Opatrenie č. 300/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 114/2010
Platnosť od 30.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010

OBSAH

300

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. júna 2010

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „185,19 eura“ nahrádza sumou „185,38 eura“,

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „129,18 eura“ nahrádza sumou „129,31 eura“,

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „84,52 eura“ nahrádza sumou „84,61 eura“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


Viera Tomanová v. r.