Oznámenie č. 338/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe

Čiastka 132/2010
Platnosť od 14.08.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

338

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.

Týmto výnosom sa menia podrobnosti o požiadavkách na personálne vybavenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 24/2010 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.