Oznámenie č. 390/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení

Čiastka 149/2010
Platnosť od 07.10.2010
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 39/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

390

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 35 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z.

opatrenie z 28. septembra 2010 č. 18/2010 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.

Opatrenie ustanovuje spôsob výpočtu, metodiku výpočtu, vzor hlásenia, metodiku na jeho vypracúvanie a lehotu na zverejňovanie priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 33/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.