Výnos č. 316/2010 Z. z.Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 121/2010
Platnosť od 09.07.2010 do29.07.2010
Najbližšie účinné znenie 01.08.2010
Zrušený 328/2010 Z. z.

OBSAH

316

VÝNOS

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 7. júla 2010

o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 564/2009 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 až 2011 z 30. marca 2010 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky1) je záväzná aj pre zamestnávateľov v odvetví označenom v štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) na úrovni divízie 28 a 29.


§ 2

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2010.


Viera Tomanová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 178/2010 Z. z.

2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.