Oznámenie č. 371/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 142/2010
Platnosť od 22.09.2010
Redakčná poznámka

Dohovor pre Peruánsku republiku nadobudol platnosť 30. septembra 2010.

371

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Peruánska republika s platnosťou od 30. septembra 2010 pristupuje k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) a zároveň určuje orgán podľa článku 6 dohovoru.

Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z., oznámenie č. 331/2009 Z. z. a oznámenie č. 77/2010 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

K oznámeniu č. 371/2010 Z. z.

DOPLNENIE

Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961

(stav k 1. februáru 2006)

v znení neskorších zmien a doplnkov

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámení č. 456/2006 Z. z., č. 314/2007 Z. z., č. 501/2007 Z. z., č. 252/2008 Z. z., č. 16/2009 Z. z., č. 331/2009 a č. 77/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Peruánska republika

Ministerstvo zahraničných vecí Peruánskej republiky – Generálne riaditeľstvo konzulárnej politiky“