Oznámenie č. 304/2010 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla v znení neskorších predpisov

Čiastka 114/2010
Platnosť od 30.06.2010 do30.04.2012
Účinnosť do 30.04.2012
Zrušený 219/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2010.

304

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 23. júna 2010 č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla (oznámenie č. 296/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2010.

Výnos je uverejnený v čiastke 51/2010 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.