Vyhláška č. 231/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2010
Platnosť od 28.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH

231

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 18. mája 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z. a vyhlášky č. 656/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 2 písm. a) a b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,“.

2. V § 28 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

a) schválená účtovná závierka vyhotovená ku dňu skončenia likvidácie s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)

b) schválená konečná správa o priebehu likvidácie spolu so schváleným návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku s výnimkou postupu podľa osobitného zákona,7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 75 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.

3. V prílohe č. 8 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra pri údaji o „Výška základného imania – § 2 ods. 2 písm. c) ZOR“ v stĺpci „Poznámka“, pripájajú na konci vety „v prípade zvýšenia základného imania“ tieto slová: „novými vkladmi okrem zvýšenia základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti“.

4. Prílohy č. 15 až 18 znejú:

Príloha č. 15 k výhláške č. 25/2004 Z. z.

Vzor 15 - Návrh na zápis podniku zahraničnej právnickej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby / podniku zahraničnej fyzickej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra

Príloha č. 16 k vyhláške 25/2004 Z. z.

Vzor 16 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov / o podniku zahraničnej právnickej osoby / o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby / o podniku zahraničnej fyzickej osoby / o organizačnej zložke podniku zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra

Príloha č. 17 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.

Vzor 17 - Návrh na zápis inej právnickej osoby do obchodného registra

Príloha č. 18 k vyhláške 25/2004 Z. z.

Vzor 18 - Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.


Viera Petríková v. r.