Zákon č. 346/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/2010
Platnosť od 31.08.2010
Účinnosť od 01.09.2010

OBSAH

346

ZÁKON

z 11. augusta 2010,

ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z. a zákona č. 224/2010 Z. z. sa mení takto:

1. V § 241 ods. 1 písmeno f) znie:

f) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu,“.

2. V § 244 ods. 1 písmeno h) znie:

h) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä že boli porušené ustanovenia zabezpečujúce práva obhajoby,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.