Nariadenie vlády č. 276/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c149/2010 Z. z.)

Čiastka 108/2010
Platnosť od 18.06.2010
Účinnosť od 01.01.2011

276

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. mája 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. c) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,“.

2. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

KOEFICIENTY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, MATERSKEJ ŠKOLY, JAZYKOVEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL, MATERSKÝCH ŠKÔL, JAZYKOVÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE A KOEFICIENT NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE

Tabuľka č. 1 – Hodnoty koeficientov spolu s koeficientmi materských škôl s počtom detí nad 25

Index
j
Žiak (dieťa) základnej umeleckej školy a školského zariadeniaKoeficient
1Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania13,0
2Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 8,0
3Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov1)61,0
4Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov31,0
5Dieťa školského klubu detí 6,0
6Potenciálny stravník – žiak základnej školy zriadenej obcou2) 2,0
7Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej zriadenej obcou3) 4,0
8Potenciálny stravník – žiak základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenej krajským školským úradom4) 2,0
9Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenej krajským školským úradom5)  4,0
10Poslucháč jazykovej školy 0,6
11Dieťa školského internátu15,0
12Potenciálne dieťa v centre voľného času a v školskom stredisku záujmovej činnosti (ďalej len „záujmové vzdelávanie“)6)  1,1

1) Za dieťa do troch rokov sa považuje dieťa, ktoré dovŕši vek troch rokov najskôr k 1. septembru kalendárneho roka.

2) Potenciálny stravník – žiak základnej školy zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy na území obce zriadenej obcou.

3) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej zriadenej obcou, je každý žiak základnej školy internátnej na území obce zriadenej obcou.

4) Potenciálny stravník – žiak základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.

5) Potenciálny stravník – žiak základnej školy internátnej a základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenej krajským školským úradom, je každý žiak základnej školy internátnej a základnej školy internátnej pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce zriadenej krajským školským úradom, ktorý sa stravuje v zariadení školského stravovania zriadeného obcou z dôvodu, že táto škola nemá na území obce zriadené vlastné zariadenie školského stravovania.

6) Do počtu detí na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a strediskách záujmovej činnosti sa započítava počet obyvateľov obce vo veku päť až štrnásť rokov s trvalým pobytom na jej území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Tabuľka č. 2 – Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu, ak celkový počet detí v materskej škole alebo materských školách zriaďovateľa nepresahuje 25

Počet detí v materskej škole
(materských školách) zriaďovateľa
Zvýšenie koeficientov
(bez ohľadu na vek dieťaťa) o hodnotu
do 1020,6
od 11 do 1512,6
od 16 do 206,5
od 21 do 251,7

3. V prílohe č. 3a v tabuľke sa vypúšťa šiesty riadok.

Doterajšie riadky 7 až 22 sa označujú ako riadky 6 až 21.

4. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

VZOREC

NA VÝPOČET PODIELU OBCE NA VÝNOSE DANE

Vzorec 04-1

Vysvetlivky:

PDipodiel obce „i“ na výnose dane v eurách
PDi a1 podiel obce „i“ na výnose dane v eurách neupravený koeficientom nadmorskej výšky obce
PDi a2 podiel obce „i“ na výnose dane v eurách upravený koeficientom nadmorskej výšky obce
VDvýnos dane podľa § 2 zákona v eurách
OBipočet obyvateľov obce „i“ k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
OBpočet obyvateľov Slovenskej republiky k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
knv ikoeficient nadmorskej výšky obce „i“
kikoeficient obce „i“
cjkoeficient základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti „j“
cmkoeficient základnej umeleckej školy, materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jazykovej školy a školského zariadenia „m“ v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby
zijpočet žiakov (detí, poslucháčov) základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce „i“ a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a počet obyvateľov obce vo veku päť až štrnásť rokov s trvalým pobytom na jej území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti
zimpočet žiakov (detí, poslucháčov) základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školského klubu detí a školského klubu detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka do 15 rokov veku
 skutočný priemerný prepočítaný denný počet detí za predchádzajúci školský rok v materskej škole a materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckom zariadení, školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení, diagnostickom centre, liečebno-výchovnom sanatóriu, reedukačnom centre v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ do 15 rokov veku; pri novovzniknutom školskom zariadení sa počet žiakov na kalendárny rok určí ako skutočný počet žiakov prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
 skutočný počet evidovaných detí za predchádzajúci školský rok v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centre špeciálnopedagogického poradenstva v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromnej osoby na území obce „i“ do 15 rokov veku; pri novovzniknutom školskom zariadení sa počet detí na kalendárny rok určí ako skutočný počet detí prijatých do školského zariadenia podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
Zjcelkový počet žiakov (detí, poslucháčov) „j“ v Slovenskej republike v základných umeleckých školách, materských školách, jazykových školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a počet obyvateľov obcí vo veku päť až štrnásť rokov s trvalým pobytom na ich území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti
Zm
 
celkový počet žiakov (detí, poslucháčov) „m“ v Slovenskej republike v základných umeleckých školách, materských školách, materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jazykových školách, školských kluboch detí, školských kluboch detí pri základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb a potenciálnych stravníkov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka do 15 rokov veku
 celkový skutočný priemerný prepočítaný denný počet detí v Slovenskej republike za predchádzajúci školský rok v materských školách a materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zdravotníckych zariadeniach, školských kluboch detí pri zdravotníckych zariadeniach, diagnostických centrách, liečebno-výchovných sanatóriách, reedukačných centrách „m“ v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb do 15 rokov veku; pri novovzniknutých školských zariadeniach sa počet detí na kalendárny rok určí ako skutočný počet detí prijatých do školských zariadení podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
 celkový skutočný počet evidovaných detí v Slovenskej republike za predchádzajúci školský rok v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálnopedagogického poradenstva v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví a súkromných osôb do 15 rokov veku; pri novovzniknutých školských zariadeniach sa počet detí na kalendárny rok určí ako skutočný počet detí prijatých do školských zariadení podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, v ktorom sa štatistické zisťovanie uskutočňuje
OBi pp počet obyvateľov obce „i“, ktorí dovŕšili vek 62 rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
OBpppočet obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili vek 62 rokov k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka
iúdaj týkajúci sa príslušnej obce
júdaj týkajúci sa príslušnej základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a záujmového vzdelávania v centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti
múdaj týkajúci sa príslušnej základnej umeleckej školy, materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, jazykovej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromnej osoby
npočet obcí“.

Čl. II

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Robert Fico v. r.