Vyhláška č. 299/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Horskej záchrannej službe

Čiastka 114/2010
Platnosť od 30.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010

299

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 23. júna 2010,

ktorou sa ustanovuje katalóg činností v Horskej záchrannej službe

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 104 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 519/2007 Z. z ustanovuje:


§ 1

Katalóg činností v Horskej záchrannej službe je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


Robert Kaliňák v. r.


Príloha k vyhláške č. 299/2010 Z. z.

KATALÓG ČINNOSTÍ V HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE

1. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: mladší záchranár

Činnosti:

1.01 Rutinná činnosť pri záchranných, pátracích a preventívnych činnostiach pod odborným dozorom alebo pri záchranných, pátracích a preventívnych činnostiach na lyžiarskych tratiach pod odborným dozorom.

2. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: záchranár

Činnosti:

2.01 Záchranná, pátracia a preventívna činnosť s maximálnou obtiažnosťou v horolezeckom teréne do II°UIAA, s maximálnym sklonom pri pohybe na lyžiach do 30° podľa presne stanovených postupov.

2.02 Záchranná činnosť na vyznačených lyžiarskych tratiach bez obmedzenia.

2.03 Dokumentovanie a spracovanie údajov o záchranných akciách pod odborným dozorom.

2.04 Príjem a spracovanie tiesňových volaní.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: starší záchranár, operátor operačného strediska tiesňového volania

Činnosti:

3.01 Záchranná, pátracia a preventívna činnosť v horolezeckom teréne s maximálnou obtiažnosťou alebo s maximálnym sklonom svahu pri presune na lyžiach podľa presne stanovených postupov.

3.02 Záchranná a preventívna činnosť v lavínach.

3.03 Záchranná činnosť s pomocou lavínového a pátracieho psa.

3.04 Záchranná činnosť v jaskyniach.

3.05 Záchranná činnosť pomocou vrtuľníka lanovou technikou.

3.06 Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu vymedzenom osobitným predpisom.1)

3.07 Dokumentovanie a spracovanie údajov o záchranných akciách.

3.08 Samostatné vykonávanie odborných činností na úseku nepretržitého príjmu a prenosu tiesňových volaní a správ o záchranných a pátracích činnostiach.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: záchranár expert, odborný referent

Činnosti:

4.01 Záchranná, pátracia a preventívna činnosť v horolezeckom teréne s maximálnou obtiažnosťou alebo s maximálnym sklonom svahu pri presune na lyžiach bez obmedzenia.

4.02 Vykonávanie a organizovanie záchranných, pátracích a preventívnych činností.

4.03 Školiace činnosti pod vedením Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby.

4.04 Samostatné vykonávanie odbornej činnosti vo vecne vymedzenej oblasti rozpočtovania, financovania a materiálno-technického vybavenia.

4.05 Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania právnych vzťahov vo vecne vymedzenej oblasti v osobnom úrade.

4.06 Samostatné vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4.07 Samostatné činnosti súvisiace s výkonom technika požiarnej ochrany a vykonávanie protipožiarnych preventívnych opatrení podľa osobitných predpisov.

4.08 Samostatná ucelená odborná činnosť pri vykonávaní úloh spojovacej a výpočtovej služby.

4.09 Samostatná odborná činnosť pri spracovávaní nehodovosti a nešťastí v horských oblastiach na celoštátnej úrovni.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: záchranár špecialista

Činnosti:

5.01 Metodické a organizačné zabezpečovanie pravidelných previerok odbornej spôsobilosti v rozsahu určenej obsahovej náplne a kontrolná činnosť dodržiavania záväzných termínov platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti.

5.02 Metodické usmerňovanie spracovávania úrazovej štatistiky.

5.03 Metodické a organizačné zabezpečovanie pravidelných previerok cyklického vzdelávania v rozsahu určenej obsahovej náplne.

5.04 Zabezpečovanie a vykonávanie odborného školenia v oblasti záchrannej činnosti, zdravotníckej činnosti, kynologickej činnosti, speleozáchrany a speleológie, rádiospojenia.

5.05 Samostatné odborné vykonávanie činností na úseku preventívnych opatrení, meteorologických a snehomerných pozorovaní.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: náčelník

Činnosti:

6.01 Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení na oblastných strediskách Horskej záchrannej služby.

6.02 Riadenie výkonu záchrannej a preventívnej činnosti a zabezpečovanie akcieschopnosti a pripravenosti príslušníkov Horskej záchrannej služby.

6.03 Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení na Stredisku lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

6.04 Riadenie a koordinovanie činností na úseku preventívnych opatrení, meteorologických a snehomerných pozorovaní.

6.05 Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení v Školiacom stredisku Horskej záchrannej služby.

6.06 Samostatné koordinačné a metodické zabezpečenie odborných komisií.

6.07 Samostatná odborná špecializovaná činnosť v oblasti rozpracovania podrobných metodických postupov priebežného cyklického vzdelávania záchranárov.

6.08 Samostatné vykonávanie operatívno-technických opatrení Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby.

6.09 Riadenie, koordinovanie a samostatné vykonávanie odborných činností pri zabezpečení nepretržitého príjmu a prenosu tiesňových volaní a správ o záchranných a pátracích činnostiach.

6.10 Samostatné a podrobné vypracovanie obsahovej náplne pravidelných previerok odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: manažér

Činnosti:

7.01 Koordinačná a metodická činnosť na úseku rozpočtovania, financovania a materiálno-technického zabezpečovania vrátane komplexnej prípravy podkladov do návrhov štátneho rozpočtu.

7.02 Samostatné odborné, organizačné a preventívne činnosti pri uplatňovaní právnych vzťahov príslušníkov v osobnom úrade.

7.03 Koordinačná a kontrolná činnosť pri uplatňovaní predpisov o verejnom obstarávaní pri získavaní tovarov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj.

7.04 Koordinačná činnosť pri obstarávaní stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác.

7.05 Koordinačná a kontrolná činnosť pri nakladaní s majetkom štátu a jeho ochrane podľa osobitných predpisov.2)

7.06 Koordinačná a kontrolná činnosť v oblasti investičnej činnosti.

7.07 Samostatné odborné a organizačné činnosti súvisiace s prípravou podkladov k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: starší manažér

Činnosti:

8.01 Koncepčná, metodická a kontrolná činnosť v riadených organizačných zložkách.

8.02 Komplexné vypracovanie opatrení na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených plánov činnosti.

8.03 Koordinovanie spolupráce s orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami a obcami pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.3)

8.04 Koordinovanie spolupráce s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach.3)

9. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: vrchný manažér

Činnosti:

9.01 Koordinovanie celoštátneho systému v oblasti záchrany v horách.

9.02 Tvorba štátnej politiky v oblasti horskej záchrany.

9.03 Koncepčná a normotvorná činnosť zásadných legislatívnych opatrení v oblasti horskej záchrannej činnosti a integrovaného záchranného systému na celoštátnej úrovni alebo s medzinárodným charakterom.

9.04 Koordinovanie medzištátneho systému horskej záchrany prostredníctvom medzinárodných organizácií horských záchranných služieb a zabezpečovanie členstva v týchto organizáciách.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 334/2009 Z. z., ktorou sa ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

3) § 4 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.