Zákon č. 30/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 19/2010
Platnosť od 30.01.2010
Účinnosť od 01.02.2010

OBSAH

30

ZÁKON

z 20. januára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z. a zákona č. 493/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „481,31 eura/1 000 l“ nahrádzajú slovami „368 eur/1000 l“.

2. Za § 46e sa vkladá § 46f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠46f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2010

Daň podľa § 6 ods. 1 písm. d) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahuje na minerálny olej, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu alebo dovezený (§ 29) od 1. februára 2010.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Miroslav Číž v. r.

Robert Fico v. r.