Oznámenie č. 386/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 148/2010
Platnosť od 01.10.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2010 v súlade s článkom 14 ods. 1.

386

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. októbra 2009 bola v Záhrebe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2010 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.