Oznámenie č. 397/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

Čiastka 151/2010
Platnosť od 11.10.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 11. októbra 2010.

397

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z.

výnos z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách (oznámenie č. 67/2008 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL (oznámenie č. 149/2010 Z. z.).

Týmto výnosom sa transponuje smernica Komisie 2009/163/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES o sladidlách používaných v potravinách, pokiaľ ide o neotam a smernica Komisie 2010/37/EÚ zo 17. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2008/60/ES ustanovujúca osobitné kritériá čistoty týkajúce sa sladidiel na použitie v potravinách.

Výnos nadobúda účinnosť 11. októbra 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 20/2010 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a v čiastke č. 25/2010 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.