Oznámenie č. 278/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania

Čiastka 109/2010
Platnosť od 18.06.2010 do31.07.2014
Účinnosť do 31.07.2014
Zrušený 483/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

278

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 39 ods. 15 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 8. júna 2010 č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania.

Opatrenie ustanovuje metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.