Nariadenie vlády č. 348/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z.

Čiastka 134/2010
Platnosť od 31.08.2010
Účinnosť od 01.09.2010 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.

OBSAH

348

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. augusta 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 znie:

„Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.

P. č.Názov
výrobku
Kategória podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 966/2009Druh a veľkosť baleniaMnožstvo na žiaka a deňPodpora z národných zdrojov s DPH v euráchNajvyššia úhrada platená žiakom s DPH v eurách
1.plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate
(UHT )
Ikartón 1 l250 ml0,12790,07
2.polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate
(UHT )
Ikartón 1 l250 ml0,12790,06
3.plnotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIkartón/vrecko 1 l250 ml0,12790,06
4.polotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIkartón/fľaša 1 l250 ml0,12790,05
5.polotučné mlieko neochutené, pasterizovanéIvrecko 1 l250 ml0,12790,04
6.polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate
(UHT)
Ikartón 250 ml250 ml0,11120,28
7.polotučné mlieko ochutené
s vitamínmi
Itéglik 200 ml200 ml0,11120,28
8.zakysané mlieko neochutené 1 %Itéglik 250 g250 g0,05400,25
9.zakysané mlieko neochutené 3,5 %Itéglik 250 g250 g0,05400,30
10.zakysané plnotučné mliekoItéglik 200 ml200 ml0,04450,15
11.acidofilné mlieko 3,6 %Itéglik 230 ml230 ml0,10230,29
12.acidofilné mlieko 1 %Itéglik 250 ml250 ml0,11120,28
13.smotanový jogurt bielyItéglik 135 g135 g0,07290,25
14.jogurt bielyItéglik 150 ml150 ml0,08340,19
15.jogurt bielyItéglik 150 g150 g0,08100,26
16.jogurt bielyItéglik 125 g125 g0,06750,17
17.bifidový cmar neochutenýItéglik 250 g250 g0,05400,15
18.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrouItéglik 200 g200 g0,08640,22
19.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou bielyItéglik 120 g 120 g0,04820,28
20.kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutenýIItéglik 120 g120 g0,05040,31
21.jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,06080,19
22.jogurt ochutenýIItéglik 145g145 g0,07050,37
23.jogurt ochutený
so zníženým
obsahom tuku
IItéglik 150 g150 g0,07290,24
24.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 145 g145 g0,07050,27
25.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 150 g150 g0,07290,32
26.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 125 g125 g0,06080,24
27.smotanový jogurt ochutenýIItéglik 150 ml150 ml0,07510,27
28.jogurtové mliekoIItéglik 200 ml200 ml0,08010,26
29.bifidový cmar ochutenýIItéglik 250 g250 g0,08750,27
“.

3. Názov prílohy č. 5 znie:

„ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

4. Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.


Iveta Radičová v. r.