Oznámenie č. 247/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o spolupráci

Čiastka 98/2010
Platnosť od 04.06.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. mája 2010 v súlade s článkom 9 ods. 1.

247

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky o spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 13. mája 2010 v súlade s článkom 9 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.