Zákon č. 373/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 417/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 143/2010
Platnosť od 23.09.2010
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 72o v tridsiatom treťom bode v čl. I a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010, a okrem prvého bodu až pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až tridsiateho druhého bodu a § 72p a 72r v tridsiatom treťom b...