Opatrenie č. 404/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011

Čiastka 154/2010
Platnosť od 28.10.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH

404

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 19. októbra 2010,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2011

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2011 sa zvyšujú o 1,8 %.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Jozef Mihál v. r.