Vyhláška č. 27/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Čiastka 16/2010
Platnosť od 30.01.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.02.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 22. januára 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z. a vyhlášky č. 1/2010 Z. z. sa mení takto:

V § 21 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Mýto sa platí na základe príslušnej sadzby mýta po prejdení všetkých podúsekov v rovnakom smere jazdy v rámci jedného vymedzeného úseku bez jeho opustenia.

(3) Pri výpočte mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty sa postupuje podľa zákona a osobitných predpisov,5) pričom platí, že

a) vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov v rovnakom smere jazdy, nepodlieha spoplatneniu za tento vymedzený úsek,

b) vozidlo, ktoré vstúpi na vymedzený úsek cesty a neskôr ho opustí bez využitia všetkých jeho podúsekov a následne znova vstúpi na ten istý vymedzený úsek cesty v rovnakom smere jazdy do 46 hodín nasledujúcich od vstupu tohto vozidla na vymedzený úsek cesty a využije všetky zvyšné podúseky vymedzeného úseku cesty, podlieha spoplatneniu za celý vymedzený úsek.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2010.


Ľubomír Vážny v. r.