Oznámenie č. 259/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Čiastka 103/2010
Platnosť od 09.06.2010
Účinnosť do 22.02.2018
Zrušený 186/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

259

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 22 ods. 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 25. mája 2010 č. 9/2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Opatrenie ustanovuje obsah, rozsah odbornej skúšky a odbornej skúšky s certifikátom, spôsob jej vykonania a výšku poplatku za jej vykonanie. Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonáva pre každý sektor podľa § 4 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 19/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.