Oznámenie č. 277/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2010
Platnosť od 18.06.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

277

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 15. júna 2010 č. 10/2010, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov. Opatrením sa ustanovuje najmä výška poplatku za vykonanie zápisu, zmeny zápisu a zrušenie zápisu v registri vedenom Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.