Oznámenie č. 345/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre

Čiastka 133/2010
Platnosť od 25.08.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

345

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal

výnos z 18. augusta 2010 č. 2/2010 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre.

Výnosom sa ustanovuje regulačný rámec, ktorý vymedzuje spôsob regulácie, podrobnosti postupu pri určovaní úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre, rozsah a podrobnosti uplatňovania princípov spoplatňovania železničnej infraštruktúry, rozsah a podrobnosti o určovaní primeraného zisku a ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú vynaložené na prevádzku vlaku.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 6/2010 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.