Oznámenie č. 399/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Čiastka 152/2010
Platnosť od 14.10.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.

399

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

výnos zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.

Obsahom materiálu je nová právna úprava študijných programov schválených Akreditačnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v priebehu rokov 2008 a 2009.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.

Výnos bude uverejnený v osobitnej čiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. októbra 2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.