Opatrenie č. 336/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Čiastka 132/2010
Platnosť od 14.08.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2011
Zrušený 411/2011 Z. z.

OBSAH