Vyhláška č. 227/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

(v znení č. r1/c96/2010 Z. z.)

Čiastka 92/2010
Platnosť od 27.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH

227

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 20. mája 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 82 písm. k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve sa mení takto:

Príloha č. 34 znie:

„Príloha č. 34 k vyhláške č. 344/2009 Z. z.

Časť A

Vzor

Vzor 01

Vzor

Vzor 02

Časť B

Vzor

Obrázok 01

Obrázok 02

Obrázok 03


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.


Vladimír Chovan v. r.