Opatrenie č. 375/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011

Čiastka 143/2010
Platnosť od 23.09.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH

375

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 16. septembra 2010

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011 je 10 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Mikloš v. r.