Nariadenie vlády č. 210/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť

Čiastka 85/2010
Platnosť od 19.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010

OBSAH

210

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. apríla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.

2. V § 1 ods. 1 sa za slová „na klimatizáciu“ vkladajú slová „a ďalšie spotrebiče“ a za slovom „používané“ sa vypúšťa slovo „aj“.

3. V § 3 ods. 1 posledná veta znie: „Ak sa ako všeobecná metóda merania použije všeobecná metóda merania uvedená v harmonizovanej slovenskej technickej norme, považuje sa za všeobecnú metódu merania podľa tohto nariadenia vlády.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.

4. V § 3 ods. 2 posledná veta znie: „Ak opis montáže, zaťaženia a prevádzkového stavu spĺňa požiadavky harmonizovanej slovenskej technickej normy, považuje sa za opis montáže, zaťaženia a prevádzkového stavu podľa tohto nariadenia vlády.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

5. V § 3 ods. 3 posledná veta znie: „Ak sa ako štatistická metóda na určovanie a overovanie deklarovaných hodnôt emisie hluku použije štatistická metóda uvedená v harmonizovanej slovenskej technickej norme, považuje sa za štatistickú metódu podľa tohto nariadenia vlády.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

6. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Spotrebič pre domácnosť uvádzaný na trh musí mať v návode na používanie uvedený údaj o hluku podľa tohto nariadenia vlády. Táto povinnosť sa nevzťahuje na spotrebič pre domácnosť, na ktorý sa vzťahuje povinnosť štítkového označenia spotreby energie podľa osobitného predpisu;1) v tomto prípade sa údaj o hluku uvedie v príslušnej časti tohto štítku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 210/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetických štítkom, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom.“.

7. V § 4 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.

8. V § 4 odsek 3 znie:

(3) V návode na používanie sa údaj o hluku uvedie spôsobom, z ktorého je zrejmá hladina A akustického výkonu vyjadrená v decibeloch dB vzhľadom na referenčný akustický výkon v picowattoch (1pW).“.

9. V § 4 ods. 8 písm. b) sa slová „Komisia Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európska komisia“.

10. V § 4 sa vypúšťa odsek 9.

11. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

12. V prílohe č. 1 sa za bod 8 vkladajú nové body 9 a 10, ktoré znejú:

9. Elektrické spotrebiče na ošetrovanie vlasov, ktoré majú zdroj hluku.

10. Elektrické sporáky, rúry, grily, mikrovlnné rúry a akékoľvek ich kombinácie, ktoré majú zdroj hluku.“.

Doterajšie body 9 až 11 sa označujú ako body 11 až 13.

13. V prílohe č. 1 bode 11 sa na konci pripájajú slová „a ktoré majú zdroj hluku“.

14. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 177/2002 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 86/594/EHS z 1. decembra 1986 o hluku prenášanom vzduchom, ktorý spôsobujú domáce spotrebiče (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 8).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010.


Robert Fico v. r.