Nariadenie vlády č. 309/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Čiastka 116/2010
Platnosť od 02.07.2010
Účinnosť od 01.09.2010

OBSAH

309

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júna 2010,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 175 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov sa mení takto:

1. § 5 znie:

㤠5

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

2. V prílohe č. 1 bode 1.4 písmeno c) znie:

c) pri starostlivosti o plemenného býka, plemenného kanca, plemenného barana, plemenného capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej dochádza k bezprostrednému kontaktu s ním,“.

3. Príloha č. 2 znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 2).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.


Robert Fico v. r.