Oznámenie č. 183/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 75/2010
Platnosť od 01.05.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2010 v súlade s článkom 14 ods. 1.

183

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2009 bola v Podgorici podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2010 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.