Vyhláška č. 274/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2010
Platnosť od 15.06.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.02.2011 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010. Ustanovenie § 22a stráca účinnosť 31. januára 2011.

OBSAH

274

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 9. júna 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z., vyhlášky č. 1/2010 Z. z., vyhlášky č. 27/2010 Z. z. a vyhlášky č. 108/2010 Z. z. sa mení takto:

Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010. Ustanovenie § 22a stráca účinnosť 31. januára 2011.


Ľubomír Vážny v. r.