Oznámenie č. 220/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch

Čiastka 88/2010
Platnosť od 20.05.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

220

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 70 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. mája 2010 č. 7/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 15/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch (oznámenie č. 276/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.