieka a mliečnych výrobkov
827203mliekar, obsluha strojov a zariadení na výrobu mliekarenského tovaru
827204obsluha strojov a zariadení na výrobu sušeného mlieka a mliečnych práškov
827205obsluha strojov a zariadení na mrazenie mliečnych výrobkov
827206obsluha strojov a zariadení na výrobu mliekarenských výrobkov, i. n.
8273obsluha strojov na mletie zŕn a korenia
827301mlynár, obsluha mlyna na mletie obilnín
827302mlynár, obsluha mlyna na mletie korení
827303obsluha lúpačky a lúštičky zŕn a ryže
827304obsluha strojov a zariadení na výrobu krmív
827305obsluha strojov na výrobu potravinárskych výrobkov zo zŕn a korení
827306obsluha strojov na mletie zŕn a korení, i. n.
8274obsluha strojov na spracovanie múky, výrobu pečiva, čokolády a cukroviniek
827401pekár, obsluha strojov a zariadení na prípravu a spracovanie cesta
827402pekár, obsluha strojov a zariadení na spracovanie obilných výrobkov
827403pekár, obsluha zariadení na pečenie chleba
827404pekár, obsluha strojov a zariadení na výrobu cestovín
827405pečivár, obsluha strojov a zariadení na výrobu pečiva
827406cukrovinkár, obsluha strojov a zariadení na výrobu cukroviniek a múčnikov
827407cukrovinkár, obsluha strojov a zariadení na výrobu a spracovanie čokolády
827408obsluha strojov na spracovanie múky a výrobu pečiva, i. n.
8275obsluha strojov na spracovanie ovocia, zeleniny a orechov (vrátane sušenia, konzervovania, mrazenia, výroby tukov a podobne)
827501obsluha strojov a zariadení na spracovanie ovocia a zeleniny
827502obsluha strojov a zariadení na konzervovanie a sterilizáciu ovocia a zeleniny
827503obsluha strojov a zariadení na výrobu ovocných a zeleninových štiav
827504obsluha lisu na ovocie, zeleninu a orechy
827505obsluha strojov a zariadení v mraziarni ovocia a zeleniny
827506obsluha strojov a zariadení na spracovanie olejov a tukov
827507obsluha lisu na výrobu jedlých olejov
827508obsluha stroja na miešanie zeleniny
827509obsluha stroja na rezanie zeleniny
827510obsluha stroja na sušenie ovocia a zeleniny
827511obsluha strojov na spracovanie ovocia, zeleniny, i. n.
8276obsluha strojov na spracovanie cukru a jeho rafináciu (vrátane spracovania medu)
827601cukrovarník, obsluha strojov na umývanie a drvenie suroviny
827602cukrovarník, obsluha stroja na vylúhovanie cukru z cukrovej repy (difuzéra)
827603cukrovarník, obsluha strojov a zariadení na rafináciu cukru
827604cukrovarník, obsluha kryštalizátora
827605obsluha strojov a zariadení na spracovanie medu a medoviny
827606obsluha strojov na spracovanie cukru, i. n.
8277obsluha strojov na spracovanie čaju, kávy a kakaa
827701mlynár, obsluha mlyna na mletie kávy a kakaa
827702strojný spracovateľ kávy
827703strojný spracovateľ kakaa
827704strojný spracovateľ čaju
827705obsluha strojov a zariadení na praženie kávy
827706obsluha lisov na kakaové bôby
8278obsluha strojov na výrobu nápojov
827801strojný sladovník
827802strojný pivovarník
827803strojný biochemik v liehovarníckej výrobe
827804obsluha strojov a zariadení na výrobu octu
827805obsluha strojov a zariadení na výrobu nealkoholických nápojov
827806strojný vinár
827807strojný výrobca likérov
827808obsluha zásobníka na klíčenie obilia
827809peciar pri sladovníckej peci
827810obsluha strojov na výrobu nápojov, i. n.
8279obsluha strojov na spracovanie tabaku
827901obsluha strojov a zariadení na výrobu cigariet
827902obsluha strojov a zariadení na výrobu tabakových zmesí a šnupacieho tabaku
827903obsluha strojov a zariadení na výrobu cigár
827904tabakár, obsluha strojov a zariadení na spracovanie tabaku
828montážni robotníci (pracujúci na montážnych linkách)
8281montážni robotníci montujúci mechanické zariadenia
828101montážny robotník mechanických zariadení
828102montážny robotník strojového priemyselného zariadenia
828103montážny robotník točivých strojov a turbín
828104montážny robotník leteckých, lodných a automobilových motorov
828105obsluha strojov na montážnej linke lietadiel
828106obsluha strojov a zariadení na montážnej linke vozidiel, stavebných a zemných strojov
828107montážny robotník poľnohospodárskych strojov
828108montážny robotník, i. n.
8282montážni robotníci montujúci elektrické zariadenia
828201montážny robotník elektromotorov
828202montážny robotník elektrického zariadenia a prístrojov
828203montážny robotník rozvodných zariadení
828204montážny robotník elektrických hodín
828205obsluha navíjačky vinutia cievok a prvkov elektrických strojov
828206montážny robotník elektrického a energetického zariadenia, i. n.
8283montážni robotníci montujúci elektronické zariadenia
828301montážny robotník elektronických prvkov
828302montážny robotník elektronických meracích a presných prístrojov
828303montážny robotník elektronických rádiokomunikačných prístrojov a zariadení
828304montážny robotník spotrebnej elektroniky a audiovizuálnej techniky
828305montážny robotník elektronických systémov
828306montážny robotník elektronických hodiniek
828307montážny robotník elektronického zariadenia, i. n.
8284montážni robotníci montujúci výrobky z kovov, gumy a plastov
828401montážny robotník bicyklov a kočíkov
828402montážny robotník kovových, plastových a gumových hračiek
828403montážny robotník nábytku z kovov a plastov
828404montážny robotník športových potrieb z kovov a plastov
828405montážny robotník kancelárskych potrieb z kovov a plastov
828406pečiatkar (výroba pečiatok)
828407montážny robotník výrobkov z kovov, plastov a z gumy, i. n.
828408montážny robotník výrobkov z kovov v kombinácii s gumou a plastmi, i. n.
8285montážni robotníci montujúci výrobky z dreva a podobných materiálov
828501montážny robotník fajčiarskych potrieb z dreva
828502montážny robotník hračiek z dreva
828503montážny robotník nábytku z dreva
828504montážny robotník športových potrieb z dreva
828505montážny robotník kancelárskych potrieb z dreva
828506montážny robotník výrobkov z dreva, i. n.
828507montážny robotník výrobkov z dreva v kombinácii s inými materiálmi, i. n.
8286montážni robotníci montujúci výrobky z kartónu, textilu a podobných materiálov
828601montážny robotník výrobkov z kože
828602montážny robotník výrobkov z textilu
828603montážny robotník výrobkov z kartónu a papiera
828604montážny robotník výrobkov z kombinácie kože a textilu
828605montážny robotník kancelárskych potrieb z kartónu a textilu
828606montážny robotník výrobkov z kartónu a papiera v kombinácii s textilom, i. n.
8287montážni robotníci montujúci výrobky z kombinovaných materiálov
828701montážny robotník lustrov a sklených aparatúr v kombinácii s inými materiálmi
828702montážny robotník hračiek z kombinovaných materiálov
828703montážny robotník nábytku z kombinovaných materiálov
828704montážny robotník športových potrieb z kombinovaných materiálov
828705montážny robotník kancelárskych potrieb z kombinovaných materiálov
828706montážny robotník výrobkov z kompozitných materiálov
828707montážny robotník výrobkov z kombinácie dreva, kovu a textilu
828708montážny robotník výrobkov z kombinácie gumy a textilu
828709montážny robotník výrobkov z kombinovaných materiálov, i. n.
829obsluha iných stacionárnych zariadení a ostatní montážni robotníci, i. n.
8290obsluha iných stacionárnych zariadení a ostatní montážni robotníci, i. n.
829001balič, strojník baliaceho a etiketovacieho stroja
829002balič, strojník plniaceho a zátkovacieho zariadenia
829003defektoskopista (skúšač kovov)
829004obsluha strojov a zariadení v zberni surovín (okrem kovového odpadu)
829005strojný výrobca akumulátorov a batérií
829006obsluha zariadenia na lepenie nálepiek
829007plnič fliaš plynom
829008obsluha stacionárnych strojov a montážny robotník, i. n.
83vodiči a obsluha pojazdných strojových zariadení
831vodiči železničných koľajových vozidiel a robotníci v príbuzných odboroch
8311strojvodcovia
831101strojvodca banskej lokomotívy
831102strojvodca lokomotívy vlaku
831103strojvodca na podnikovej vlečke
831104strojvodca metra podzemnej dráhy
831105strojvodca súpravy na ozubnicovej železnici a nadzemnej dráhy
831106pomocník strojvodcu
831107strojvodca, i. n.
8312vodiči koľajových motorových vozíkov a drezín
831201vodič koľajového motorového vozíka a dreziny
831202vodič koľajového motorového vozňa
8313robotníci zabezpečujúci zostavovanie vlakov (brzdári, signalisti, výhybkári a podobne)
831301vlakvedúci vlaku nákladnej dopravy
831302vedúci posunu
831303dozorca spádoviska (robotník)
831304dopravár koľajovej dopravy pri ťažbe surovín
831305signalista
831306posunovač a brzdár
831307výhybkár a výhybkár – točnár
831308tranzitér (robotník)
831309sprievodca nákladnej dopravy
8314robotníci zabezpečujúci jazdu vlakov v medzistaničných úsekoch (hradlári, hláskari, závorári a podobne)
831401staničný dozorca (robotník)
831402dozorca výhybiek
831403závorár
831404závorár s predajom cestovných lístkov
831405hradlár, hláskar
831406hradlár, hláskar s predajom cestovných lístkov
831407hlásničiar
831408kontrolór, pochôdzkar (železničná prevádzka)
832vodiči motorových vozidiel
8321vodiči motocyklov
832100vodiči motocyklov
8322vodiči osobných a malých dodávkových automobilov, taxikári
832201vodič osobného automobilu
832202vodič malého dodávkového automobilu
Číselný kódNázov zamestnania
  
832203taxikár osobnej dopravy
832204taxikár malého dodávkového automobilu
8323vodiči sanitných vozidiel a vozidiel rýchlej zdravotníckej pomoci
832301vodič vozidla rýchlej lekárskej pomoci
832302vodič vozidla rýchlej zdravotníckej pomoci
832303vodič vozidla dopravy chorých a zranených
832304vodič sanitného vozidla
8324vodiči autobusov, trolejbusov a električiek
832401vodič autobusu v mestskej hromadnej doprave
832402vodič autobusu v cestnej doprave osôb
832403vodič autobusu v diaľkovej preprave osôb
832404vodič trolejbusu
832405vodič električky
832406vodič dopravného prostriedku osôb, i. n.
8325vodiči nákladných automobilov a ťahačov
832501vodič autožeriavu
832502vodič nákladného automobilu v zahraničnej doprave
832503vodič nákladného automobilu
832504vodič sklápacieho auta
832505vodič nákladného automobilu s prívesom, ťahača
832506vodič banských dopravníkových elektrovozov
832507vodič nákladného automobilu a ťahača, i. n.
8326vodiči pásových vozidiel
832600vodiči pásových vozidiel
8327vodiči špeciálnych vozidiel
832701vodič špeciálneho cestného vozidla
832702vodič motorového technologického vozidla
832703vodič smetiarskeho auta
832704vodič cestného upratovacieho vozidla
832705asanátor, vodič špeciálneho cestného vozidla
832706vodič cisternového auta
832707vodič hasiaceho auta
832708vodič fekálneho vozidla
833obsluha poľnohospodárskych, lesných, zemných, zdvíhacích a podobných pojazdných zariadení
8331obsluha poľnohospodárskych a lesných strojov
833101traktorista
833102traktorista mechanizátor
833103vodič poľnohospodárskych strojov
833104vodič žatevného stroja (kombajnista)
833105obsluha poľnohospodárskych strojov
833106obsluha lesných strojov, zariadení a ostatných mechanizmov
833107obsluha poľnohospodárskych zariadení, i. n.
8332obsluha zemných a príbuzných strojov
833201vodič banských mechanizmov
833202vodič nakladača, dozéra a rýpadla
833203vodič viacúčelového stroja pre zemné práce
833204obsluha zariadenia na vrážanie pilót
833205vodič stroja na hĺbenie jám (na pilotáž)
833206vodič buldozéra, bagra a zhrňovača
833207vodič frézy, finišéra a skrejpera
833208robotník osádky zemných a príbuzných strojov
833209strojník lanovej dráhy
833210vodič valca
833211obsluha zemných a príbuzných strojov, i. n.
8333obsluha žeriavov, zdvíhacích a podobných manipulačných zariadení (vrátane lyžiarskych vlekov a zariadení na sklápanie a zdvíhanie mostov)
833301obsluha stavebného a mostového žeriava
833302obsluha prístavného (lokomotívneho) žeriava
833303obsluha pojazdného (plávajúceho) žeriava
833304obsluha zdvíhacieho zariadenia
833305obsluha skladového zakladača a nakladača
833306obsluha výťahu, zdviže a ťažobnej klietky
833307obsluha lanovky a lyžiarskeho vleku
833308obsluha zdvíhacieho mosta, otočného mosta a plavebnej komory
833309obsluha pásového dopravníka (manipulačného zariadenia)
8334obsluha vysokozdvižných vozíkov
833401vodič vysokozdvižných vozíkov
833402vodič paletovacích vozíkov
833403vodič vozíkov v prístavoch
833404vodič kontajnerového zakladača
833405skladník, vodič vysokozdvižných vozíkov
833406vodič upratovacích mechanizačných zariadení
833407vodič motorových vozíkov, i. n.
834posádky lodí a robotníci v príbuzných odboroch
8340posádky lodí (námorníci, loďmajstri vrátane údržbárov lodného zariadenia, záchranného výstroja, hasiaceho zariadenia a podobne)
834001bocman
834002lodník riečnej lode (loďmajster)
834003lodník námornej lode
834004námorník – lodivod a kormidelník
834005lodný strojník
834006prievozník
834007člnkár
834008nekvalifikovaný lodník
834009údržbár na lodi
9pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci
91pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci zameraní na predaj a služby
911pouliční predavači a zamestnanci v príbuzných odboroch
9111pouliční predavači potravín (okrem predavačov na trhoviskách – skupina 522)
911101pouličný predavač občerstvenia
911102pouličný predavač nápojov
911103predavač občerstvenia v kultúrnom a v športovom zariadení
911104pouličný predavač potravín, i. n.
9112pouliční predavači nepotravinárskych výrobkov (okrem tlače)
911201pouličný predavač kníh a žrebov
911202pouličný predavač suvenírov
911203pouličný predavač kvetov
911204predavač programov v kultúrnom zariadení
911205pouličný predavač nepotravinárskych výrobkov, i. n.
9113pouliční predavači tlače, kameloti (vrátane rozvážačov tlače)
911301pouličný predavač tlače, kamelot
9114podomoví predavači a obchodní poslíčkovia
911401podomový predavač
911402predavač „na telefóne?
911403obchodný poslíček
912čističi topánok a iní pouliční nekvalifikovaní zamestnanci poskytujúci služby na ulici
9121čističi topánok
912101čistič (leštič) topánok
9129iní nekvalifikovaní zamestnanci poskytujúci služby na ulici
912901zamestnanec poskytujúci drobné služby na ulici
912903drotár
912904pouličný umývač
912905nekvalifikovaný zamestnanec poskytujúci služby na ulici, i. n.
913pomocníci, upratovači a práči
9131pomocníci a upratovači v domácnostiach
913101pomocnica v domácnosti na upratovanie, prípravu jedál, zabezpečovanie nákupov, pranie a žehlenie bielizne
913102pomocnica v domácnosti pri starostlivosti o deti
913103pomocník a upratovač v domácnosti, i. n.
9132pomocníci a upratovači v kanceláriách, hoteloch, nemocniciach a v iných zariadeniach (vrátane upratovania lietadiel, autobusov, vlakov a podobne)
913201pomocník a upratovač v kancelárii
913202pomocník a upratovač vo vzdelávacom a kultúrnom zariadení
913203upratovač výrobných priestorov a skladov, desiatar, desiatarka
913204pomocník a upratovač v zdravotníckom zariadení
913205pomocník a upratovač v hoteli a v reštaurácii, chyžná
913206upratovač dopravných prostriedkov
913207čistič lietadiel
913208čistič železničných vagónov
913209umývačka
913210zamestnanec v zberni bielizne
913211pomocný zamestnanec na rozvoz stravy
913212pomocník a upratovač, i. n.
9133ruční práči a žehliari (okrem obsluhy strojov na čistenie, pranie a žehlenie – skupina 826)
913301ručný práč
913302ručný čistič odevov
913303ručný žehliar, obsluha ručného mangľa
913304ručný opravár bielizne
913305ručný čistič kobercov
913306zamestnanec v čistiarni
913307ručný práč a žehliar, i. n.
9134sanitári
913401pomocný zamestnanec v zdravotníctve
914domovníci, školníci, čističi okien a zamestnanci v príbuzných odboroch
9141domovníci, správcovia domov
914101domovník
914102chatár
914103vrátnik, správca domu
9142školníci vrátane školníkov údržbárov
914201školník údržbár a upratovač
9143čističi okien
914301čistič okien v domácnostiach
914302čistič okien a plášťa budov
914303čistič okien, i. n.
9144kostolníci, hrobári
914401kostolník
914402zriadenec v kostole
914403hrobár
915vrátnici, nosiči, poslovia a zamestnanci v príbuzných odboroch
9151poslíčkovia, nosiči batožín a doručovatelia
915101poslíček, posol
915102doručovateľ zásielok
915103hotelový zriadenec, poslíček
915104nosič batožiny, bagážista
9152vrátnici, strážnici, uvádzači a šatniarky
915201vrátnik
915202strážnik
915203šatniar, šatniarka
915204biletár
915205dozorca v nocľahárni
915206dozorca v zábavnom parku
915207toaletárka
915208uvádzačka v kultúrnom zariadení
915209zriadenec na parkovisku
915210zriadenec na trhovisku
915211zriadenec v kultúrnom a sociálnom zariadení
9153vyberači peňazí z predajných automatov
915301zamestnanec starajúci sa o predajné automaty
9154zamestnanci odčítavajúci stav elektromerov, plynomerov a vodomerov
915401zamestnanec odčítavajúci stav elektromerov
915402zamestnanec odčítavajúci stav plynomerov
915403zamestnanec odčítavajúci stav vodomerov
915404zamestnanec odčítavajúci stav meračov diaľkového kúrenia
9159ostatní zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n.
915901lepič plagátov
915902zberač loptičiek
916zberači odpadkov, smetiari a zamestnanci v príbuzných odboroch
9161zberači odpadkov, smetiari
916101robotník na čistenie mesta
916102zberač odpadkov
916103smetiar
916104pomocník pri zbernom aute odpadu
916105odvážač odpadkov
9162zametači, čističi záchodov, žúmp, kanálov, kanalizačných sietí a podobných zariadení (napríklad čistenie ulíc, parkov, letísk)
916201čistič kanalizačných zariadení, stôk, záchodov a žúmp
916202zametač, zametač ulíc, parkov a letísk
916203čistič nádrží ropných produktov
916204čistič rušňov
916205robotník, čistič ulíc (verejnoprospešné práce)
916206pomocný robotník hygienickej služby, dezinfektor a dezinsektor
9169ostatní zamestnanci v príbuzných odboroch, i. n.
916901nosič uhlia
916902pomocná nekvalifikovaná sila
916903príležitostný pomocný zamestnanec
916904pomocný robotník v spaľovni
916905nekvalifikovaný zamestnanec pri čistení mesta a v príbuzných odboroch, i. n.
92pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve a v príbuzných odboroch
921pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci v poľnohospodárstve, lesníctve, rybárstve a poľovníctve
9211pomocní a nekvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve
921101manipulačný robotník v poľnohospodárstve
921102oberač, zberač ovocia, robotník pri zbere úrody
921103pastier, honelník, dojička
921104poľnohospodársky sezónny zamestnanec
921105pomocný robotník v rastlinnej výrobe
921106pomocný robotník v živočíšnej výrobe
921107pomocný poľnohospodársky asanátor
921108pomocný robotník na farme (čeľadník)
921109kŕmič v živočíšnej výrobe
921110rašelinár v poľnohospodárstve
921111nekvalifikovaný robotník v chmeliarstve
921112nekvalifikovaný zamestnanec v poľnohospodárstve, i. n.
9212pomocní a nekvalifikovaní robotníci v lesníctve
921201manipulačný robotník v lesníctve
921202pomocný lesný robotník pri pestovaní lesa
921203pomocný lesný robotník pri ťažbe dreva
921204pomocný lesný robotník pri čistení lesa
921205pomocný lesný robotník pri pálení drevného uhlia
921206robotník pri klčovaní pňov
921207nekvalifikovaný zamestnanec v lesníctve, i. n.
9213pomocní a nekvalifikovaní robotníci v rybárstve
921301pomocný rybársky robotník pri údržbe rybárskych zariadení
921302pomocný rybársky robotník pri kŕmení rýb
921303pomocný rybársky robotník pri výlove
921304pomocný rybársky robotník pri čistení rybníkov a vodných nádrží
921305upratovač pláže
921306nekvalifikovaný zamestnanec v rybárstve, i. n.
9214pomocní a nekvalifikovaní robotníci v poľovníctve
921401pomocník v poľovníctve pri výrobe a opravách konštrukcií a ohrád
921402pomocník v poľovníctve pri kŕmení zveri
921403pomocník v poľovníctve pri love zveri
921404nekvalifikovaný zamestnanec v poľovníctve, i. n.
93pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci v baniach a lomoch, v priemysle, stavebníctve, doprave a v príbuzných odboroch
931pomocní a nekvalifikovaní robotníci v baniach a lomoch, v stavebníctve a v príbuzných odboroch
9311pomocní a nekvalifikovaní robotníci v baniach a lomoch a v príbuzných odboroch
931101pomocný robotník pri hlbinnej ťažbe (v baniach)
931102pomocný robotník pri povrchovej ťažbe (v lomoch)
931103pomocný robotník pri úprave (triedení) nerastných surovín
931104pomocný robotník na povrchu baníckych prevádzok
931105pomocný robotník pri ťažbe ropy a plynu
931106pomocný lámač
931107pomocný robotník pri údržbe banských zariadení
931108mazač rýpadiel a ostatných banských zariadení
931109nekvalifikovaný zamestnanec v baniach a lomoch, i. n.
9312pomocní a nekvalifikovaní robotníci na stavbách a pri údržbe ciest, priehrad a na podobných stavbách
931201manipulačný robotník na stavbách ciest a priehrad
931202pomocný robotník na stavbách ciest
931203pomocný robotník na stavbách priehrad a hrádzí
931204pomocný robotník údržby ciest, priehrad a hrádzí
931205pomocný ukladač potrubia
931206pomocný robotník pri údržbe vodných tokov
931207pomocný robotník pri melioračných prácach
931208kopáč priekop, jám, studní (prevažne ručný)
931209nekvalifikovaný zamestnanec na stavbách a pri údržbe ciest a priehrad, i. n.
9313pomocní a nekvalifikovaní robotníci na stavbách budov
931301manipulačný robotník na stavbách budov
931302pomocný robotník hlavnej stavebnej výroby
931303pomocný robotník pri demolácii budov
931304nekvalifikovaný zamestnanec na stavbách a pri údržbe budov, i. n.
9314figuranti v zememeračstve a pomocníci pri geodetických a kartografických prácach (v teréne)
931401manipulačný robotník v zememeračstve
931402pomocný robotník pri geodetických prácach
931403pomocný robotník pri kartografických prácach v teréne
931404figurant v zememeračstve
931405nekvalifikovaný zamestnanec pri geologických a kartografických prácach, i. n.
9315pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci pri geologickom a inom prieskume
931501manipulačný robotník pri geologickom a inom prieskume
931502pomocný robotník pri geologickom prieskume
931503pomocný robotník pri speleologickom prieskume
931504figurant pri geologických prácach
931505nekvalifikovaný zamestnanec pri geologickom a inom prieskume, i. n.
932pomocní a nekvalifikovaní robotníci v priemysle (vo výrobe)
9321pomocní a nekvalifikovaní montážni a manipulační robotníci (jednoduché ručné úkony)
932101manipulačný robotník v priemysle (vo výrobe)
932102pomocný robotník v priemysle (vo výrobe)
932103pomocný montážny robotník
932104mazač strojov a zariadení
932105pomocný mechanik
932106triedič fliaš
932107nekvalifikovaná šička
932108nekvalifikovaný montážny a manipulačný zamestnanec v priemysle, i. n.
9322ruční baliči a vrecovači
932201ručný balič
932202ručný balič, vrecovač
932203stáčač fliaš
932204ručný balič, plnič fliaš (pomocný)
932205nekvalifikovaný zamestnanec pri balení a vrecovaní, i. n.
9323robotníci nádvornej skupiny
932301robotník nádvornej skupiny
932302prekládkový robotník
932303nekvalifikovaný zamestnanec, i. n.
933pomocní a nekvalifikovaní robotníci v doprave, sklade, viazači bremien a ostatní pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci, i. n.
9331vodiči vozidiel poháňaných rukami alebo nohami
933101obsluha vozidiel poháňaných pedálmi
933102obsluha vozidiel poháňaných rukami
933103pomocný robotník ručnej dopravy v baniach a lomoch
933104nekvalifikovaný zamestnanec pri manipulácii s vozidlami poháňanými rukami alebo nohami, i. n.
9332obsluha povozov a zariadení poháňaných zvieratami
933201kočiš v lesníctve a poľnohospodárstve
933202kočiš fiakrista
933203kočiš ťažného povozu v lomoch a pieskovňach
933204obsluha povozov ťahaných zvieratami, i. n.
9333viazači a nosiči bremien, prístavní robotníci (dokári)
933301viazač bremien
933302závozník
933303nakladač, nosič bremien a tovaru
933304manipulačný robotník pri sťahovaní nábytku
933305pomocný a manipulačný robotník v službách
933306prístavný robotník, dokár
933307vážnik
9339pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci v doprave, skladoch, telekomunikáciách, na poštách a podobne, i. n.
933901pomocný, manipulačný robotník v doprave
933902pomocník na lodi
933903pomocný skladník
933904pomocný robotník zberných surovín
933905pomocný robotník v autoservise
933906pomocný staničný robotník
933907pomocný zamestnanec v obchodnej prevádzke
933908pomocný robotník v telekomunikáciách
933909pomocný traťový robotník
933910pomocný robotník, i. n.
933911nekvalifikovaný zamestnanec v doprave, skladoch a v telekomunikáciách, i. n.
0príslušníci ozbrojených síl (profesionálni vojaci)
01príslušníci ozbrojených síl
011príslušníci ozbrojených síl
0111generáli a dôstojníci (riadiaci a odborní zamestnanci ústredného orgánu štátnej správy, jeho úradov a zariadení)
011101dôstojník, vedec a odborník vo vojenských vedách
011102dôstojník, vedec a odborník v lekárskych a príbuzných odboroch
011103dôstojník, odborný pedagogický zamestnanec
011104dôstojník, odborný zamestnanec v právnej oblasti
011105dôstojník, odborný zamestnanec vo veliteľsko-štábnej oblasti, organizačnej a plánovacej oblasti, v oblasti kontroly a inšpekcie
011106dôstojník, odborný zamestnanec riadenia leteckej prevádzky, manažmentu komunikačných a informačných systémov
011107dôstojník, odborný zamestnanec systémov logistiky, vyzbrojovania, infraštruktúry a správy majetku a finančno-ekonomického manažmentu
011108dôstojník, odborný zamestnanec personálneho manažmentu
011109dôstojník, odborný zamestnanec, i. n.
0112generáli a dôstojníci (velitelia, náčelníci a dôstojníci štábov veliteľstiev druhov vojsk, vojenských zväzkov, vojenských základní, vojenských útvarov a vojenských zariadení podriadených veliteľstvám)
011201dôstojník štábov veliteľstiev
011202dôstojník štábov vojenských útvarov a zariadení podriadených veliteľstvám
011203dôstojník, manažment vojenských systémov
011204dôstojník, riadenie leteckej prevádzky
011205dôstojník, personálny manažment
011206dôstojník, elektrotechnické odbory
011207dôstojník, strojné odbory
011208dôstojník, finančno-ekonomický manažment
011209dôstojník, systémy logistiky
011210dôstojník, vedec a odborník vo vojenských vedách
011211dôstojník, vedec a odborník v lekárskych a príbuzných odboroch
011212dôstojník, odborný pedagogický zamestnanec
011213dôstojník, odborný zamestnanec v právnej oblasti
011214dôstojník, i. n.
0113práporčíci (velitelia, náčelníci a špecialisti ústredného orgánu štátnej správy a jeho úradov a zariadení, velitelia, náčelníci a špecialisti veliteľstiev druhov vojsk, vojenských zväzkov, vojenských základní, vojenských útvarov a vojenských zariadení)
011301práporčík, veliteľ a náčelník
011302práporčík, strojársky technik
011303práporčík, elektrotechnik
011304práporčík, elektronik a technik rádiokomunikačných a rádiotelekomunikačných zariadení
011305práporčík, technik výpočtovej techniky
011306práporčík, letecký technik
011307práporčík, špecialista systémov logistiky
011308práporčík, správca
011309práporčík, špecialista, i. n.
0114poddôstojníci (velitelia, náčelníci a špecialisti vojenských základní, vojenských útvarov a vojenských zariadení)
011401poddôstojník, veliteľ a náčelník
011402poddôstojník, mechanik
011403poddôstojník, vodič
011404poddôstojník, správca
011405poddôstojník, špecialista, i. n.
0115 mužstvo
011501mužstvo, vodič
011502mužstvo, špecialista
011503mužstvo, i. n.

Použitá skratka:

i. n. – inde neklasifikované