Oznámenie č. 344/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy o vydaní výnosu o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave

Čiastka 133/2010
Platnosť od 25.08.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

344

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 9 ods. 7 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach vydal

výnos z 3. augusta 2010 č. 1/2010 o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného v železničnej doprave.

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach návrhu na určenie cestovného a o postupe pri regulácii cestovného.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 6/2010 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.