Vyhláška č. 193/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

Čiastka 78/2010
Platnosť od 07.05.2010
Účinnosť od 15.05.2010

193

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2010,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Slanské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla kráľovského, výra skalného, bociana čierneho, orla krikľavého, včelára lesného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, sovy dlhochvostej, penice jarabej, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, strakoša červenochrbtého, orla skalného, lelka lesného, škovránka stromového, jariabka hôrneho, prepelice poľnej, žltochvosta lesného, krutihlava hnedého, muchára sivého, hrdličky poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, chriašteľa poľného, žlny sivej a ďatľa čierneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Košice-okolie v katastrálnych územiach Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Ďurkov, Herľany, Kalša, Košický Klečenov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Nižná Kamenica, Nový Salaš, Opiná, Rákoš, Rankovce, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa a Žírovce, v okrese Prešov v katastrálnych územiach Abranovce, Brestov, Červenica, Kokošovce, Lesíček, Lúčina, Mirkovce, Okružná, Podhradík, Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, Tuhrina, Vyšná Šebastová, Zlatá Baňa a Žehňa, v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Bačkov, Brezina, Byšta, Dargov, Kravany, Kuzmice, Malé Ozorovce, Slivník, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Veľký Kazimír, Zbehňov a Zemplínska Teplica a v okrese Vranov nad Topľou v katastrálnych územiach Banské, Cabov, Davidov, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Juskova Voľa, Kamenná Poruba, Pavlovce, Petrovce, Rudlov, Sečovská Polianka, Vechec, Zámutov a Zlatník.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 60 247,4200 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla kráľovského, orla krikľavého, orla skalného, bociana čierneho a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, krutihlava hnedého, žlny sivej a ďatľa čierneho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

d) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov1) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky v Bratislave, na Krajskom úrade životného prostredia Košice, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia Košice-okolie, na Obvodnom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia vo Vranove nad Topľou a na Obvodnom úrade životného prostredia v Trebišove.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.


Jozef Medveď v. r.


Príloha k vyhláške č. 193/2010 Z. z.

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom nehnuteľností k 1. januáru 2006, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 (stav k 1. januáru 1998) tejto nomenklatúry:

Čerhov38 – 33
Giraltovce28 – 33
Prešov37 – 22
Slanec38 – 31
Soľ38 – 11
Sečovce38 – 13

Vonkajšia hranica

Východiskový bod sa začína na štátnej hranici s Maďarskou republikou pod obcou Kazimír hraničným kameňom XVII/45 a pokračuje smerom na západ po štátnej hranici po hraničný kameň XVII/6 v katastrálnom území Trstené pri Hornáde. Odtiaľ hranica postupuje okrajom lesa severným generálnym smerom, pod obcou Skároš zahŕňajúc aj dva erózne strže vybiehajúce od okraja lesa severozápadným smerom. Obchádza z východu zastavané územie obce Skároš pretínajúc potok Marovka a stále sledujúc okraj lesa postupuje po lesnú cestu nad hájovňou Červený vrch. Hranica sleduje lesnú cestu v krátkom úseku, odkláňa sa na od lesnej cesty na sever a potom korytom občasného potoka na západ nad kótu 318 m n. m. po lesnú cestu. Po nej krátko pokračuje južne na okraj lesa a potok okrajom lesa na západ a na sever po riečku Olšavu oproti kóte 178 m n. m. Pod kótou hranica sleduje vodný tok Oľšavy proti prúdu až po miesto nad vtokom Bystrého potoka do Olšavy. Odtiaľ sa hranica otáča na východ a na severovýchod, sledujúc stále okraj lesného celku po miesto východne od kóty 367 m n. m. (východne od obce Vyšná Myšľa). Hranica opúšťa okraj lesa, otáča sa na severoseverozápad sledujúc koryto občasného potoka spod kóty Bradlo (840 m n. m.) po križovatku potoka s poľnou cestou. Od križovatky hranica sleduje poľnú cestu protismerne krátko na juh a potom na východ, obchádzajúc zo severnej strany okraj remízky. Pri severovýchodnom cípe sa otáča na severzápad a potom na severovýchod po Garbovský potok. V mieste styku s potokom pokračuje krátko proti prúdu potoka po okraj lesa, opäť sa točí na sever a na severovýchod a z južnej, východnej a severnej strany obchádza zastavané územie obce Rákoš, sleduje severný okraj štátnej cesty Rákoš – Bohdanovce, pred kótou 277 m n. m. sa hranica stáča na sever k pásu sprievodnej drevitej zelene Bohdanovského potoka, pokračuje okrajom pásu smerom k Bohdanovciam k železničnej trati. Hranica sleduje severným smerom železničnú trať až po juhovýchodný cíp obce Ruskov, z juhu obchádza skladové objekty a lesným chodníkom kameňolom v Ruskove. Pokračuje súbežne so železničnou traťou na východ, obchádza z južnej strany ďalšie objekty, pokračuje okrajom lesa popri trati a na úrovni dvora Regeta prechádza na severnú stranu trate. Otáča sa do protismeru a vedie popri telese trate naspäť k obci Ruskov. Obchádza z východu zastavané územie obce Ruskov, z východu a severu obchádza hospodársky dvor nad Ruskovom po teleso štátnej cesty Ruskov – Bidovce. Odtiaľ po okraji štátnej cesty pokračuje hranica po obec Ďurkov, obchádza z juhu a východu zastavané územie obce, od severvýchodného cípu obce sleduje na sever okraj lesa po poľnú cestu vedúcu od kameňolomu v masíve Roháča (353 m n. m.) po štátnu cestu. Štátnou cestou vedie hranica na sever po most na Svinickom potoku. Od mosta vedie hranica proti prúdu Svinického potoka k obci Svinica, zo západu, juhu a východu obchádza hospodársky dvor. Pokračuje ku kóte 258 m n. m., od kóty sa stáča na juhovýchod, krátko sleduje cestu vedľa bezmenného potoka, otáča sa na severvýchod po poľnej ceste a v dotyku s ďalším bezmenným potokom sa stáča najprv na západ a potom na sever k štátnej ceste Svinica – Dargov. Krátko sleduje štátnu cestu k obci Svinica, na okraji obce pretína najprv Bordiansky potok a potom Svinický potok. Pred obcou sa otáča na juh, korytom Svinického potoka pokračuje k obci Nižná Kamenica. Z východnej strany obchádza zastavané územie obce, obchádza hospodársky dvor a v predĺžení západnej hranice hospodárskeho dvora na sever vedie k bezmennému prítoku Svinického potoka. Odtiaľ sleduje vodný tok proti prúdu k okraju lesného celku masívu Mošník. Kľukato sleduje okraj lesa severným smerom. Pod kótou 476 m n. m. sa stáča na západ cez kótu 455 m n. m., obchádza rekreačný chatový priestor pod úpätie kóty 462 m n. m. k štátnej ceste medzi Vyšnou Kamenicou a Herľanmi. Ďalej sleduje štátnu cestu po okraj obce Herľany, z juhovýchodu a východu obchádza zastavané územie obce a po štátnej ceste pokračuje k obci Rankovce, obchádza z východu zastavané územie obce. Nad obcou pretína Rankovský potok a poľnou cestou vedie na sever k okraju lesa. Odtiaľ sa hranica otáča na západ a po okraji lesa pokračuje pod kótu 463 m n. m., otáča sa na západ k potoku Hrabovec, pokračuje jeho korytom k okraju lesa pod kótou 562 m n. m. Okrajom lesa pokračuje najprv západným a potom severným smerom k ceste Mudrovce – Kecerovský Lipovec, krátko pokračuje cestou na sever, otáča sa a sleduje okraj lesa juhozápadným a potom severným smerom po bezmenný potok tečúci na západ do obce Kecerovský Lipovec. Hranica pokračuje v katastrálnom území Kecerovský Lipovec po južnom, východnom a severnom okraji parcely 510/1, východným a severným okrajom parcely 494, po severnej strane parciel 464, 470 a 441, po východnej strane parciel 436/1, 759/1, po východnej, severnej a západnej strane parcely 401, v katastrálnom území obce Opiná po severnej a západnej strane parcely 471/1, ďalej okrajom lesa severozápadným okrajom parcely 471/5 po štátnu cestu medzi obcami Opiná a Červenica. Od toho miesta sa hranica otáča na sever a pokračuje proti prúdu potoka Jedľovec, pod obcou Červenica sa vracia k štátnej ceste. Obchádza z juhu, východu a severu zastavané územie obce Červenica po trasu 22 kV elektrického vedenia na severe obce, sleduje krátko vedenie smerom na juhozápad po východnom okraji parcely č. 543/1, pokračuje po južných okrajoch parciel 543/1, 101, opäť časti parcely 543/1 po východnom a južnom okraji parciel 541/1 a 540/1, južnom okraji parcely 527, po južnom a západnom okraji parcely 538, po západnom okraji parcely 547, po južnom okraji parcely 551, po západnom a južnom okraji parcely 550, pokračuje južným okrajom parciel 551 a 562, juhozápadným okrajom parcely 554, západnými okrajmi parciel 555/1, 552/1 a opäť k parcele 555/1 a južným okrajom parcely 565 v katastrálnom území obce Červenica vchádza na západný okraj obce Lúčina. Otáča sa na západ, vedie severným okrajom hospodárskeho dvora nad obcou a hranicami parciel: južným okrajom parcely č. 265, južným, východným a opäť južným okrajom parcely 258, pretína úzku parcelu 277 a parcelu 254, vedie južným okrajom parcely 254 po severozápadný cíp parcely 275, pretína parcelu 254 smerom na severzápad. V katastrálnom území obce Tuhrina pretína úzku parcelu 255/2, vedie južným a západným okrajom parcely č. 263/1 okrajom lesa na sever popri potoku Oľšavka a potom severným okrajom tej istej parcely, križuje potok a pretína úzku parcelu 45 a pokračuje južnými okrajmi parciel 256, 463 a 461 až po okraj lesa. Najprv severným a potom západným smerom sleduje okraj lesa po vyústenie lesnej cesty do otvorenej krajiny, sleduje ďalej poľnú cestu k obci Tuhrina. Z východu, severu a západu obchádza zastavané územie obce a nad hospodárskym dvorom sa pripája na štátnu cestu Tuhrina – Žehňa. Sleduje komunikáciu po križovatku cesty s bezmenným potokom a po vtok bezmenného potoka do potoka Oľšava. Odtiaľ sa hranica otáča na juhovýchod, sleduje tok Olšavy po miesto, v ktorom tok pretína poľnú cestu vedúcu z hospodárskeho dvora do obce Tuhrina. V tomto mieste sa hranica točí na západozápadojuh po lesnej ceste nad kótou 555 m n. m., na križovatke lesných ciest sa otáča na juhovýchod, potom prudko na severozápad a smeruje na juh viac-menej kopírujúc východný, južný a západný okraj lesa po obec Brestov. Obchádza takmer celé zastavané územie obce Brestov po štátnu cestu Brestov – Varhaňovce. Hranica pokračuje na juh po štátnej ceste po okraji parcely 39, sleduje katastrálnu hranicu medzi obcami Brestov a Varhaňovce smerom na západ a katastrálnu hranicu medzi obcami Brestov a Šarišské Bohdanovce po potok Brestov. Pokračuje proti prúdu Brestova po sútok s potokom Balka. Odbočuje korytom potoka Balka k obci Mirkovce, čiastočne z juhu a potom z východu obchádza zastavané územie obce Mirkovce a v severovýchodnom cípe obce sa opäť napája na potok Balka a v mieste sútoku s bezmenným potokom sa hranica odkláňa na severovýchod. Obchádza zastavanú remízku a smerom na západ sa napája na cestu vedúcu na sever po okraj obce Žehňa. Z juhu a čiastočne z východu obchádza zastavané územie obce po lesnú cestu vedúcu z obce ku križovatke lesných ciest pod kótu 576 m n. m. Ďalej sa hranica otáča na severozápad a na sever sledujúc okraj lesa k obci Abranovce. Obchádza severovýchodný cíp zastavaného územia obce a poľnou cestou pokračuje severným smerom k východnému okraju obce Kokošovce. Odtiaľ sa hranica otáča na východ k južnému okraju hrádze vodnej nádrže Kokošovce, južným okrajom nádrže sa napája na vodný tok Delňa. Pokračuje korytom Delne proti prúdu a od prítoku bezmenného potoka z Rácovej doliny hranica pokračuje okrajom lesa k obci Zlatá Baňa. Z juhu obchádza zastavané územie obce k miestu na jej východnom okraji, kde cesta vedúca zo Zlatej Bane do Červenice vchádza do lesa. Odtiaľ hranica sleduje okraj cestného telesa smerom na Červenicu. V mieste vyústenia z lesa sa stáča na západ a juh sledujúc okraj lesa. Vedie západnou, južnou a východnou stranou rozľahlej parcely 930/1 v katastrálnom území Zlatá Baňa, na jej severvýchodnom cípe sa napája na poľnú cestu vedúcu na sever k ceste Zlatá Baňa – Červenica. Pred križovatkou oboch ciest obchádza z juhu a východu materiálovú jamu, pretína cestu Zlatá Baňa – Červenica, prechádza severnou hranou parciel 888 a 887 a vracia sa okrajom lesa opäť k miestu vyústenia cesty z lesa od obce Zlatá Baňa. Sleduje okraj lesného telesa k obci, pokračuje okrajom lesa na severovýchod a sleduje ho kľukato pod kótu 709 m n. m., ďalej na severozápad pod vodohospodársku kótu 638 m n. m. k severnému výbežku zastavaného územia obce. Od výbežku sa viac-menej okrajom lesa otáča na sever, potom na západ a na juhozápad, na západnom okraji zastavaného územia obce sa dostáva k štátnej ceste v údolí riečky Delňa. Odtiaľ pokračuje západným smerom vynechávajúc pás územia zastavaného rekreačnými chatkami nad cestou do priestoru nad vodnou nádržou Kokošovce. Odtiaľ hranica sleduje okraj lesa severne od obce Kokošovce smerom na západ a potom po východnom a južnom okraji parcely 852 a južnom okraji parcely 850 v katastrálnom území Kokošovce. Opäť sa napája na okraj lesa a severne od obce Dulova Ves pokračuje na sever po zárez do lesa (severozápadne od kóty 424 m n. m.). Od zárezu hranicu tvoria katastrálne hranice obcí Dulova Ves a Ruská Nová Ves s katastrálnou hranicou Solivar po zastavané územie obce Ruská Nová Ves. Hranica obchádza zastavané územie obce z juhovýchodu a východu, chatovú základňu vymedzenú južným a východným okrajom parciel 2014/4 a 2013/19, pokračuje východným okrajom parciel 2015/1 a 2017, ďalej sleduje okraj lesa, pričom obchádza z juhu parcelu 2124/2 a z východu parcelu 2124/3 v katastrálnom území Ruská Nová Ves (strelnica). V katastrálnom území obce Podhradík pretína lesný výbežok po južnej hranici parcely 412. Sleduje okraj lesa po vyústenie potoka Šebastovík a stále viac-menej okrajom lesa obchádza z juhu a východu hospodársky dvor obce Podhradík. Z východu obchádza zastavané územie obce a poľnou cestou pod kótou 482 m n. m. pokračuje k ohybu cesty vedúcej k obci Okružná. Z ohybu cesty pod kótou 549 m n. m. sa hranica otáča na západ smerom k andezitovému lomu v lokalite Maglovec. Krátko vedie západným smerom okrajom lesa, obchádza starý lom a pokračuje lesom severným smerom na severný okraj lesa, pokračuje okrajom na východ k ohybu poľnej cesty. Ďalej sleduje poľnú cestu k obci Okružná a zo západu a juhu obchádza jej zastavané územie. V juhovýchodnom cípe obce sa hranica odkláňa na poľnú cestu vedúcu na východ, pretína bezmenný potok, odkláňa sa na sever míňajúc po východnej strane kótu 470 m n. m. a pokračuje pod kótu 472 m n. m. Odtiaľ sa hranica otáča na severovýchod k miestu spojenia viacerých stŕží južne od obce Šarišská Poruba. Hranica pretína pod stŕžami bezmenný potok a otáča sa na juhovýchod, pretína ďalší bezmenný potok tečúci k Šarišskej Porube a smeruje ku kóte 449 m n. m.. Od kóty pokračuje severovýchod smerom sledujúc viac-menej okraj lesa Kráľovčík k vodohospodárskej kóte 318 m n. m., odtiaľ stále okrajom lesa k bezmennému potoku pod obcou Lipníky. Sleduje koryto toku proti jeho prúdu, opúšťa okraj lesa, napája sa na poľnú cestu a po nej pokračuje na juh popri kóte 463 m n. m. v predĺžení k okraju lesa. Otáča sa na východ okrajom lesa a neskoršie korytom potoka k mostu v juhozápadnom cípe obce Pavlovce. Sleduje smerom na juh okraj lesa, severozápadne od kóty 525 m n. m. prechádza k protiľahlému okraju lesa, pokračuje severne od kóty 525 m n. m. k pramenisku vodného toku Hrabovec. Ďalej sleduje ľavý breh Hrabovca, v mieste križovania poľnej cesty vchádzajúcej do lesa z obce Pavlovce sleduje cestu krátko k Pavlovciam a odkláňa sa ku kóte 409 m n. m. Odtiaľ sleduje stále okraj lesa najprv na severovýchod a potom protismerne na juh a vracia sa k potoku Hrabovec. Krátko sleduje jeho tok po prúde a odkláňa sa na juhovýchod lesnatou dolinou k lesnej ceste vedúcej do Hanušovskej doliny. Pretína lesnú cestu a viac-menej okrajom lesa najprv východným a potom južným smerom pretnúc potok tečúci z Hanušovskej doliny prechádza k juhozápadnému cípu obce Petrovce. Zo západu a východu obchádza hranica zastavané územie juhozápadného cípu Petroviec. Medzi obcami Petrovce a Hermanovce nad Topľou prechádza poľnou cestou najprv pod kótou 409 m n. m. a potom kľukato severne od lokality Dúbrava k poľnej ceste obchádzajúcej intravilán obce Hermanovce nad Topľou zo západnej strany. Hranica pokračuje na juh po ľavej strane Hermanovského potoka k zastavanej chatovej lokalite (Kukorelliho chata), obchádza ju a schádza po pravej strane Hermanovského potoka k sútoku s bezmenným prítokom. Hranica sa otáča proti prúdu bezmenného toku k hájovni, obchádza ju, pretína južne položený ďalší bezmenný tok, schádza na lesný chodník oblúkovito smerujúci zo severu pod kótu 458 m n. m. Odtiaľ postupuje hranica smerom na sever pod kótu Byrotka (385 m n. m.), otáča sa na východ a juhovýchod k obci Zlatník. Obchádza zo západu a juhu zastavané územie obce, pretína bezmenný potok dotýkajúci sa obce na juhu a okrajom lesa pokračuje na juh k mostu pri horárni Pod Malinou. Hranica pokračuje stále okrajom lesa od horárne na juhu a na východe obchádzajúc zo severu rozsiahly lesnatý výbežok. Na jeho východnom cípe sa odkláňa ku spojnici poľných ciest pod obcou Rudlov, sleduje poľnú cestu na juh k vodnému toku pri hospodárskom dvore obce Zámutov. Pokračuje proti prúdu potoka na západ a potom pokračuje okrajom lesa na JZ a juh, pretína pevnú lesnú cestu vedúcu zo Zámutova k osade Dubník. Pokračuje južným okrajom lesa Bartáková (412), napája sa na poľnú cestu vedúcu k obci Zámutov, pretína bezmenný potok obtekajúci obec z juhu a kľukato smeruje na východ k okraju lesného celku Brezina nad bezmenným tokom tečúcim k hydinárni v Zámutove. Odtiaľ hranica vedie okrajom lesa juhovýchodným smerom až k štátnej ceste vedúcej z obce Vechec do obce Juskova Voľa. Pretína ju k potoku Lomnica, sleduje tok po prúde k športovému ihrisku, obchádza čiastočne zastavanú časť územia Vechec k štátnej ceste Vechec – Banské. Pokračuje po štátnej ceste, obchádza zo západu lokalitu Bodor a vedie západným okrajom štátnej cesty Vechec – Banské na južnú úroveň kameňolomu vo Vechci. Z juhu, východu a severu obchádza administratívno-prevádzkovú plochu kameňolomu s objektmi a obaľovačkou k štátnej ceste, vracia sa opačným okrajom cesty pod lokalitu Bodor. Odtiaľ sa stáča na východ a severovýchod k občasnému potoku pod hospodársky dvor Vechec, krátko sleduje jeho koryto a odkláňa sa na juh, kopírujúc elektrovod 220 kV, k zastavanému územiu obce Kamenná Poruba. Odtiaľ sa hranica prudko odkláňa na západ pod kótu 221 m n. m. pod kameňolom vo Vechci, prudko sa stáča na juhovýchod obchádzajúc kótu 381 m n. m. a smeruje k vodohospodárskej kóte 176 m n. m. na bezmennom toku juhovýchodne od obce Kamenná Poruba. Pokračuje po ľavom brehu potoka na juhozápad po pramenisko, otáča sa na juh k poľnej ceste pod kótu 239 m n. m., sleduje poľnú cestu a severnú hranu parcely 725/1 v katastrálnom území Davidov na západ, pretína potok Oľšava až k okraju lesa. Odtiaľ sa stáča okrajom lesa na juh a poľnou cestou sa vracia k obci Davidov. Hranica z juhu obchádza zastavané územie obce a od miesta vstupu bezmenného toku do obce po poľnej ceste, pretínajúc kótu 256 m n. m. sa dostáva k obci Cabov. Čiastočne so severu a potom zo západu a juhu obchádza zastavané územie obce Cabov. Za hospodárskym dvorom smeruje na východ k lesnému výbežku a vedie okrajom lesa na sever, východ a na juh k bezmennému toku dotýkajúcemu sa juhovýchodného cípu lesa západne od obce Sečovská Polianka. Odtiaľ hranica opúšťa okraj lesa a vedie najprv južným smerom k ohybu melioračného kanála, potom západným smerom k poľnej ceste pod kótou 175 m n. m. Sleduje poľnú cestu k obci Stankovce, obchádza hospodársky dvor obce a pokračuje kľukato na severozápad a na juh k obci Kravany. Zo západu a juhu obchádza zastavané územie obce pod kótu 171 m n. m. Odtiaľ pokračuje na juh po poľnej ceste k severovýchodnému cípu obce Bačkov. Zo severu a potom okrajom lesa zo severu, západu a čiastočne z juhu obchádza zastavané územie obce, pokračuje po štátnej ceste Bačkov – Dargov. V mieste styku s lesom sa odkláňa okrajom lesa na západ pod kótu 282 m n. m., schádza cestou k obci Dargov a zo severu obchádza zastavané územie obce po severný okraj parcely 762 v katastrálnom území Dargov. Severným okrajom parcely 762 a severným a západným okrajom parcely schádza k štátnej ceste Dargov – Košický Klečenov. Pokračuje po severnom okraji štátnej cesty po križovanie so sútokom dvoch bezmenných lesných potokov, pokračuje na severozápad proti prúdu prvého potoka po okraj lesa. Odtiaľ kopíruje okraj lesa pretínajúc druhý potok a štátnu cestu Dargov – Košický Klečenov po skupinu rekreačných chát juhozápadne od obce Dargov. Korytom bezmenného potoka sa vracia takmer k štátnej ceste po koryto súbežne s cestou položeného toku, vedie korytom toku obchádzajúc obec Dargov z juhu približne ku kóte 253 m n. m. Odtiaľ sa stáča na juh po poľnej ceste, pretína Kamenný potok a pokračuje okrajom lesa na JZ k potoku Lieskovec, kopíruje koryto potoka k sútoku s potokom Trnávka a vedie korytom Trnávky k obci Trnávka. Hranica ďalej z juhozápadu a juhu obchádza zastavané územie obce po most cez potok Miľač, odtiaľ smeruje po poľnej ceste k potoku Trnava pri obci Zbehňov. Otáča sa korytom Trnavy proti prúdu na severozápad k sútoku Trnavy s bezmenným potokom pod ovčínom a ďalej po poľnú cestu vedúcu k obci Malé Ozorovce ku kóte 265 m n. m. Odtiaľ sleduje poľnú cestu vedúcu z obce na západ, otáča sa na severozápad opäť k potoku Trnava, krátko sleduje koryto potoka proti prúdu a pokračuje okrajom lesa popod kótu Holička (429 m n. m.) na juhu ku kóte 295 m n. m. Odtiaľ sa prudko otáča okrajom lesa na severozápad po záver doliny a protismerne na juhozápad a potom na juh po pravom brehu potoka Číža, pretína sady severozápadne od obce Zemplínska Teplica. Zo západu obchádza zastavané územie obce Zemplínska Teplica a vedie k mostu nad potokom Chlmec na štátnej ceste Zemplínska Teplica – Slanské Nové Mesto. Odtiaľ sa hranica odkláňa na západ nad pravým brehom potoka Chlmec k okraju lesa severozápadne od kóty 258 m n. m. Pokračuje juhozápadným smerom okrajom lesa k obci Slanské Nové Mesto, z východu obchádza zastavané územie obce po severovýchodný cíp obce, odtiaľ pokračuje severným okrajom pozdĺžnej remízky na východ k okraju lesa pri kóte 268 m n. m. Hranica ďalej sleduje severný okraj parciel 1610/1 (časť po potoku – prítoku Roňavy), 1464/3 a 1464/1 v kat. území Slanské Nové Mesto, odtiaľ poľnou cestou sa otáča severozápadným smerom na kótu 309 m n. m. a potom na kótu 369 m n. m. k obci Slančík. Zo severovýchodu obchádza zastavané územie obce, pokračuje na severozápad pod kótami 358 m n. m. a 401 m n. m. k potoku Slančík pred osadou Regeta. Sleduje koryto potoka na juh, pretína štátnu cestu Ruskov – Slančík a železničnú trať k okraju lesného komplexu Strahuľka. Odtiaľ pokračuje popri železnici na juh k lomu, predeľuje vlastný lom ležiaci v CHVÚ od prevádzkovo-administratívnej plochy. V mieste vstupu bezmenného potoka do osady sa korytom potoka otáča na západ obchádzajúc lokalitu s kameňolomom a na úrovni západnej hranice lomu sa otáča a pokračuje smerom k severnému cípu obce Slanec. Zo severu obchádza zastavané územie obce, pokračuje po východnej hranici prírodnej rezervácie Slanský hradný vrch, obchádza západnú časť zastavaného územia obce Slanec a okrajom lesného komplexu Čatorňa (487 m n. m.) sa dostáva k štátnej ceste Slanec – Nový Salaš. Krátko sleduje štátnu cestu k Novému Salašu, za prvým prudkým ohybom cesty sa hranica odkláňa smerom na východ k potoku Terebľa. Sleduje koryto potoka k obci Kalša, z juhu obchádza zastavané územie obce po hospodársky dvor. Otáča sa na juh poľnou cestou k okraju lesného celku Kopáska (352 m n. m.). Odtiaľ viac-menej kopíruje okraj lesa najprv východným a potom južným smerom po sútok dvoch potokov západne od kóty Hôrka (267 m n. m.). Pokračuje krátko okrajom lesa na juh smerom na osadu Torkoš a predĺžene okrajom lesa na západný okraj hospodárskeho dvora v lokalite Podhorie Z od obce Brezina po potok Izra. Pokračuje po pravej strane potoka a zo západu a juhu obchádza zastavané územie obce Brezina po koniec hospodárskeho dvora v juhozápadnom cípe obce. Pokračuje štátnou cestou Brezina – Kazimír. Pred obcou Kazimír sa odkláňa na juh, pretína potok Izra a štátnu cestu Kazimír – Byšta a prechádza k potoku Byšta. Ďalej pokračuje korytom potoka k východiskovému bodu – k hraničnému kameňu XVII/45 na štátnej hranici s Maďarskou republikou.

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

okres Košice-okolie

katastrálne územie Blažice:

338, 339/1, 339/5, 340/1, 340/2, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347.

katastrálne územie Bohdanovce:

598, 599/1, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 616, 617, 660, 662.

katastrálne územie Boliarov:

416 časť, 427, 428, 429, 430, 431, 432.

katastrálne územie Ďurkov:

405, 406, 409/1, 409/2, 774, 776, 777/1, 777/2, 778, 779, 780/1, 780/2, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804/1, 804/2, 804/3, 805/1, 805/2, 806, 807, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 833 časť, 835/1, 835/2, 837, 838, 839, 840, 841/1, 841/2, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 851, 852/1, 852/2, 852/3.

katastrálne územie Herľany:

214/1, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 222/3, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 231, 232, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 234, 235/2, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241, 242, 243/1, 244, 246/1.

katastrálne územie Kalša:

511, 512, 513, 514/1, 514/2, 515, 516, 520, 525, 526, 527/1, 527/2, 527/3, 528, 529, 530, 531, 535, 536/1, 536/2, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 542/2, 543/1, 543/6, 543/7, 543/10, 544, 545, 546, 547, 556/1, 556/2, 557, 558, 559, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569.

katastrálne územie Kecerovský Lipovec:

412, 419, 420, 421, 428, 437, 495, 498, 532/2, 722/301, 724/1, 726, 727, 728, 729/1, 729/2, 729/3, 729/5, 729/6, 730, 731, 732/1, 732/2, 732/3, 732/7, 732/9, 732/10, 732/13, 732/14, 732/15, 732/16, 732/17, 732/18, 732/19, 733, 762, 763 časť, 767/1 časť, 768.

katastrálne územie Košický Klečenov:

98/2, 107, 120/1, 120/2, 120/3, 130/1, 130/2, 135/1, 135/2, 148/1, 170, 171, 178/1, 178/2, 185/1, 196, 197/4, 211/1, 212/3, 212/4, 212/5, 214, 215, 217/7, 217/10, 218/10, 218/24, 218/25, 219/5, 220/1, 221, 222/3, 224, 231, 232, 233/1, 233/2, 245, 249, 255, 258/8, 266, 270, 271, 277, 278/4, 281, 283/1, 283/2, 283/3, 284/1, 286/2, 286/17, 286/38, 286/45, 287/2, 288/1, 288/2, 288/4, 288/5, 288/23, 288/37, 288/43, 288/45, 288/47, 288/49, 289/5, 289/47, 289/53, 290, 291, 292, 294/26, 296/20, 297/1, 297/15, 297/31, 298/1, 299/1, 332/2, 333/1, 333/11, 335, 337/1, 338/1, 340, 341, 343/1, 343/2, 343/3, 343/6, 344/1, 344/2, 344/3, 345/1, 345/2, 345/3, 346/1, 346/2, 347, 348, 349/1, 349/2, 349/15, 349/16, 349/17, 349/18, 349/19, 349/20, 349/21, 349/22, 349/23, 349/24, 349/25, 349/26, 349/27, 349/30, 349/31, 350/1, 351, 352/1, 352/2, 352/3, 353, 354/2, 354/3, 354/4, 355/1, 355/2, 355/3, 355/5, 355/7, 355/9, 357/1, 358, 359, 361, 362, 363/0/1, 363/0/2, 365 časť, 366, 367, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5, 368/7, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 368/14, 368/15, 368/16, 370, 373/1, 373/2, 374, 375, 376, 377, 378/1, 378/3, 383, 384.

katastrálne územie Mudrovce:

133, 134, 154, 155/1, 155/2, 155/3, 156, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 160, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 163, 164, 165, 166, 167, 168 časť, 175 časť, 176.

katastrálne územie Nižná Kamenica:

465 časť, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491 časť, 492, 493, 494/1, 494/2, 495, 496, 497/1, 498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 510, 511, 512, 513.

katastrálne územie Nový Salaš:

209, 210, 211, 212, 214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226/2, 227/2, 228, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 253/6, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 256, 257, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265, 267, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288/1, 288/2, 289, 290/1, 290/2, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 306, 307, 308, 310/1, 310/2, 310/3, 310/4, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 321, 322, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328/1, 328/2, 329/2, 329/3, 330, 337/3.

katastrálne územie Opiná:

377, 378, 388, 404, 471/1 časť, 473, 478, 479, 480, 481, 482, 483/1, 483/2, 484/2, 500/1, 500/2, 515, 523/1, 523/2, 523/3, 549, 551 časť.

katastrálne územie Rákoš:

49/2, 155, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/1, 316/2, 317, 318, 319, 320, 321/1, 321/2, 321/3, 322, 323, 324, 325, 326, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 časť, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 386/3.

katastrálne územie Rankovce:

347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 374, 375/1, 375/2, 376, 377, 378, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 385/1, 385/2, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 426/1, 426/2, 426/3, 428, 429, 431, 432, 435, 436, 437, 438, 439/1, 439/2, 440, 441.

katastrálne územie Ruskov:

943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 953/1, 954, 955, 956, 957/1, 958, 959, 960, 961, 962/0/1, 962/0/2, 963, 964, 965/1, 965/2, 981/1, 981/2, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990/1, 990/2, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016/0/1, 1016/0/2, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1041, 1042, 1043/1, 1043/4, 1043/5, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061/1, 1061/3, 1061/4, 1062, 1063, 1064, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120/1, 1120/2, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129/14, 1129/15, 1129/16, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136/1, 1136/2.

katastrálne územie Skároš:

659, 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 663/3, 663/4, 664, 665, 666/1, 666/2, 667, 668/1, 668/2, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 696/1, 696/2, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712/1, 712/2, 712/4, 713/1, 713/2, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724/, 724/2, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 740, 741/1, 741/2, 742, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778/1, 778/2, 779/1, 779/2, 783, 784, 785/2, 800, 802, 803, 806, 823 časť, 824, 827, 828, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873, 874.

katastrálne územie Slančík:

335, 346, 349, 354/1, 354/2, 354/3, 440/1, 440/2, 445, 447, 449/1, 449/2, 459, 463, 467, 473, 474, 480/1, 480/2, 499, 502, 503, 507, 543/1, 543/2, 543/3, 555/1, 555/2, 580/1, 587, 588, 589, 625/1, 625/2, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 941, 944, 945, 946.

katastrálne územie Slanec:

674/2, 973/1 časť, 975, 976, 977, 978, 981, 982/1 časť, 982/2, 982/3, 983, 984/1 časť, 1062, 1063, 1064/1 časť, 1080, 1082 časť, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095/1, 1095/2, 1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1104/1, 1104/2, 1105, 1106, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1181, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1210, 1212, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231 časť, 1241 časť, 1242, 1248, 1255.

katastrálne územie Slanská Huta:

299, 301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312/1, 312/2, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320/1, 320/2, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349/1, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 376, 377, 378/1, 378/2, 378/3, 379, 380/1, 380/2, 380/3, 381, 382, 383/1, 383/2, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 393/6, 394, 395/1, 395/2, 396/1, 396/2, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 399, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 404/1, 404/2, 405, 406, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 407/5, 408, 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 414, 415, 416, 417, 418/1, 418/2, 419, 420, 421/1, 421/2, 422, 423/1, 423/2, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 436/5, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 456, 457, 459, 463.

katastrálne územie Slanské Nové Mesto:

1464/1 časť, 1464/2, 1499/1, 1499/2, 1500, 1526/2, 1533/1, 1533/2, 1610/3, 1610/4, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1760/1, 1760/4, 1760/5, 1760/6, 1760/7, 1760/10, 1760/11, 1761, 1762, 2577 časť, 2619/1 časť, 2621, 2622, 2623.

katastrálne územie Svinica:

656, 657, 658, 659, 879, 927/2, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966/1, 966/2, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 974, 975, 976/1, 976/2, 976/3, 977, 978, 979, 980, 981, 983, 984, 985/1, 985/2, 985/3, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996/1, 997, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 1037/1, 1037/2, 1038, 1039, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1043/1, 1043/2, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055/1, 1055/2, 1056, 1057, 1058, 1059/1, 1059/2, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076/1 časť, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093/1 časť, 1094, 1095/1, 1095/2, 1096/1, 1096/2, 1097, 1103 časť.

katastrálne územie Trstené pri Hornáde:

773/1, 773/2, 773/3, 774, 775/1, 775/2, 776, 777/1, 778.

katastrálne územie Vyšná Kamenica:

248, 249/1, 249/2, 250/1, 250/2, 253/1, 253/2, 274 časť, 295, 302, 304, 305/1, 305/2, 306, 307/1, 307/2, 308, 310, 311, 312/1, 312/2, 313/1, 313/2.

katastrálne územie Vyšná Myšľa:

2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2359, 2360, 2361/1, 2361/2, 2361/3, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371/1, 2371/2, 2371/3, 2371/4, 2371/5, 2372, 2373, 2384, 2388, 2391.

katastrálne územie Žirovce:

157, 158, 159, 160.

okres Prešov:

katastrálne územie Abranovce:

422, 423, 424, 452, 453/1, 453/2, 454, 455/1, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463/1, 463/2, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 481, 483, 484/1, 484/2, 485, 486/1, 486/2, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 časť, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 551.

katastrálne územie Brestov:

13, 14, 80, 351, 372/1, 372/3, 373, 374, 375/1, 375/2, 375/3, 376/1, 376/2, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 391, 392/1, 392/2, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 411/1, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 436, 437, 438, 439, 440, 441/1, 441/2, 443, 444/1, 444/2, 444/4, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 454, 456/1, 456/2, 457, 458 časť, 459.

katastrálne územie Červenica:

100, 101, 527/1 časť, 527/2, 538, 539/1, 539/2, 540/1, 541/1, 541/2, 542, 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 544/3, 544/4, 545, 546, 547, 550, 551, 554, 555/1, 555/2, 557, 558, 559, 560, 561/1, 561/2, 562, 563, 564, 565, 566/1, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 566/6, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 575, 577/1, 577/2, 578, 579, 581, 582, 583/1, 583/2, 583/3, 583/4, 583/5, 583/6, 583/7, 584, 585, 587, 588, 589/1, 589/2, 589/3, 590, 591/1, 591/2, 592, 593, 594/1, 594/2, 595/1, 595/2, 595/3, 595/4, 595/5, 595/6, 595/7, 595/8, 596, 597/1, 597/2, 597/3, 598/1, 598/28, 598/29, 598/30, 598/31, 598/32, 598/33, 598/34, 598/35, 598/36, 598/37, 598/38, 598/39, 598/40, 598/41, 598/42, 598/43, 598/44, 598/45, 598/46, 598/47, 598/48, 598/49, 598/50, 598/51, 599, 600, 601, 602/1, 602/2, 602/3, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4, 604/5, 604/6, 604/7, 604/8, 604/9, 604/10, 604/11, 606/1, 606/2, 606/3, 607, 608, 609, 621, 622/1, 622/2, 623/1, 623/2, 624, 625, 626, 627, 628, 634, 635/1, 635/2, 635/3, 636, 637/1, 637/2, 638, 639, 640/1, 640/2, 641, 642, 643/1, 643/2, 643/3, 643/4, 644/1, 644/3, 644/4, 645, 646, 647, 648, 649/1, 649/3, 650, 651, 652/1, 652/2, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661/1, 661/2, 661/3, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 665/1, 665/2, 665/3, 665/4, 665/5, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4, 667, 668, 669/1, 669/2, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694/1, 694/2, 695, 696, 697, 698, 699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702/1, 702/2, 702/3, 702/4, 703/1, 703/2, 703/3, 703/4, 704, 705, 706, 707/1, 707/2, 709, 710, 711/1, 711/2, 712/1, 712/2, 713, 714, 715, 716, 717/1, 717/2, 717/3, 726, 733, 734, 735, 736/1, 736/2, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743/1, 743/2, 744, 745/1, 745/2, 746, 747/1, 747/2, 748, 749, 750, 751/1, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 762/1, 763, 764, 766, 767, 767, 768, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4.

katastrálne územie Kokošovce:

841, 842/1, 842/2, 843, 844, 845/1, 845/2, 846, 847/1, 847/2, 847/3, 848/1, 848/3, 848/4, 849, 850, 851, 852, 864, 865, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 867, 868, 869, 887/1, 887/2, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899/1, 899/2, 901, 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/5, 902/6, 903, 904, 905, 906, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 908/3, 909, 910, 911, 912, 918, 919, 920 časť.

katastrálne územie Lesíček:

262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 278/1, 278/2, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286/1, 286/2, 287, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 299/3, 300/2, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 332/3, 332/4, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357/1, 357/2, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377/1, 377/2, 378/1, 378/2, 379/1, 379/2, 379/3, 380, 381, 382, 383, 384/1, 384/2, 385, 386, 387/1, 388, 389, 390.

katastrálne územie Lúčina:

254 časť, 256, 257, 258 časť, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 267, 277 časť, 284.

katastrálne územie Mirkovce:

283, 455, 456, 457/1, 457/2, 457/3, 457/4, 458/1/1, 458/1/2, 458/2, 459, 460/1, 460/2, 460/3, 460/4, 460/5, 460/6, 460/7, 461, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499/1, 499/2, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 537, 540/1, 540/2, 541.

katastrálne územie Okružná:

267/1, 398, 399, 402, 403, 404/1, 404/2, 406/1, 406/2, 407, 408, 409, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/2, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 441, 442, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 450/2, 451/1, 451/3, 452/1, 452/2, 453, 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481, 482, 483/1, 483/3, 483/4, 484, 485, 486/1, 486/2, 486/3, 488, 489, 490, 491/1, 492, 493/1, 493/3, 493/4, 493/5, 494, 495/1, 495/2, 495/3, 496/1, 496/2, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499/1, 499/2, 500, 501/1, 501/2, 501/3, 502/1, 502/2, 503/1, 503/2, 503/3, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 504/6, 504/7, 504/8, 504/9, 504/10, 505, 506/1, 506/2, 506/3, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515/1, 515/2, 517, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 519, 521/1, 521/2, 522, 523/1, 523/2, 524, 525, 526, 527/1, 527/2, 527/3, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539/1, 539/3, 540, 542, 544, 545, 546/1, 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 547, 548/1, 548/2, 548/3, 549/1, 549/2, 549/3, 549/4, 550, 551, 552/1, 552/3, 552/4, 553/1, 553/2, 553/4, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 572/3, 573, 574/1, 574/2, 574/3, 575, 576, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 578/4, 579, 580, 581, 582, 583, 584.

katastrálne územie Podhradík:

253, 254, 255/1, 255/2, 256, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 257/6, 257/7, 308, 309, 310, 311/1, 311/3, 311/4, 311/5, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 363, 364, 365, 366/1, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411.

katastrálne územie Ruská Nová Ves:

1847/87, 1857, 1890/1, 1890/2, 1955/1, 1972, 1973/1, 1973/2, 1974/1, 1974/3, 1975, 1976/1, 1976/3, 1976/4, 2007/1, 2007/5, 2008/1, 2008/4, 2008/5, 2008/7, 2008/8, 2008/12, 2009, 2010, 2011/1, 2011/4, 2012/1, 2012/2, 2012/4, 2012/6, 2013/2, 2013/17, 2013/18, 2013/58, 2125/1, 2125/2, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145/1, 2145/2, 2145/4, 2146, 2147, 2148, 2149, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156/1, 2156/2, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2182, 2183, 2188/2, 2188/6, 2190/1, 2190/6, 2203/1, 2205, 2226, 2227/3, 2231/3, 2231/4, 2232, 2237.

katastrálne územie Šarišská Poruba:

549, 550/2, 551/1, 551/2, 551/5, 551/6, 552, 553, 554, 575 časť, 576, 578/2, 594/1, 606, 607/1, 607/2, 609/2, 610, 612.

katastrálne územie Tuhrina:

255/1, 255/2 časť, 255/3, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263/1, 331/3, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360/1, 360/2, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401/2, 402/1, 402/2, 403, 404, 405, 406, 408/1, 408/2, 410, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426/1, 426/2, 427/1, 427/2, 428/1, 428/2, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 436/1, 436/2, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 časť, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465/2, 466, 467, 468, 469, 471/1, 472, 473/3, 475/2 časť, 500, 501, 502, 503, 504, 506.

katastrálne územie Vyšná Šebastová:

869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877.

katastrálne územie Zlatá Baňa:

803 časť, 804/1, 804/2, 805, 806/1, 806/2, 807, 808, 809, 810/1, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817/1 časť, 817/2, 817/3, 817/4, 817/5, 817/6, 817/7, 817/8, 817/9, 817/10, 817/11, 817/12, 817/13, 817/18, 817/19, 817/20, 818/1, 818/2, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 830, 831, 832, 833, 834, 838, 854, 864, 865, 874, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898/1, 898/2, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909/1, 909/2, 910, 911/1, 911/2, 911/3, 912, 913/1, 913/2, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921/1, 921/2, 922, 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 923/5, 924, 925/1 časť, 925/2 časť, 925/3 časť, 926, 927/1, 927/2, 927/3, 931, 932/1, 932/2, 933, 934/1, 934/2, 934/3, 934/4, 935, 936, 937, 938, 939/1, 939/2, 939/3, 939/4, 939/5, 939/6, 940, 941, 942, 944, 958 časť, 959, 960, 961/1, 961/2, 962, 963/1, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970/1, 970/2, 1000, 1039 časť, 1040.

katastrálne územie Žehňa:

365/1, 365/2, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375/0/1, 375/0/2, 376, 377, 378, 380, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409/1, 409/2, 410, 411, 412, 413, 414/1, 414/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425/1, 425/2, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 465/1, 465/4, 466, 467 časť, 474, 482, 483, 485.

okres Trebišov

katastrálne územie Bačkov:

634, 635, 636, 637/1, 638, 639/1, 639/2, 639/3, 640, 642, 643, 648 časť, 727, 728, 729, 731, 732/1, 732/2, 733, 734, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 738/1, 738/2, 739, 740/1, 740/2, 741, 742/1, 750/1 časť, 751/2, 752, 753, 754/1, 754/2, 755, 756, 757, 758, 759/1, 759/2, 760, 761/1, 762, 763/1, 763/2, 764, 765, 766, 767/1, 767/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773/1, 773/2, 775/1, 775/2, 775/3, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 777, 778/1, 778/2, 778/3, 779/1, 779/2, 779/3, 779/4, 779/5, 780, 781, 782, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806/1, 806/2, 807/1, 807/2, 808, 809, 810/1, 810/2, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829/1, 829/2, 830, 831, 832, 833/1, 833/2, 833/3, 833/4, 834/1, 834/2, 834/3, 836/1, 836/2, 837, 839, 840, 841, 842/1, 842/2, 843/1, 843/2, 843/3, 844, 845/1, 845/2, 846, 847, 848, 849, 850/1, 850/2, 851, 852, 853, 854/1, 854/2, 854/3, 854/4, 854/5, 857/1, 857/2, 858, 859, 860, 861/1, 861/2, 861/3, 862, 863.

katastrálne územie Brezina:

108/2, 108/5, 686/3, 686/4, 700/2, 742, 745, 746, 765, 766, 767, 768, 769, 770/1, 770/2, 771, 772, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785/1, 785/2, 786, 789, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797/1, 797/2, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 826, 827, 828, 829, 830, 831/1, 831/2, 832, 833, 834, 835/1, 835/2, 836, 837, 838, 839/1, 839/2, 840, 841, 842, 844, 845, 846, 847, 860, 863, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879/1, 879/2, 880, 883, 884, 885, 886, 889, 891, 894, 896, 897, 898, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931.

katastrálne územie Byšta:

412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431/1, 431/2, 431/3, 432/1, 432/2, 432/3, 433, 434, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 464, 465, 466, 467, 468, 469/1, 469/2, 470, 471, 472, 473, 474, 475/1, 475/2, 475/4, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488/1, 488/2, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496/1, 496/2, 497/1, 498, 502/1, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 527, 528, 530, 531, 534, 535, 537, 538/1, 538/2, 539, 540, 542/1, 542/2, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 559, 560.

katastrálne územie Dargov:

643 časť, 645, 646, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664/1, 664/2, 664/3, 664/4, 664/5, 664/6, 664/7, 665/1, 667, 669, 670, 671, 672 časť, 673/1, 673/2, 674/1, 674/2, 674/3, 674/4, 674/5, 684, 685, 690/1, 691, 692, 698, 704/1, 705/2, 706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 706/5, 706/6, 706/7 časť, 707/1, 707/2, 707/3, 707/4, 707/5, 708/1, 708/2, 708/3, 709/1, 709/2, 709/3, 710/1, 710/2, 710/3, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4, 712/5, 712/6, 712/7, 712/8, 712/9, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 713/5, 713/6, 714/1, 714/2, 714/3, 715/1, 715/2, 715/3, 716/1, 716/2, 716/3, 717/1, 717/2, 718, 719, 720, 721/1, 721/2, 722/1, 722/2, 722/3, 723/1, 723/2, 724/1, 724/2, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732 časť, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742 časť, 743, 752 časť, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 765/1, 765/2, 765/3, 765/4, 765/5, 766/1, 766/2, 772 časť, 776, 777, 778/1, 778/2, 779/1, 779/2, 780, 781, 782, 783, 784/1, 784/2, 784/3, 785, 786/1, 786/2, 787/1, 787/2, 788, 789/1, 789/2, 790/1, 790/2, 790/3, 791, 792, 793/1, 793/2, 794, 795, 796, 797, 798, 799/1, 799/2, 800/1, 800/2, 801/1, 801/2, 801/3, 801/4, 802/1, 802/2, 802/3, 803/1, 803/2, 803/3, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819/1, 819/2, 820, 821, 822, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 824, 825, 826.

katastrálne územie Kravany:

256/2, 289, 290, 291, 293, 297, 298 časť, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 309/6, 310, 311, 312/1, 312/9, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 322/1, 322/2, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 335, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 345, 347, 348.

katastrálne územie Kuzmice:

1310, 1311, 1312, 1313/1, 1313/2, 1314/1, 1314/2, 1337, 1373, 1383/2.

katastrálne územie Malé Ozorovce:

518/1, 518/2, 580/1, 580/2, 580/3, 581/1, 584, 585/1, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, 590/1, 590/2, 591, 592, 594/1, 594/2, 594/3, 596, 598/0/1, 598/0/2, 625/1, 625/2, 625/3, 625/4, 625/5, 704, 727/1, 727/3, 727/5, 727/6, 727/7, 727/8, 727/9, 728, 753/1, 815, 816, 817.

katastrálne územie Slivník:

833, 834, 836, 837, 838, 840, 841, 842, 844, 878, 880/2.

katastrálne územie Stankovce:

275, 276, 277, 278/1, 278/2, 278/3, 279, 280/1, 280/2, 280/3, 281, 282, 283, 284, 302/1, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 302/7, 302/8, 302/9, 302/10, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 373.

katastrálne územie Trnávka:

10, 136/16, 154, 164, 166, 210 časť, 211, 213, 232, 254, 255, 257, 276/1, 276/2, 282/1, 282/2, 283/1, 283/2, 284, 289, 290/2, 305/1, 305/2, 305/3/1, 305/3/2, 316, 346, 350/1, 351, 352/18, 371, 373/1, 373/6, 376/1, 383/2/1, 383/2/2, 388, 389/1, 389/2/1, 389/2/2, 389/2/3, 391/4, 393/3, 396/1, 396/14, 397/1, 400/5, 400/6, 401/1, 401/2, 401/3, 402/1, 402/2, 402/3, 403/1, 403/2, 403/3, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411/1, 412/1, 413, 414/1, 414/2, 417, 441/1, 441/2, 441/3, 443, 444, 448, 452.

katastrálne územie Veľké Ozorovce:

1876/1, 1876/2, 1876/3, 1876/6, 1899/24.

katastrálne územie Veľký Kazimír:

525/1, 590/2, 591, 592/1, 592/2, 593, 595, 597/1, 597/2, 600/1, 600/2, 601, 602.

katastrálne územie Zbehňov:

924, 925, 937, 939/2 časť, 959/1, 960, 1023, 1025/1, 1088 časť, 1216/1/1, 1216/1/2, 1217, 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1245.

katastrálne územie Zemplínska Teplica:

927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 927/7, 927/8, 927/9, 927/10, 927/11, 927/12, 927/13, 931, 932, 933, 936/1, 936/2, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945/1, 945/2, 945/3, 946/1, 946/2, 946/4, 946/5, 947, 951/2/1, 951/2/2, 953/1, 953/7, 953/8, 954/1, 954/2, 954/3, 954/4, 955, 957/5, 959/2, 961/1, 962/1, 963/1, 963/2, 963/3, 963/4, 963/5, 963/6, 963/7, 963/8, 963/9, 963/10, 963/11, 964/1, 964/2, 964/3, 965/1, 965/2, 965/3, 965/4, 965/5, 965/6, 965/7, 966/1, 966/2, 966/3, 966/4, 967, 968, 969, 970, 971, 973, 974, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 978/3, 978/4, 978/5, 978/6, 978/7, 978/8, 978/12, 978/13, 978/14, 978/15, 979/1, 979/2, 980/1, 980/2, 980/3, 980/5, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 1000/1, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007/1, 1008/1, 1008/2, 1009/2, 1014, 1015, 1026, 1027/1, 1043.

okres Vranov nad Topľou

katastrálne územie Banské:

1482/5, 1483, 1486, 1487, 1488/1, 1489, 1514/1, 1517/1, 1518/1, 1521/1, 1576/1 časť, 1576/8, 1576/10 časť, 1576/11, 1576/12, 1672/2, 1682, 1695/1 časť, 1695/25, 1695/101/1, 1763, 1770/3, 1770/4, 1770/5, 1770/6, 1784, 1796, 1820/1, 1820/4, 1840, 1842, 1847/1, 1847/2, 1852, 1877/4, 1881/2, 1881/3, 1914, 1917/1, 1979, 1990, 1991/2, 2005, 2040, 2068/1, 2068/2, 2068/3, 2087/1, 2087/2, 2087/3, 2087/4, 2143/1, 2143/2, 2160/1, 2219, 2224, 2225/4, 2227/1, 2227/101, 2248, 2260/1, 2260/2, 2270/1, 2270/2, 2270/3, 2272/1, 2272/2, 2272/3, 2272/4, 2273, 2274/1, 2274/2, 2274/3, 2274/4, 2274/5, 2277/2, 2281, 2324, 2357, 2376, 2426, 2441, 2485, 2504, 2573/1, 2573/2, 2573/3, 2648/0/1, 2648/0/2, 2648/0/3, 2679/1, 2679/2, 2679/3, 2680/1, 2680/2, 2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/6/1, 2680/6/2, 2680/7, 2680/8, 2680/9, 2680/10, 2680/12, 2724/1/1, 2724/1/2, 2724/2, 2724/3, 2724/4, 2724/5, 2832/1, 2832/2, 2836, 2838/1/1, 2838/1/2, 2838/2, 2838/3, 2838/4, 2839/1, 2839/2, 2840/1, 2840/2, 2840/3, 2840/4, 2840/5, 2842/1, 2842/2, 2843/1, 2843/2, 2843/3, 2844/1, 2844/2, 2845, 2846, 2847/1, 2847/2, 2847/3, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852/1, 2852/2, 2853/1, 2853/2, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861/0/1, 2861/0/2, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869/1, 2870/1, 2871 časť, 2872/1, 2873/1, 2874, 2875, 2876, 2877/1, 2880/2, 2881, 2884/1, 2884/3, 2885, 2886, 3336/2, 3366/1 časť, 3423/1, 3423/2, 3439, 3440/1, 3440/4, 3440/5, 3440/6, 3518, 3577/1 časť, 3577/2, 3577/3 časť, 3616/1, 3616/2, 3616/3, 3616/4, 3664/1, 3664/2, 3664/3, 3700/1, 3701/1, 3713, 3751 časť, 3754 časť, 3755 časť, 3796/1 časť, 3796/2, 3812/1, 3812/2 časť, 3817/1, 3820, 3822, 3823, 3916, 3917, 3918, 3926, 3960, 3981, 4045, 4066, 4094/1, 4094/2, 4108, 4189, 4201, 4205 časť, 4208, 4214/1, 4214/2, 4219, 4220, 4222, 4223, 4225, 4226, 4227, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4240/1, 4240/2, 4243, 4244/1, 4244/2, 4254, 4255, 4256, 4257/1, 4257/2, 4257/3, 4258, 4259/1, 4259/2, 4261, 4262, 4263/1, 4263/2, 4264/1, 4264/2, 4265/1, 4265/2, 4266/1, 4266/2, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4273, 4274, 4277, 4289/1, 4289/2, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4298, 4299/1, 4299/2, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4344, 4345, 4349/1, 4352, 4353, 4385/1, 4385/2, 4385/3, 4385/118, 4385/119, 4385/120, 4386, 4393, 4394, 4396, 4397/1, 4397/2, 4397/3, 4397/4, 4397/5, 4399, 4416/1, 4452/1, 4452/2, 4452/3, 4456/1, 4456/2, 4456/3, 4465, 4466, 4468, 4469, 4471, 4473/1, 4473/2, 4473/3, 4479, 4481, 4482.

katastrálne územie Cabov:

397/1, 397/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 399/1, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5, 400, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404/1, 404/2, 405, 406, 407/1, 407/2, 407/3, 407/4, 408, 409, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 414/1, 414/2, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 417/1, 417/2, 418, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 421/2, 422/1, 422/2, 423/1, 423/2, 423/3, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 425, 426/1, 426/2, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434/2, 435, 436, 437/1, 437/2, 437/3, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 441, 442/1, 442/2, 443, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 444/5, 445/1/1, 445/1/2, 445/2, 445/3, 445/4, 445/5, 446, 447/1/1, 447/1/2, 447/2, 447/3, 448/1/1, 448/1/2, 448/2, 448/3, 448/4, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 458/1, 458/3, 459/1, 459/2, 460/2, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 488, 489/1, 489/2, 490/1, 490/2, 491, 493/1, 493/2, 493/3, 494/1, 494/2, 494/3, 495/1, 495/2, 496, 497, 498, 513/2, 522/2, 528/2.

katastrálne územie Davidov:

644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674/1, 675, 676, 677, 678, 679, 686, 687, 692, 693, 694, 695 časť, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708/1, 708/2, 708/3, 709, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 711/6, 711/7, 712, 713, 714, 715, 716/0/1, 716/0/2, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 774, 775, 776, 780, 790, 791/1 časť, 792 časť, 793.

katastrálne územie Hanušovce nad Topľou:

1832, 1833, 1834/0/1, 1834/0/2, 1836, 1837, 1838, 1840, 1843, 1844, 1845/1, 1845/3, 1850, 1853/1, 1853/2, 1871/0/1, 1871/0/2, 1871/0/3, 1882, 1885, 1900, 1937/1, 1937/2, 1952, 1956, 1978, 2000/0/1, 2000/0/2, 2015/0/1, 2015/0/2, 2032, 2044, 3146, 3147/1 časť, 3150, 3151.

katastrálne územie Hermanovce nad Topľou:

770, 771, 772, 779, 780, 781, 782/1/1, 782/1/2, 782/2, 783, 784, 785/1, 785/2, 786, 787, 789/1, 789/2, 789/3, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801/1, 801/2, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 827, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 832, 833, 834/1, 834/2, 834/3, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847/1, 847/2, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859 časť, 860, 861, 862, 863/1, 863/2, 864, 865, 866/1, 866/2, 867, 868 časť, 869/1, 869/2, 869/3, 869/4, 870, 871, 872, 873/1, 873/2, 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 879/1, 879/2, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889/1, 889/2, 889/3, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896/1, 896/2, 897, 898, 899/1/1, 899/1/2, 899/2, 900, 901, 904, 906, 907/1, 907/2, 907/3, 908, 909.

katastrálne územie Hlinné:

822, 823, 824, 825, 826, 827, 829, 830, 831, 832, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 865/3, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 888, 889, 890, 982 časť, 983 časť.

katastrálne územie Juskova Voľa:

71/1/1, 71/1/2, 76/6, 101/1, 101/2, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 154, 158, 159, 165/2, 166/5, 167/1, 168/1, 169, 171, 172/1, 192, 193, 195/1, 195/2, 210, 211/0/1, 211/0/2, 212, 214, 217, 221/1, 222/1, 222/2, 223, 231/1, 231/3, 231/4, 231/5, 231/22, 231/23, 233/6, 235/3, 236/3, 238/4, 238/5, 238/12, 242, 244/1, 248, 258, 259, 260/0/1, 260/0/2, 265/1, 291/1, 291/5, 291/17, 291/20, 291/21/1, 291/21/2, 291/28, 297/2, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/6, 299/7, 299/8, 309/1, 309/2, 335, 358, 359, 388, 389, 390, 391/1, 418, 438/1, 438/2, 438/3, 440, 447/1, 447/2, 447/3, 447/4, 514/1/1, 514/1/2, 514/10, 524/4, 524/5, 524/6, 525, 528, 553/1/1, 553/1/2, 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 553/9, 553/10, 553/11, 553/12, 554/2, 555, 556 časť, 557/1, 557/2, 557/3, 558, 559, 560, 567, 568, 569/1 časť, 570, 571/101 časť, 574 časť, 575, 576/1, 576/2, 577, 579/38, 579/39.

katastrálne územie Kamenná Poruba:

500/0/1, 500/0/2.

katastrálne územie Pavlovce:

644, 646, 709, 806/1, 806/2, 806/3, 838, 840, 905/1, 905/2, 905/3, 2451 časť, 2518/1, 2518/2, 2545, 2624, 2629, 2632, 2682, 2684, 2685, 2686, 2687, 2696/1, 2696/2, 2705, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2745/1, 2745/2, 2746/1, 2746/2, 2747, 2748/1, 2748/2, 2749, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758/1, 2758/2, 2758/3, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765/1, 2765/2, 2766, 2783, 2794/1, 2794/2, 2795, 2796, 2801, 2802, 2805, 2806, 2807, 2808/1, 2808/2, 2810/1, 2810/2, 2811, 2812, 2826, 2828, 2829, 2831/1, 2831/2, 2831/3, 2832, 2833, 2834/2, 2855, 2880, 2881/1, 2881/2, 2882, 2887, 2925/1 časť, 2925/18, 2926, 2927, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942/1, 2942/2, 2943, 2944, 2945, 2953, 2978, 3002/1 časť, 3005/1, 3005/2, 3006/1, 3007, 3008, 3009, 3015, 3016, 3017.

katastrálne územie Petrovce:

416, 417, 427, 428, 429, 430, 431/2, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 435/5, 435/6, 435/7, 435/8, 435/9, 436, 437, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 466/6, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479/1, 479/2, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501/1, 501/2, 501/3, 502, 503, 504, 505/1, 505/2, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542/1, 544, 545, 546, 547, 548, 550, 551, 555, 556, 565 časť, 566/2, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 580, 585, 586, 588.

katastrálne územie Rudlov:

697/2, 701, 705, 706, 707/2, 727/1, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737/1, 737/2, 738, 739, 740/1, 740/2, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753/1, 753/2, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 769, 778, 779, 781, 833, 841 časť.

katastrálne územie Sečovská Polianka:

1850, 1852, 1853, 1854, 1870, 1871, 1872, 1874, 1876, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1895, 1896, 1897, 1898, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921/1, 1921/2, 1922, 1930, 1931, 1932/1, 1932/2, 1933, 1936/2, 1950, 1951.

katastrálne územie Vechec:

642/1, 969, 970/0/1, 970/0/2, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977/1, 977/2, 977/3, 978 časť, 981, 983/1 časť, 984/1 časť, 985/1, 985/2, 986, 987 časť, 988/2 časť, 988/3, 990, 991, 992, 993, 1006/1, 1007, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014/1, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025/1, 1025/2, 1026, 1027, 1028, 1029/1, 1029/2, 1030, 1031, 1032, 1033/1, 1034, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1035/5, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1067, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086 časť, 1091, 1092, 1094/1, 1094/3, 1095/1, 1095/2, 1096, 1097, 1098 časť, 1099, 1100, 1101, 1102, 1105, 1129/2.

katastrálne územie Zámutov:

3006, 3007, 3008, 3009/0/1, 3009/0/2, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3027/1, 3027/2, 3027/3, 3027/4, 3028, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3084, 3085, 3086/1, 3086/2, 3087, 3088/0/1, 3088/0/2, 3088/0/3, 3088/0/4, 3088/0/5, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124/1, 3124/3, 3124/4, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159/0/1, 3159/0/2, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3193, 3194, 3195, 3196, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210 časť, 3211, 3251/1, 3252, 3253, 3254, 3255/0/1, 3255/0/2, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288/0/1, 3288/0/2, 3289, 3290, 3291/1, 3291/2, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315/1, 3324, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368/0/1, 3368/0/2, 3369, 3370, 3371, 3373, 3435, 3436, 3452, 3455, 3456, 3457, 3458, 3462 časť.

katastrálne územie Zlatník:

209/1, 213, 215, 216, 217, 218/1, 219, 220, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 245, 246, 247, 278, 281, 282, 289.

Vnútorné hranice

Vnútorné hranice chráneného vtáčieho územia vymedzujú zastavané územia obcí1) nachádzajúcich sa v území vymedzenom vonkajšou hranicou chráneného vtáčieho územia, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia. Okrem zastavaných území obcí nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia aj tieto parcely:

okres Košice-okolie

katastrálne územie Košický Klečenov:

185/39, 187/129, 187/130, 187/131, 187/132, 189/4, 189/20, 189/21, 189/22, 189/25, 190/1, 190/3, 191/1, 191/2, 217/1, 289/65, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6, 349/7, 349/8, 349/11, 349/12, 349/67, 365, 368/17, 378/2, 380/2, 381.

katastrálne územie Nižná Kamenica:

489, 490.

katastrálne územie Nový Salaš:

14, 230/4, 230/5, 230/6, 300, 301, 302, 303, 304, 305/1, 305/2, 316, 334/2, 336.

katastrálne územie Ruskov:

966/1, 966/2, 967/1, 967/2, 968/1, 968/2, 968/3, 968/4, 968/5, 969/1, 969/2, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 971/3, 972/1, 972/2, 972/3, 972/4, 972/5, 972/6, 973, 974, 975, 976/1, 976/2, 977/1, 977/2, 978, 979/1, 979/2, 980/1, 980/2, 1114/1, 1114/2.

katastrálne územie Slanská Huta:

13, 17, 119, 122, 132, 134, 237, 238, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300/1, 300/2, 300/3, 302, 465, 475.

okres Prešov

katastrálne územie Lesíček:

130, 215, 220, 221, 226, 227, 228, 231, 232, 259, 353, 376/1, 376/2, 376/3, 376/4, 376/5, 387/2, 387/3.

katastrálne územie Podhradík:

366/2.

okres Trebišov

katastrálne územie Byšta:

212/1, 215, 218, 221/1, 221/2, 224/1, 224/2, 224/3, 226, 229, 230, 232, 236, 271/2, 271/3, 278/1, 278/2, 279, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2, 281/3, 282/1, 282/2, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 292, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317/1, 317/2, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325/1, 325/10, 325/11, 325/12, 325/13, 325/2, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 332/4, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 339/2, 340, 341, 342, 343/1, 343/3, 344, 345, 346, 347/1, 347/2, 347/3, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355/1, 355/2, 356/1, 356/2, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363/1, 363/10, 363/2, 363/3, 363/4, 363/5, 363/6, 363/7, 363/8, 363/9, 364/1, 364/2, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375/1, 375/2, 375/3, 376, 377/1, 377/2, 378, 379/1, 379/2, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 396/3, 397/1, 397/10, 397/11, 397/12, 397/14, 397/15, 397/16, 397/17, 397/18, 397/2, 397/4, 397/5, 397/6, 397/7, 397/8, 397/9, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 497/10, 497/11, 497/12, 497/13, 497/14, 497/15, 497/16, 497/17, 497/18, 497/2, 497/3, 497/4, 497/5, 497/6, 497/7, 497/8, 497/9, 502/2.

okres Vranov nad Topľou

katastrálne územie Banské:

1576/1 časť, 1576/10 časť, 1695/1 časť, 1695/9, 1695/10, 2871 časť, 3366/1 časť, 3577/1časť, 3577/3 časť, 3751 časť, 3754 časť, 3755 časť, 3796/1 časť, 3812/2 časť, 4205 časť.

katastrálne územie Juskova Voľa:

3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 6/1, 6/7, 8/1, 9, 14/1, 70/1, 71/2, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 208, 209, 225, 227/1, 227/3, 227/4, 227/5, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 228/7, 228/8, 228/9, 228/10, 231/2, 231/7, 231/8, 231/9, 231/10, 231/11, 231/12, 231/14, 231/15, 231/16, 231/19, 231/20, 231/21, 231/24, 231/111, 264/1, 264/2, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 271/1, 280/1, 280/2, 288/4, 291/2, 291/3, 291/4, 291/6, 291/8, 291/10, 291/11, 291/12, 291/13, 291/14, 291/15, 291/16, 291/18, 291/19, 291/22, 291/23, 291/24, 291/25, 291/26, 291/27, 458/1, 458/2, 458/3, 459/2, 466/1, 466/2, 467/1, 470/2, 470/3, 470/6, 473/1, 473/2, 473/3, 493/4, 493/5, 493/6, 493/7, 514/7, 556 časť, 559 časť, 561/2, 563/101, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 565/6, 566, 569/1 časť, 571/2, 571/101 časť, 573/1, 573/2, 573/3, 574 časť, 579/1, 579/3, 579/4, 579/17, 579/42.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

1) § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.