Oznámenie č. 219/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách

Čiastka 88/2010
Platnosť od 20.05.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

219

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách.

Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2005 č. 3/2005, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 369/2005 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.