Nariadenie vlády č. 310/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

Čiastka 116/2010
Platnosť od 02.07.2010
Účinnosť od 01.09.2010

OBSAH

310

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júna 2010,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

Vláda Slovenskej republiky podľa § 161 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien sa mení takto:

1. § 6 znie:

㤠6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

2. V prílohe č. 1 treťom bode písmeno n) znie:

n) pri starostlivosti o plemenného žrebca, plemenného býka, plemenného kanca, plemenného barana, plemenného capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej dochádza k bezprostrednému kontaktu s ním,“.

3. V prílohe č. 2 bode 1.1. písm. c) sa slová „najvyššie prípustné hodnoty vibrácií“ nahrádzajú slovami „akčné hodnoty expozície vibráciám“.

4. V prílohe č. 2 bode 1.1. písm. d) sa slovo „celkovo“ nahrádza slovami „na celé telo“ a slová „najvyššie prípustné hodnoty“ sa nahrádzajú slovami „akčné hodnoty expozície vibráciám“.

5. V prílohe č. 2 bode 1.3. sa slová „najvyššie prípustné hodnoty“ nahrádzajú slovami „horné akčné hodnoty expozície“.

6. V prílohe č. 2 bode 1.5. sa slová „najvyššie prípustné hodnoty elektromagnetického žiarenia a elektromagnetických polí s frekvenciami 3 000 GHz“ nahrádzajú slovami „akčné hodnoty expozície elektromagnetickému žiareniu a elektromagnetickým poliam s frekvenciami 300 GHz“.

7. Príloha č. 3 znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 2).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.


Robert Fico v. r.