Oznámenie č. 29/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Právneho nástroja o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 2 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii podpísanej 25. júna 2003

Čiastka 18/2010
Platnosť od 30.01.2010
Redakčná poznámka

Právny nástroj o extradícii nadobudne platnosť 1. februára 2010 v súlade s bodom 5.(a).

Pôvodný predpis

30.01.2010